Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15.června 2009

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15.června 2009

1/ Kontrola úkolů uložených 11.května 2009 - Všechny uložené úkoly dne 11.května byly splněny a to následovně . - Seminář celoživotního vzdělání „Energetické předpisy ve vztahu ke stavbám“ se uskutečnil dne 12.května za účasti celkem 53 posluchačů z toho 50 členů ČKAIT - Seminář celoživotního vzdělání „Konstrukční detaily s ohledem na neprůzvučnost pasivních domů“ se uskutečnil dne 2. června za účasti celkem 38 posluchačů z toho 38 členů ČKAIT - Mezinárodní konference Městské inženýrství téma „Sportovní stavby a město“ zařazená do systému celoživotního vzdělávání se uskutečnila dne 12. Června. - Večer dne 12.června se za účasti celkem 53 pozvaných uskutečnila pro přednášející a zahraniční účastníky návštěva a prohlídka zámku Chyše a zámeckého pivovaru spojená s večeří na rozloučenou - Dne 11.června se uskutečnily exkurze na stavbu KV ARENY a novou odbavovací halu karlovarského letiště. Exkurze se účastnilo celkem 58 čestných hostů a přednášejících konference MI KV, poděkování Ing. Pospíšilovi a Ing. Keřkovi za zajištění exkurzí, téhož dne večer proběhlo neformální setkání četsných hostů a přednášejících s představiteli KV kraje a města Karlovy Vary. Setkání, kterého se zúčastnilo celkem 76 hostů se za OK ČKAIT KV zúčastnili Ing. Havlan, Ing. Pospíšil a Ing. Rychtář - Dne 18.května proběhla kontrola Deníku autorizovaných osob. Ke kontrole se dostavilo celkem 9 členů z 16 pozvaných. K opakované kontrole odstraněných závad bude pozváno znovu celkem 7 členů - Účast nominovaných členů do porot výstavy FOR ARCH bude zhodnocena po uskutečnění výstavy – koná se 18.-20. června. - Nominace delegace pro setkání „Malé V4“ v Krakově ve dnech 3. -6. září OK ČKAIT KV - Ing.Zídek, Ing.Pospíšil, Ing.Havlan,Ing.Rychtář OP ČSSI - Ing.Krösl, Ing.Kaska, Ing.Baxa + doplněn byl na jednání výboru OP ČSSI dne 3.května Ing.Černý 2/ Informace o jednáních - Ing. Zídek dle ze zápisu o jednání představenstva přednesl informace : Stav autorizací a žádostí. AO celkem 26702, Praha - 17510, Brno – 9192 žádostí 775, 497, 278 uznané žádosti ze Slovenska – 62 usazené AO – 27 hostující – 18 Ekonomický blok. - Představenstvo schvaluje předložené závěry hospodaření roku 2008 takto: daňová povinnost 1 910 370.-Kč, přebytek 7 187 493.-Kč. - Představenstvo vzalo na vědomí zpřesnění Rozpočtu pro rok 2009. Současně bere na vědomí návrh Rozpočtu pro rok 2010. Oba rozpočty budou předmětem definitivního schválení na mimořádném PřČKAIT dne 24/06/2009. - Představenstvo schválilo text návrhu „Ekonomického řádu ČKAIT“, který po závěrečné redakci s právní kanceláří doporučuje ke schválení nejbližšímu SD, do té doby v rámci zmocnění SD2009 se jím lze řídit. Informační toky v Komoře – 1.část- strany WWW. - Ing. Hnízdil, PhD předvedl základní grafiku nového pojetí presentace na internetu – následně představenstvo potvrdilo správnost přijatého řešení, doporučilo pokračovat s termínem pro uvedení do provozu 31/12/2009, pro jehož splnění je nezbytná a potřebná i externí spolupráce. Informační centrum ČKAIT - Představenstvo potvrdilo výběr vedení jmenováním, jmenuje do vedení IC ČKAIT Ing. Šárku Janouškovou. Představenstvo pověřilo svého předsedu Ing. Pavla Křečka provedením všech nezbytných právních kroků k naplnění předchozích rozhodnutí ve vztahu k ICČKAIT. Současně jej zmocnil výkonem funkce valné hromady ICČKAIT Představenstvo jmenovalo supervisorem IC ČKAIT Ing. Roberta Špalka. Informační toky v Komoře – 2.