Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary dne 21.2.2005

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary dne 21.2.2005

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 21. února 2005 Kontrola zápisu ze 10.1.2005 1. Všem zvoleným delegátům byla připomenuta účast na Shromáždění delegátů dne 19.3.2005. Informace o programu jednání představenstva ČKAIT 13.1.2005: 1. Co nejrychleji bude ukončen úkol Ing.Pater + Ing.Machek – (nová vyhláška elektro) 2. Příručka „Průvodce“ autorizovaným osobám pro postup při výběrových řízeních byla již dokončena (autoři Ing.Havlan,Ing.Serafín a Ing.Veselý – koordinace úkolu Ing.Zídek) a bude vydána jako příloha Z+i č. 1/2005 v prvém týdnu měsíce března 2005. 3. Změna ve složení redakční rady Z+i – jako člen RR bez portfeje byl doplněn Ing. Kuchynka. 4. Je připravena k podepsání nová smlouva o spolupráci mezi ČKAIT a ČSSI. 5. Vydávání časopisu Stavební listy bude i nadále pro ČKAIT, na základšě rozhodnutí představenstva, zajišťovat společnost ABF a.s. na základě nové Smlouvy o vydávání s tříměsíční výpovědní lhůtou. 6. Byl zpracován návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2005 ke schválení na Shromáždění delegátů 19.3.2005. 7. V Z+i č. 2 bude zveřejněn článek o přístupu k normám – jedná se o jedno z témat diskuzí na Valných hromadách oblastí (autor Ing.Brett). 8. Ing. Mandík – nadále trvá úkol stanovení pravidel pro příspěvky nadacím vysokých škol. 9. Představenstvo jmenovalo hodnotitelskou komisi pro „Cenu ČKAIT“ ve složení (bez titulů) : Aldorf, Henková, Křístek, Pater, Štěpán, Štěpánek, Vogel. 10. Stav autorizací a žádostí k 31.12.2004 – celkem 22.823 autorizovaných osob + 463 žádostí. 11. Doc. Ing. Milanu Veverkovi, CSc. (čestnému prezidentu Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR) bylo představenstvem uděleno čestné členství ČKAIT. 12. Zkoušky nových autorizovaných osob budou zajišťovat v Praze zkušební místa ČKAIT, ČSSI a SPS ČR, v Brně pak zkušební místo ČSSI. 13. V souvislosti s tím, že ČKAIT se stala plátcem DPH, byla změněna Ekonomická pravidla pro hospodaření ČKAIT, která byla schválena představenstvem (týká se i hospodaření OK ČKAIT). 14. Ing. Mach informoval přítomné o přípravě kandidátky na členy představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady ČKAIT . 15. Ing. Rusek bude informovat o výsledku schůzky mezi MMR, MV a ČKAIT v oboru „požární bezpečnost staveb“ 16. Je očekáváno opravené vydání seznamu škol jejichž absolventům bude umožněna činnost v zemích EU v projektování pozemních staveb. (doplnění o stavební fakulty českých vysokých škol namísto pouze dosud uvedených fakult architektury). 17. Ing. Mach informoval přítomné, že návrh nového stavebního zákona byl předán do vlády. 18. Byli navrženi kandidáti pro nové složení Autorizační rady ČKAIT (autorizační radu jmenuje ministr pro místní rozvoj) : - Ing. Karel Dvořáček (elektro) - Ing. Vojtěch Kocourek (doprava, mosty, zástupce MD) - JUDr. Václava Koukalová (právník) - Ing. Miroslav Najdekr, CSc. (statika) - Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (pozemní stavby, požární bezpečnost) - Ing. Jan Skřivánek (voda, geotechnika, zástupce MPO) - Ing. Jaromír Šišma (technologie) - JUDr. Zdenka Vobrátilová (zástupce MMR) Představenstvo ČKAIT vzalo tento návrh na vědomí. 19. Ing. Čermák informoval o jednání tzv. „Konzultační komise pro vodní stavby při ČSSI, ČKAIT a FSv VUT Brno“ – představenstvo odmítá možný dohled této komise nad jakoukoliv činností Komory nebo jejích členů. 