Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě, stavební deník - seminář

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě, stavební deník - seminář

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace:

Přednáška je zaměřena na zajištění kontrolní činnosti a na její náplň při provádění staveb. Popisuje výkon kontrolní činnosti, která je prováděna jak osobami pověřenými výkonem technického dozoru stavebníka, osobou zajišťující autorský dozor projektanta, tak i kontrolní činností ostatních účastníků výstavby, přičemž se vychází z obecných principů, že kontrola je základní složkou řízení. Proto by měl každý stavebník či subjekt, který stavbu financuje, zajistit i její kontrolu ve všech fázích provádění – od přípravné, přes projektovou k realizační až ke kontrole dokončování staveb a zajištění jejich přejímek a uvádění dokončených staveb do užívání. 

Novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., je vlastník stavby povinen s účinností od 1. ledna 2018 zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu a kterou provádí stavební podnikatel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která je oprávněna tuto činnost vykonávat podle zvláštního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.). Součástí přednášky je popis povinností účastníků výstavby včetně vedení stavebního deníku.

V rámci přednášky bude provedena prezentace ukázek vedení stavebního deníku, ukázka protokolů z kontrol a přejímky díla a dokladů, které předává zhotovitel objednateli při přejímce. Součástí prezentace bude i ukázka fotodokumentace vad a poruch staveb pořízené během realizace.

Obsah:

  1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
  2. Kontrolní činnost při provádění staveb 
  3. Dozory ve výstavbě
  4. Přejímka staveb 
  5. Stavební deník a jeho vedení
  6. Ukázka vedení stavebních deníků, protokolů z kontrol a z přejímky staveb
  7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 21.10.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
4
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005628 Leoš Piroutek
2 0002831 Miroslav Fischer
3 0013287 Pavel Fotr
4 0003670 Ing. Markéta Zrnová