Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Informace z výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary o jednání dne 6.října 2008 Kontrola zápisu z 30. června 2008 - Všechny uložené úkoly s termínem do 30.9.2008 byly splněny - 15. září proběhl seminář celoživotního vzdělávání Bezpečnost práce v českém stavebnictví (Dr. Sklenář), - zúčastnilo se 22 AO - setkání „Na hranici“ se slovenskými kolegy ve dnech 26.-27. září 2008 – z KV se účastnil Ing. Zídek, - Byl splněn úkol Ing. Zídka o předání materiálů ČKAIT pracovníkům stavebních úřadů KV kraje (CD PROFESIS + příručka stavebníka). - Ing. Nedvěd splnil úkol jako garant DSA za OK ČKAIT Karlovy Vary zajistit přihlášky jednotlivých škol. Přihlásilo se celkem 5 škol z KV kraje, což je jeho nesporný úspěch. - Tiskové konference s tématem DSA v Karlovarském kraji se uskutečnila dne 7. října – účastnili se jí spolu s garantem Ing. Nedvědem rovněž Ing. Rychtář + Ing. Zídek - Ing. Nedvěd připravil jako krajský dopisovatel do Z+i do č. 3/2008 informaci o pokračování rekonstrukce a dostavbě letiště Karlovy Vary – zvlášť se zaměřením na novou odbavovací halu. Jeho článek obsahuje i pozvání na valnou hromadu OK ČKAIT KV kraje, která se koná dne 3. února 2009 v Krajské knihovně v Karlových Varech. - Paní Jágrová pozvala 15 členů OK ke kontrole deníku autorizované osoby na den 6. října 2008. Kontroly se účastnilo pouze 5 členů ČKAIT, 3 byli řádně omluveni pro nemoc. Protokoly 2 členů, kteří se nedostavili, i když byli pozváni na doručenku, byly předány k dalšímu řízení stavovskému soudu, ostatní, kteří se nedostavili, budou opakovaně pozváni ke kontrole deníku na doručenku. Informace Ing. Zídek informoval - o některých bodech z programu jednání představenstva dne 18.září. - o nejbližších termínech celoživotního vzdělávání na 2. pololetí jsou jimi : 14. října - Stavební zákon – negativní dopady do praxe 11. listopadu - Eurokódy EC 2 . betonové konstrukce (prof.Procházka), EC 5 dřevěné konstrukce (doc.Kuklík) 25. listopadu - Využití energie z obnovitelných zdrojů – zásady projektování - Maďarští kolegové navrhli uspořádání mezinárodní konference na téma „Společné příhraniční inženýrské projekty“ v prvé polovině roku 2009 – zvážíme případnou účast zástupce KV regionu, - o jednání Krajské rady SIA, které se uskutečnilo dne 19.9.08. V lednu 2009 se uskuteční volba nového předsedy SIA KV kraje, - Bylo dohodnuto, že na nákladech tiskové konference k DSA se bude podílet 50% ČKAIT a 50% SPS. - Bylo dohodnuto, že pro adventní setkání 2008 se uskuteční v Ostrově, bude ponechána cena vstupenky v dosavadní výši 500,- Kč. ČKAIT se bude na případných vícenákladech podílet částkou ve výši max.20 tis Kč + úhradu 500,- Kč za své pozvané členy. Za společně pozvané bude hradit 50 %. - Ing. Zídek informoval o skutečnosti, že aktualizovaný text publikace „Postavení AO v procesu výstavby“ byl představenstvem ČKAIT schválen a publikace bude bezprostředně vydána a distribuována všem členům ČKAIT. - Ing. Zídek informoval o jednáních představitelů ČKAIT, ČKA, ČSSI o přístupu k ČSN a EN v době od 1.1.2009, kdy dochází ke zrušení ČNI a jeho roli přebírá ÚNMZ. - rovněž o předání ceny Dr. Ing. Ješe za inženýrský počin roku - o průběhu setkání tzv. Malé V4 v Sarospataku, - o průběhu nominačního večera Stavby roku 2008, - o své účasti na zahájení EHD v Českých Budějovicích, - o ustavení odborných Komisích ČKAIT – (legislativní, pro malé a střední podnikání,celostního vzdělávání, - o návrhu nového edičního plánu IC ČKAIT. - Ing. Zídek informoval o záměru vedení ČKAIT navrhnout změny oborů v zákonu 360/92 Sb. - Ing. Zídek informoval o jednání přípravné skupiny pro vypracování inovované pomůcka nahrazující honorářový řád. - Ing. Zídek podal informaci k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008. - Ing. .Zídek informoval o postupu ČKAIT v případě, kdy Komise ČKAIT odmítne žádost AO z členských států EU z důvodu v žádosti neprokázaných znalostí a dovedností pro uznání kvalifikace jako osoby usazené v ČR. - Nové úkoly 1/ Delegace OK ČKAIT na Inženýrský den 13.listopadu bude složena následovně : - Ing. Potůček - Ing. Nedvěd - Ing. Pospíšil - PaedDr. Hrdina OP ČSSI – pro informaci - Ing. Baxa - Milan Štěpánek, aut.stav. Paní Jágrová s týdenním předstihem prověří, zda všech 6 delegátů se bude moci sjezdu zúčastnit. V případě, že tomu tak nebude, stanoví Ing.Zídek, kdo z náhradníků se jednání účastní 2/ Dny stavitelství a architektury. Do Senátu byl delegován za OP ČSSI jako VIP ředitel SSŽ oblasti Čechy západ pan Jaromír Pešek.Do Betlémské kaple : PaedDr. Zdeněk Hrdina, Ing. Potůček, Ing. Pospíšil. Paní Jágrová i tomto případě s týdenním předstihem prověří, zda všech 6 delegátů se bude moci sjezdu účastnit. V případě, že tomu tak nebude, stanoví Ing.Zídek, kdo z náhradníků se jednání účastní. 3/ Opakovaně uloženo všem členům výboru vytipovat nové mladé členy ČKAIT jako kandidáty do výboru oblasti pro volby v roce 2009. Místo nového kandidáta výboru bylo nabídnuto Ing. Odvodymu, s jehož návrhy na zlepšení činnosti ČKAIT Ing. Zídek účastníky jednání seznámil a proběhla dlouhá povětšinou i vzrušená diskuse nad těmito přednesenými návrhy. Bylo dohodnuto, že své připomínky k činnosti ČKAIT připraví Ing .Odvody jako svůj diskusní příspěvek na VH. 4/ Ing. Rychtář byl pověřen řízením semináře celoživotního vzdělávání dne 11.listopadu září (EUROKÓDY). 5/ Ing. Nedvěd připraví v termínu do 20.10. informaci do Z+i o průběhu DSA v Karlovarském kraji 6/ Ing.Zídek spolu s paní Jágrovou připraví do konce měsíce října k odeslání program celoživotního vzdělávání pro 1.pololetí roku 2009. Program bude před odesláním zaslán k odsouhlasení PER ROLLAM všem řádným členům výboru.
09. 10. 2008