Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z jednání kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace z jednání kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. ledna 2004 Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 24. listopadu 2003 1. Příprava Valné hromady 3. února 2004 2. Nové úkoly Kontrola zápisu z 24.11.2003 Zbývá k realizaci: 1. Ing. Zídek – sledovat vývoj se Saskem (školení – čerpání prostředků z programů EU). Zatím byla odsouhlasena 2 sedmidenní školení – finanční podpora oblasti infrastruktury. (termíny jsou již jasné, březen 2004 – doporučili jsme garantovi akce SPS Praha účast vedoucích odborů investic kraje KV a UL, návrh byl akceptován, - dodatečná poznámka - informace po jednání výboru OK) 2. Úkol navázání kontaktu se Stavebními úřady stále trvá – Ing. Zídek SÚ Sokolov. Splněné úkoly: 1. Rozeslání pozvánek na seminář 2.12.2003 „Využití vedlejších elektrárenských produktů pro výstavbu pozemních komunikací a Přesypané mostní konstrukce TOM 2“. 2. Odeslána pozvánka na Adventní setkání 13.12.2003. 3. Probíhají jednání o uskutečnění mezinárodní konference v roce 2004, věnované vodním stavbám – Třeboňská rybniční soustava. Nepodařilo se zajistit dostatečné finanční krytí – konání akce bylo posunuto do roku 2005. 4. I nadále probíhají přípravy mezinárodní konference MI Karlovy Vary 2004. 5. Ing. Zídek zajišťuje přípravy na slavnostní setkání zástupců ČR a Německa v Karlových Varech u příležitosti 10. výročí podpisu smlouvy o spolupráci, které se uskuteční dne 4.června v zasedací síni Krajského úřadu KV kraje. 6. Ing. Zídek připravil nabídku zájezdu na stavební veletrh BAUMA Mnichov, která by se uskutečnila od 2. do 4. dubna 2004. Přihlásili se pouze 2 zájemci - akce byla odvolána. 7. Členové OK ČKAIT byli informováni formou poznámky na pozvánce na Valnou hromadu to tom, že na webových stránkách Komory jsou zveřejněny jednotlivé „Řády ČKAIT“. Příprava Valné hromady OK ČKAIT Karlovy Vary 1. Scénář – Valnou hromadu bude řídit Ing. Rychtář. 2. Mandátová komise – navržen Ing. Jiří Neustupný + 2 přítomní členové ČKAIT na VH. 3. Volební komise – navržen Ing. Pavel Pospíšil + 2 přítomní členové ČKAIT na VH.  volby členů výboru OK ČKAIT Karlovy Vary  volby delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT 3.4.2004  volby kandidátů na členy do regionální sekce Dozorčí rady ČKAIT 1. Návrhová komise – navržen Ing. Stanislav Potůček + 2 přítomní členové ČKAIT na VH. 2. Doc.Ing.Čechura byl pověřen zpracováním zprávy Dozorčí rady, přednese Ing.Šteiner, (číselné údaje budou rozdány při prezenci). Zapsala: Jana Jágrová , Ověřil : Ing. Svatopluk Zídek, Karlovy Vary 26.1.2004
24. 02. 2004