Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 31.října 2005

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 31.října 2005

Informace o z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31. října 2005 Kontrola zápisu ze 26.9.2005 Všechny uložené úkoly byly splněny: 1. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: dne 11.10.2005 se uskutečnil seminář „ZÁVAZNÉ HYGIENICKÉ PŘEDPISY PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ STAVEB“ (semináře se zúčastnilo celkem 55 osob). 2. Trvající úkol pro všechny členy oblasti KV ve sledování staveb či projektů zařaditelných do 2. ročníku soutěže „Cena inženýrské komory“. 3. 12. setkání inženýrských organizací zemí Visegrádské 4 se uskutečnilo v Liberci ve dnech 6. – 9. října 2005. Tato akce proběhla na vysoké odborné i společenské úrovni. Svoji neúčast pouze omluvila delegace SKSI z důvodu nemoci. 4. Zájezd od Heidelbergu, Trevíru a Luxemburgu, pořádaný pod záštitou VBI Německo ve dnech 14. – 16. října 2005 byl hodnocen velice kladně – viz články ve Stavebních listech a Z+i. 5. Informačnímu centru ČKAIT s.r.o. Praha byl odeslán k akreditaci seznam seminářů, které pořádá OK ČKAIT ve spolupráci s OP ČSSI a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary v 1. pololetí 2006. Opakované + nové úkoly: 1. 8.11.2005 pořádá Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary v hotelu Marttel seminář se dvěma tématy - Chyby v návrzích a realizacích staveb – poznatky a poučení - Technická problematika rekonstrukce Karlova mostu v Praze 2. 6.12.2005 pořádá Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary s níže uvedenými tématy - Dřevostavby pro bydlení - Rodinné domky na bázi dřeva – praktické zkušenosti Seminář se koná v hotelu Marttel. 3. Advent - 9.12.2005 se uskuteční tradiční Adventní setkání, místem konání jsou Františkovy Lázně. Pozvánky na tuto akci byly rozeslány všem členům OK ČKAIT Karlovy Vary dne 25. a 26.10.2005. 4. 11. ročník Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary se uskuteční 16.6.2006. Tématem konference bude „Železnice a město“. Ing. Zídek připravuje program konference. 5. 31.10.2005 byla provedena kontrola deníků autorizovaných osob, bylo pozváno 16 osob, zkontrolováno bylo 10 osob. Ostatní se omluvili a budou pozváni při dalším termínu kontroly. 6. Přítomní členové výboru jednohlasně odsouhlasili poskytnutí příspěvku ve výši 1.500 Kč p. Ing. Václavu Nedvědovi na úhradu vložného na celostátní odbornou konferenci „Regenerace panelové výstavby“, která se uskuteční ve dnech 7.-8.12.2005 v Praze. Informace 1. Ing. Zídek podal podrobnou informaci ze zasedání představenstva ČKAIT v Račíně dle zápisu č. 6/2005 9.-10.9.2005: - Kancelář ČKAIT Praha podnikla právní kroky ve věci zaplacené pokuty v souvislosti s Výkonovým a honorářovým řádem - Ing. Blažek navrhl doplněk Ekonomického řádu ČKAIT – bude stanovena závazná (limitní) část rozpočtu, schvalovaná Shromážděním delegátů 2006 a nezávazná (pohyblivá), vyplývající z ekonomické činnosti. - Počet autorizovaných osob k 31.8.2005 celkem 23 748, OK ČKAIT Karlovy Vary 755 osob. - Vydávání nového společného časopisu – měl by nahradit svávající 2 periodika (Stavební listy a České stavebnictví), měl by oslovit i ostatní stavební odbornou veřejnost a stát se respektovaným periodikem na českém trhu. Byla podána informace o neplnění smlouvy vydavatelem (ABF a.s.) – pozdní termíny vydávání jednotlivých čísel, neprojednaná zásadní změna Stavebních listů č. 9. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo obnoveno jednání o integrovaném stavebním časopisu (ČKAIT, ČSSI, SPS). Sleduje se i varianta spojení Stavebních listů a Z+i. - Ing. Mach informoval o stavu projednávání nového stavebního zákona v PS PČR. Snahou komory je minimalizovat změny a zásahy do struktury zákona. - Byl odsouhlasen nákup 1 000 kusů publikace Technické památky zemí V 4, 2. díl. - Vznik České stavební akademie – komora bude aktivity této nově vznikající instituce využívat. - Představenstvo udělilo čestné členství ČKAIT prezidentce Slovenského svazu stavebních inženýrů paní Prof.dr.h.c.Ing. Vieře Medelské,DrSc.. 2. Ing. Zídek podal přítomným členům výboru aktuální informaci o účasti naší oblastní kanceláře na programu Evropské unie ESF – finanční podpora pro firmy při vytvoření pracovního místa asistentů pro nezaměstnané středoškoláky a vysokoškoláky pro získání praxe autorizované osoby. Situace je neuspokojivá a nedůstojná – podařilo se zatím získat pouze 1 asistenta a podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku s firmou ARTON PRO s.r.o. Karlovy Vary. 3. Firma PSM – Ing. Mirvald informoval o datech konání připravovaných seminářů v 1. pololetí 2006. 4. Informace o konferenci SHS ČMS, která se konala 20.-22.10.2005 na téma „Památky a cestovní ruch“ ve Znojmě. Ing. Zídek přednesl referát na téma „Technické památky a cestovní ruch – téma pro 4.bienále technických památek“ 5. Přítomným byly nabídnuty vstupenky na 1. ročník specializované výstavy z cyklu CONECO Praha „Servis pro stavebnictví“, která se bude konat ve dnech 2.-4.11.2005 na výstavišti v Praze Holešovicích. 6. Byly nabídnuty zájezdy na mezinárodní veletrhy - BATIMAT Paříž – největší stavební veletrh světa (pořádaný 1x za dva roky) - od 7. do 11.11.2005 - POLLUTEC Paříž – mezinárodní veletrh zařízení, služeb a technologií v oblasti životního prostředí v atmosféře předvánoční Paříže - od 28.11. do 2.12.2005 Oba zájezdy pořádá cestovní kancelář PRIMATOUR, Ing. Arnošt Šrámek, Malostranská 1202, 725 25 Ostrava 25 (www.primatour.cz, telefon 596 931 480) - Konference s mezinárodní účastí „12. betonářské dny 2005“, spojené s výstavou BETON 2005 se koná ve dnech 30.11. – 1.12.2005 v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové.
20. 11. 2005