Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 26.září 2005

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 26.září 2005

Informace pro webové stránky z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. září 2005 Kontrola zápisu ze 20.6.2005 Všechny uložené úkoly byly splněny: 1. Setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 proběhlo úspěšně závěrečný protokol ze setkání je součástí k zápisu 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: dne 6.9.2005 se uskutečnil seminář „Udržitelná výstavba a její podpora státem a EU“ (přednášející Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., Stavební fakulta ČVUT), kterého se zúčastnilo celkem 30 osob. 3. Úkol pro všechny členy oblasti KV ve sledování staveb či projektů zařaditelných do 2. ročníku soutěže „Cena inženýrské komory“ i nadále trvá. 4. 12. setkání inženýrských organizací zemí Visegrádské 4 se uskuteční v Liberci 6. – 9. října 2005 garantem setkání OK ČKAIT + OP ČSSI Liberec. 5. Ing. Zídek podal informaci o průběhu 3. bienále technických památek, které se uskutečnilo v Praze a v Kladně ve dnech 19. – 24. září 2005. Celá akce včetně doprovodných programů byla všemi zúčastněnými hodnocena pozitivně a měla velkou publicitu i v celostátních sdělovacích prostředcích. 6. Kolegium pro TP spolu s OK ČKAIT v Praze připravuje ve spolupráci s agenturou KOMUNIKACE + PROFIT, pod záštitou VBI Německo ve dnech 14. – 16. října 2005 zájezd do Heidelbergu, Trevíru a následně do Luxemburgu. (2 x nocleh v Trevíru). Předběžná cena zájezdu činí 5.700 – 6.000 Kč s tím, že členům ČKAIT a Kolegia pro technické památky přispěje ČKAIT na zájezd částkou 1.500 Kč. Podrobnější informace o zájezdu jsou k dispozici v kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary. K dnešnímu dni je přihlášeno 36 zájemců. Opakované + nové úkoly: 1. 11.10.2005 pořádá Regionální stavební sdružení jako garant seminář v rámci programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – Závazné a doporučené hygienické předpisy pro navrhování a provozování staveb. 2. 8.11.2005 pořádá Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary seminář se dvěma tématy - Chyby v návrzích a realizacích staveb – poznatky a poučení - Technická problematika rekonstrukce Karlova mostu v Praze 3. 6.12.2005 pořádá Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary s níže uvedenými tématy - Dřevostavby pro bydlení - Rodinné domky na bázi dřeva – praktické zkušenosti 4. Advent - 9.12.2005 se uskuteční tradiční Adventní setkání, místem konání jsou Františkovy Lázně 5. 11. ročník Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary se uskuteční 16.6.2006. Tématem konference bude „Železnice a město“. 6. Byl stanoven termín další kontroly deníků autorizovaných osob na den 31.10.2005 od 8.00 hodin v kanceláři ČKAIT. Bude pozváno celkem 15 autorizovaných osob – klíčem pro stanovení pozvaných autorizovaných členů je + 96 k autorizačnímu číslu posledně zvaných osob. Rozeslání pozvánky ke kontrole deníku AO zajistí paní Jana Jágrová. Informace 1. Předběžná informace z jednání představenstva ČKAIT dne 9.-10.9.2005: - zřízení přednáškové místnosti v 1. patře v sídle ČKAIT Sokolská 15 s kapacitou 50 – 80 osob s tím, že IC ČKAIT bude přestěhováno do 5. patra. Realizace v letech 2006-2007 - ČKAIT – pokuta 500.000 Kč za vydání Výkonového a honorářového řadu byla uhrazena – na webových stránkách ČKAIT byl uveřejněn výkonový řád bez stanovení sazeb za honorář. - jednání prezidenta ČSSI na Českém normalizačním institutu – větší dostupnost norem ČSN - počet autorizovaných osob k 31.8.2005 celkem 23 748, OK ČKAIT Karlovy Vary 755 osob - vydávání nového společného časopisu – měl by nahradit svávající 2 periodika (Stavební listy a České stavebnictví), měl by oslovit i ostatní stavební odbornou veřejnost a stát se respektovaným periodikem na českém trhu - ekonomická část – návrhy na úpravy a změny rozpočtu 2005 je nutné v rámci jednotlivých kapitol předložit se zdůvodněním do 31.10.2005 pro jednání představenstva 24.11.2005 2. 