část-Z+i, Stavebnictví. Konstatována nezbytnost důkladného prověření možného snížení nákladů na rozesílání – i jinou cestou než Česká pošta, při zachování samostatnosti Z+i. Zprávy+informace nutně potřebují novou tvář a případnou profesionalizaci redakce. - Změna §5 AUTZ - Představenstvo jmenovalo koordinátorem pro obor Pozemní stavby a změnu §5 AUTZ Ing. Pavla Štěpána. Zahraniční činnost ČKAIT - Ing. Jiří Dan je zmocněn pro jednání ECEC v Bukurešti, dále ECCE v Lublani, resp. Sofii. Obdobná zmocnění obdrží rovněž od ČSSI. - Setkání V4 v regionu moravskoslezském – termínově ustáleno na 15. až 18.října 2009. Z nabízených variant – Kopřivnice+Rožnov, důl Michal + Golf klub Čeladná. Přijata varianta s muzejními expozicemi – Rožnov, Kopřivnice. Za ČKAIT se nejméně zúčastní místopředsedové s předsedou a Ing.Dan. Společné prohlášení v ČJ a AJ připraví Ing.Dan. Různé, informace z jednání. - Doc.Ing.Materna podal informaci o připravované soustavě školení o Eurokódech v období od 15/09/2009 do 28/02/2010. - Ing. Hladík Informoval v písemném podkladovém materiálu o rozšíření Legislativní komise o Ing. L. Schwarze (Př ČKAIT vyslovilo hlasováním 12-0-0 souhlas), a o návrzích pro zasedání V4, resp. pro děkany stavebních fakult. - Ing.Křeček informoval o svých jednáních ohledně dotací MMR – dopis ministru připraví Ing.Zídek. - Ing.Zimová členům PřČKAIT předala písemné podklady – panel, péče o kvalitu prací (systém managementu jakosti). Bez hlasování schválena odpovědnost Ing. Sláčala u kvality prací. - Představenstvo udělilo Ing. Jaroslavu Sojkovi, čl.č.1000371 čestné členství ČKAIT za dosavadní činnost ve prospěch Komory. - Ing. Křeček společně s Ing. Bedrníčkem informoval o ukončeném výběrovém řízení na stavební úpravy ve 3.NP Sokolská 15. Hlasováním 12-0-0 potvrzen výběr Zhotovitele – PSP GDS (cena 4,126 tis.Kč při lhůtě dodávky od 10/06/2009 do 30/08/2009) - Ing.Vrba informoval o únorové schůzi DRČKAIT, která posuzovala věkové průměry jednotlivých orgánů Komory. Doporučuje, aby již v průběhu letošního roku byly hledání možní kandidáti pro funkce v orgánech Komory. 3/ Nové úkoly - Další nejbližší semináře celoživotního vzdělávání - 20.10. „Rekonstrukce budov- statika při přestavbách“ (Ing. Šafařík OK ČKAIT KV) 10.11. „Zatížení staveb sněhem“ ((Ing. Studničková – Kloknerův ústav) 10.12. „Zásady navrhování konstrukcí dle EN 1990 a zatížení dle 1991“ (Prof. Holický,DrSc. – Kloknerův ústav) - Opakovaný úkol (pro evidenci) -18.-20.června- FOR ARCH Karlovy Vary (práce v porotách – Ing. Baxa, Ing. Nedvěd - studenti, Ing. Rychtář – expozice, Ing. Potůček + Ing. Baum - stavby roku) - Kontrola deníku autorizovaných osob byla stanovena na měsíc září – den bude upřesněn. - Ing. Zídek osloví ředitele škol osobním dopisem s výzvou k účasti na Dnu otevřených dveří dne 28.listopadu u příležitosti DSA 2009. Zapsala: Jana Jágrová + Ing. Zídek
17. 06. 2009