20. Ing. Loutocký informoval o navrhovaném zaměření časopisu Inženýrská komora 2006 (technologická zařízení staveb), po krátké diskuzi bylo doporučeno rozšířit zaměření i o obor technika prostředí staveb tak, aby IK 2006 mohla zahrnout aktuální témata oboru oborů, které by bylo přínosem i pro ostatní obory. Doporučenými konzultanty pro RR jsou pro přípravu časopisu IK 2006 Ing. Pater a Ing. Frýba. Mimořádné zasedání představenstva ČKAIT se konalo dne 17. února 2005 a bylo věnováno převážně návrhu kandidátek pro volby představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu, které se uskuteční v průběhu Shromáždění delegátů dne 19.března 2005. a/ Představenstvo tajnou volbou zvolilo z celkového počtu 21 navržených následující 15 člennou kandidátku pro volbu Představenstva (bez titulů) : Brett, Čermák, Chromý, Konicar, Křeček, Mach, Mandík, Materna, Mitrenga, Pater, Plíčka, Rusek,Špalek, Válek a Zídek. b/ Rozpravou stanovilo z navržených 15 návrhů 11 kandidátů pro volbu do Stavovského soudu (bez titulů) : Baxa, Bostl, Chabera, Chytil, Jakubík, Markvart, Opletal, Otčenášek, Oupor, Rylich, Zelinka. c/ Rovněž rozpravou z 10 návrhů 7 kandidátů do Dozorčí rady (bez titulů) : Čechura, Holý, Hrdlička, Hrubý, Sláčal, Truhlář, Vrba. Zhodnocení Valné hromady OK ČKAIT Karlovy Vary 1.2.2005: 1. Ing. Zídek jmenovitě poděkoval Ing. Miloslavu Rychtářovi za vzorné moderování, Ing. Nedvědovi za řízení návrhové komise a Ing.Pospíšilovi za řízení volební a mandátové komise. Sekretariátu OK ČKAIT za přípravu a zajištění hladkého průběhu VH. Zároveň vyslovil poděkování patronovi – Vodohospodářským stavbám a.s., Karlovy Vary za příjemné zpestření průběhu Valné hromady na závěr. Výbor OK kladně hodnotil vystoupení ředitel SSŽ kolegy Peška a ředitele Průmyslové školy v Kadani PaeDr. Hrdiny. Dále konstatoval, že je lepší diskuse žádná nežli přihlouplá. Opakované + nové úkoly: 1. Setkání „malé V 4“ na Mariánské (červen 2005) je průběžně zajišťováno (Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil). 2. Delegátům na Shromáždění delegátů, které se bude konat 19.3.2005 v Praze, byla připomenuta důležitost účasti. 3. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - 15. března 2005 „Používání přírodních obnovitelných materiálů ve stavebnictví + Nové evropské normy v oblasti výroby a užití drceného a těženého kameniva“ (Regionální stavební sdružení – Ing. Vlášková) - 5. dubna 2005 „Zákon o veřejné zakázce po malé a před velkou novelou“, přednáší Ing. Petr Serafín (MPO) a Ing. Radek Havlan, KÚ Karlovarského kraje (Regionální stavební sdružení - Ing. Vlášková) - 11. května 2005 „Stavební zákon – aktuální změny“ – přednáší JUDr. Zdenka Vobrátilová, MMR (OK ČKAIT Ing. Zídek) 4. Ing. Zídek informoval o vyhlášení 2. ročníku soutěže ČKAIT „Cena inženýrské komory 2005“ a požádal přítomné členy výboru o předání této informace co největšímu počtu potencionálních uchazečů. Přihláška do soutěže je k dispozici v sekretariátu OK ČKAIT Karlovy Vary i na webových stránkách ČKAIT. 5. Přítomným členům výboru byly rozdána pozvánka s čestnou vstupenkou na seminář 10. Fórum krajů, měst a obcí – Městské inženýrství, které je požádáno pod záštitou předsedy ČKAIT Ing. Václava Macha dne 11. března 2005 od 11.00 hodin v konferenčním sálu č. 1, PVA Letňany. Tématem tohoto fóra je „Revitalizace panelových sídlišť – evropská zkušenost“. 6. Dne 29.3.2005 budou pozvány autorizované osoby k řádné kontrole deníku AO. Paní Jágrová zajistí pozvání 15ti osob podle stanoveného klíče (+7 přičtených k autorizačnímu číslu posledně pozvaných osob). Informace: 1. Ing. Zídek informoval přítomné o prodeji publikací, vydávaných Informačním centrem ČKAIT s.r.o., prostřednictvím OK ČKAIT Karlovy Vary. V OK ČKAIT Karlovy Vary bylo za rok 2004 prodáno publikací v celkové hodnotě 53 222,50 Kč, tj. 6. místo v absolutní hodnotě z 12ti oblastních kanceláří (co do počtu členů jsme až 11 !!). 2. Semináře: - „TKP staveb pozemních komunikací, Kapitola 18, Beton a konstrukce“, 23. února 2005, Masarykova kolej ČVUT, - „Evropské normy v geotechnické praxi“ (výklad evropských norem v geotechnice), Kongresové centrum hotelu Olšinka, Olšanské nám., Praha 3 - Žižkov - „Sanace a ochrana dřeva u památkových objektů“, čtvrtek 3.3.2005 na Fakultě stavební VUT Brno, Veveří 95 (pořadatelé WTA CZ Praha, VUT Brno) - „Nové trendy v sanaci železobetonu“, pátek 15.4.2005 na Fakultě stavební VUT Brno, Veveří 95 (pořadatelé WTA CZ Praha, VUT Brno) 3. Ing. Zídek prostřednictvím Ing. Rychtáře zaslal dopis firmy Strassing – Limes Bau GmbH, Erfurt, Německo p. Ing. Rybáčkovi,CSc. (SSŽ) k dalšímu případnému využití. Firma nabízí spolupráci při dodávce dopravních staveb. Zapsala: Jana Jágrová Karlovy Vary 22.2.2005

24. 02. 2005