26.9.2005 byla v kanceláři ČKAIT ta účasti Ing. Zídka, J. Jágrové a Ing. Šteinera provedena kontrola deníku autorizovaných osob. Bylo pozváno celkem 15 členů z Karlovarské oblasti, dostavilo se 11 osob, ostatní se omluvili a budou pozváni v dalším stanoveném termínu tj. 31.10.2005. 3. Ing. Zídek informoval přítomné členy výboru o účasti naší oblastní kanceláře na programu Evropské unie ESF – finanční podpora pro firmy při vytvoření pracovního místa asistentů pro nezaměstnané středoškoláky a vysokoškoláky pro získání praxe autorizované osoby. Smlouva OK ČKAIT v Karlových Varech s Úřadem práce v Karlových Varech byla v závěru srpna podepsána. Protokol ze zasedání tak zvané „Malé Visegrádské čtyřky“ inženýrských organizací zemí V4 z měst Košice, Miskolc, Karlovy Vary a Kraków. 1/ Hostitelem setkání byla Oblastní kancelář České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů, obě instituce se sídlem v Karlových Varech. 2/ Místem setkání byla Horská chata v horské osadě Mariánská v Krušných Horách nad městem Jáchymov. 3/ Setkání se účastnily následující delegace : a - Slovenský svaz stavebních inženýrů (SZSI) – regionální organizace Košice vedoucí delegace místopředseda doc.Ing.Štefan Kolcun,PhD. b – Slovenská komora stavebních inženýrů (SKSI) – reg.sdružení Košice/Prešov vedoucí delegace předseda Ing.Miloš Nevický, PhD. c – Maďarská inženýrská komora (MMK) – reg.organizace Miskolc vedoucí delegace viceprezidentka inž. Marian Zöldi d – Polský svaz inženýrů a techniků ve stavebnictví (PZITB) – reg.org. Kraków vedoucí delegace prezident Dr.inž.Wojciech Biliňski e – Polská komora stavebních inženýrů (PIIB) – reg.org. Kraków vedoucí delegace prezident Dr.inž. Zygmunt Rawicki f - Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) – OP Karlovy Vary vedoucí delegace předseda Ing.Bohumír Baxa g – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – OK Karlovy Vary vedoucí delegace přednosta OK Ing.Svatopluk Zídek 4/ Hlavním tématem pro setkání byla problematika promítnutí nových směrnic EU do národní legislativy zemí Visegradské čtyřky. K tomuto tématu připravil hlavní referát Ing.Radek Havlan (ČKAIT) a v diskusi vystoupili zástupci všech účastněných delegací. 5/ V průběhu konferenčního dne informovali představitelé jednotlivých inženýrských organizací o nejdůležitějších událostech ve svých organizacích za rok od posledního setkání „Malé V4“ v Miskolc – Tapolci. 6/ Dr.inž. Zygmunt Rawicki jakožto hlavní redaktor vydání a odpovědný redaktor za polskou část 3.dílu společné publikace „Technické památky zemí Visegradské čtyřky“ podrobně informoval o stavu příprav publikace a o strategických záměrech termínu jejího vydání. Není bez zajímavosti, že odpovědnými redaktory národních částí jsou právě kolegové z inženýrských organizací malé V4. 7 / Ing.Svatopluk Zídek podrobně informoval o stavu příprav 3.bienále technických památek, které se uskuteční v době od 19.do 24. září v Praze a v Kladně a je finančně podpořeno Mezinárodním Visegradským Fondem (IVF) jakožto společná akce inženýrských organizací malé V4. 8 / Ing.Svatopluk Zídek jakožto jeden z organizátorů setkání informoval o stavu příprav setkání prezidentů inženýrských organizací zemí V4, které se uskuteční ve dnech 6.- 9. října v Liberci – tak zvaná velká V4. 9/ Představitelé regionálních inženýrských organizací z Košic a Karlových Varů slavnostně podepsali smlouvu o spolupráci SKSI & SZSI Košice na straně jedné a ČSSI & ČKAIT Karlovy Vary na straně druhé, čímž byla i formálně stvrzena dlouholetá spolupráce mezi těmito organizacemi. 10/ Účastníci setkání se shodli na tom, že hostitelem „Malé V4“ v roce 2006 se stanou Košice. 11/ Setkání mělo tradičně i poznávací část a na jednom polodenním výletě se hosté seznámili s německou částí Krušných Hor – Erzgebirge a na celodenním výletě poznali pamětihodnosti nejzápadnější části České republiky. Setkání utvrdilo potřebu koordinace činností a prohlubování vzájemných odborných a osobních vztahů v nových podmínkách působení Inženýrských komor a Inženýrských organizací zemí Malé V4. V Mariánské dne 3.9.2005 Podepsáni vedoucí všech delegací Termín další schůze – 31.10.2005 Zapsala: Jana Jágrová Karlovy Vary 7.10.2005 Ověřil : Ing. Svatopluk Zídek
17. 10. 2005