Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 10.01.2005

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 10.01.2005

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10. ledna 2005
Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Václav Nedvěd Ing. Stanislav Potůček Jana Jágrová Ing. Pavel Pospíšil Ing. Miloslav Rychtář Omluveni: Pavel Rubín, Ing. Jiří Soukup, Ing. Vratislav Šteiner Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 22. listopadu 2004 2. Informace o programu jednání představenstva ČKAIT dne 13.1.2005 3. Informace z porady přednostů OK ČKAIT v Praze 2.12.2004 a informace přednosty o jeho aktivitách 4. Příprava Valné hromady OK ČKAI Karlovy Vary 1.2.2005 5. Opakované + nové úkoly 6. Informace - různé Kontrola zápisu ze 22.11.2004 Všechny úkoly, vyplývající ze zápisu z minulé schůze výboru, byly splněny. Informace o programu jednání představenstva ČKAIT 13.1.2005: 1. Stav žádostí a počtu autorizovaných osob k 31.12.2004 2. Periodický tok informací – vyhodnocení výběrového řízení s výběrem vydavatele stavebního měsíčníku (Stavební listy) 3. Ustavení poroty pro cenu ČKAIT 4. Ekonomický blok – Ing. Blažek informace o přípravě na jednání shromáždění delegátů 5. Příprava shromáždění delegátů 2005 – 13.3.2005 Informace z porady přednostů OK ČKAIT v Praze dne 2.12.2004: 1. OK ČKAIT Karlovy Vary zvolí na své Valné hromadě 7 delegátů – účastníků Shromáždění delegátů dne 13.3. v Praze. 2. Jednotlivým OK byla Ing. Blažkem rozeslán návrh možného scénáře pro Valné hromady s tím, že se doporučuje navrhnout volbu delegátů - účastníků Shromáždění delegátů aklamací. 3. Na Valných hromadách je doporučeno nečíst ale pouze komentovat výsledky kontrol DR – zájemcům budou k dispozici jako písemná informace u prezence. 4. Karlovy Vary jsou jednou ze 3 OK ČKAIT, kde smlouva OK ČKAIT Karlovy Vary o spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR Karlovarského kraje byla již podepsána. 5. Ing. Blažek informoval přítomné o stavu hospodaření jednotlivých OK v roce 2004 a o přípravě rozpočtu na rok 2005. 6. Byla připomenuta povinnost Ing. Blažkovi zaslat do 10.12.2004 hlášení o činnosti Poradenských informačních středisek za 4. čtvrtletí 2004. OK ČKAIT K.Vary splněno. 7. Ředitelka Informačního centra ČKAIT pí Báčová informovala přítomné o činnosti IC a připravovaném vydání nových publikací a CD. Příprava Valné hromady OK ČKAIT Karlovy Vary 1.2.2005: 1. Moderátorem Valné hromady byl pověřen Ing. Miloslav Rychtář 2. Delegátům bude doporučena společná volební a mandátová komise – výbor OK navrhuje za jejího člena Ing. Pospíšila, Dva členové budou navrženi z řad přítomných na VH – volby komisí bude navrženo provést formou aklamace. 3. Členem návrhové komise byl výborem navržen Ing. Stanislav Potůček. Další 2 členové budou navrženi z účastníků VH. 4. Člen revizní komise seznámí účastníky s revizní zprávou pouze formou komentáře. 5. Každý člen výboru projedná se členy ČKAIT ze svého okolí účast na Valné hromadě. Opakované + nové úkoly: 1. Setkání „malé V 4“ na Mariánské (červen 2005) je průběžně zajišťováno (Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil). 2. Delegáti na Shromáždění delegátů, které se bude konat 19.3.2005 v Praze, budou zvoleni na Valné hromadě OK ČKAIT dne 1.2.2005. 3. Členové výboru budou iniciovat co nejširší účast členské základny OK ČKAIT Karlovy Vary na Valné hromadě. 4. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - 13. ledna 2005 „Výplně otvorů + prosklené konstrukce“ (garant OP ČSSI – Ing. Baxa) - 2. února 2005 „Finance a daně autorizovaných osob 2004/2005“ (garant OK ČKAIT – Ing.Zídek) - 15. března 2005 „Používání přírodních obnovitelných materiálů ve stavebnictví + Nové evropské normy v oblasti výroby a užití drceného a těženého kameniva“ (garant Regionální stavební sdružení – Ing. Vlášková) 5. „Pomůcka“ pro zadávání veřejných zakázek – závěrečná redakce 19.1.2005 na Krajském úřadu Karlovarského kraje za účasti Ing. Havlana (KÚ KV), Ing Serafína (MPO) Ing. Veselého (CACE) a Ing.Zídka. Informace: 1. Semináře: - „Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí“ 24.-28.1.2005, ČVUT Praha, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 - „Vady a poruchy betonových staveb – poučení z chyb“ 31.1.-2.2.2005, ČVUT Praha, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 - „Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí II“ 7.-11.2.2005, ČVUT Praha, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 - „Lehké stavební hmoty a geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací“ 18.2.2005, Kongresové centrum hotelu Olšanka, Olšanské nám., Praha 3 – Žižkov - „Střechy & izolace 2005“ 20.1.2005, Poštovní dvůr, Slovenská 2, Karlovy Vary, pořádá expertní a znalecká kancelář KUTNAR, DEKTRADE a.s., Ateliér stavebních izolací - 11. Mezinárodní silniční veletrh ROADWARE 2005 – Průmyslový palác – Výstaviště Praha, pravé křídlo, 17. – 19.5.2005 Termín další schůze – 21.2.2005 Zapsala: Jana Jágrová Karlovy Vary 18.1.2005 Ověřil : Ing. Svatopluk Zídek
07. 02. 2005