Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Legislativní změny

Legislativní změny

 1. Novela § 29 autorizačního zákona
  V bodu II/2 usnesení vlády č.411/2009 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, byl ministrovi pro místní rozvoj uložen úkol vypracovat a předložit legislativní opatření ke zkvalitnění státního dohledu nad činností profesních komor spadajících do jeho působnosti.

  Splnění úkolu spočívalo v novelizaci § 29 zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

  § 29 byl Parlamentem České republiky schválen 11.2.2011 v následujícím znění:

  § 29
  (1) Autorizační rada je orgán Komory oprávněný rozhodovat na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace.

  (2) Autorizační rada v rozsahu své působnosti
  1. jmenuje zkušební komise,
  2. navrhuje autorizační řád a stanoví obsah a způsob provádění zkoušek,
  3. navrhuje vytváření specializací v rámci oborů autorizace.
  (3) Členy autorizační rady jmenuje na návrh příslušné Komory ministr pro místní rozvoj na dobu tří let. V případě, že autorizační rada opakovaně porušuje autorizační řád Komory, může ministr pro místní rozvoj členy autorizační rady odvolat Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let ministr pro místní rozvoj v tomto složení:
  1. u autorizační rady České komory architektů
   1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
   2. po jednom zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí,
   3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou architektů pro každý z oborů jí udělované autorizace,
   4. jeden zástupce navržený Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
  2. u autorizační rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
   1. jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
   2. po jednom zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu,
   3. po jednom zástupci navrženém Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro každý z oborů jí udělované autorizace,
   4. jeden zástupce navržený Českou komorou architektů.
  (4) V případě, že autorizační rada závažným způsobem poruší autorizační řád Komory, může ministr pro místní rozvoj na návrh člena Komory nebo z vlastního podnětu členy autorizační rady odvolat. O odvolání členů autorizační rady informuje ministr pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu subjekty, které odvolané členy autorizační rady nominovaly a vyzve je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy na obsazení autorizační rady.

  (5) Členové autorizační rady jsou oprávněni zúčastnit se průběhu zkoušek. K tomu účelu je Komora povinna členům autorizační rady písemně sdělovat nejméně 15 dní předem den, místo a čas konání zkoušek.

  K tomuto paragrafu měla ČKAIT v plánu podat dva pozměňující návrhy:
  • aby členy autorizační rady jmenoval ministr na návrh Komor
  • na začátek odst.3 písm.a) bodu 3 a odst.3 písm.b) bodu 3 přidat slovo nejméně
  Pozměňovací návrhy byly zpracovány do podoby legislativního návrhu, předány ČKA, aby zařídila jejich předložení poslancům na schválení jako další pozměňovací návrhy. Nestalo se.


 2. Novela § 17-19 autorizačního zákona
  Datem účinnosti nového stavebního zákona č.183/2006 Sb. (1.1.2007) dochází k nesouladu některých ustanovení zákona stavebního a zákona autorizačního. § 158 odst.1 stavebního zákona ve vybraných činnostech mimo jiné uvádí zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Vybranou činnost pod uvedeným názvem ovšem autorizační zákon neuvádí jako oprávnění ve svých §17-19 ani pro autorizovaného architekta, ani pro autorizovaného inženýra a ani pro autorizovaného technika. Tato skutečnost, výkladem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, od roku 2008 zabraňuje autorizovaným technikům samostatně zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

  Protože se ČKAIT domnívá, že se jedná o opomenutí a nikoliv o legislativní záměr, zpracovala návrh změny §§ 17-19 autorizačního zákona v následujícím znění: Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb., zákonem č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:
  1. V § 17 písm. b) se za slovo "vypracovávat" vkládají slova "dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a".
  2. V § 18 písm. a) se za slovo "vypracovávat" vkládají slova "dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a".
  3. V § 19 písm. a) zní
   "a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro pozemní stavby uvedené v § 103 a § 104 odst. 2 stavebního zákona, je-li vydání územního rozhodnutí v těchto případech vyžadováno a dále na pozemku stavby pro bydlení dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro garáže a pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení*); v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí projektové dokumentace,".

   *) § 21 odst. 4 vyhl. Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. a vyhl. č. 22/2010 Sb.
  Tento návrh byl poslancem Jaroslavem Lobkowiczem dne 1.2.2011 (ve druhém čtení § 29 novely zákona č.360/1992 Sb.) s důvodovou zprávou předložen na jednání Parlamentu České republiky jako pozměňovací návrh. V podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřil jenom ministr pro místní rozvoj následovně:

  "Není možné akceptovat, že dokumentaci pro územní rozhodnutí i velkých, například bytových, sídlišť posuneme na úroveň autorizovaných techniků, to znamená středoškoláků. Domnívám se, že v těchto případech by měla být kvalifikace nějakým způsobem odstupňována."

  Třetí čtení proběhlo dne 11.2.2011 s následujícím příspěvkem ministra pro místní rozvoj

  Paní předsedající, dobrý den. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom velice v krátkosti. Ten zákon, tak jak jsme ho předložili, byl projednán a v tuto chvíli stanovisko navrhovatele je, že nesouhlasíme s pozměňovacími návrhy.

  Pozn: Výsledek hlasování k pozměňovacím návrhům: V hlasování číslo 180 z přihlášených 168 poslanců pro 41, proti 108. Tento návrh nebyl přijat.


 3. Novela § 5 autorizačního zákona
  Dalším pozměňovacím návrhem, který ČKAIT připravila a v parlamentu předložil na schválení poslanec Václav Votava, byl návrh na změnu paragrafu 5 autorizačního zákona. Jedná se o dva roky diskutující problematiku, snížení počtu 11 oborů na 3 s názvy pozemní stavby, inženýrské stavby a technická a technologická zařízení staveb.
  V podrobné rozpravě 2. čtení měl k tomuto návrhu následující připomínku opět jenom pan ministr s tím, že tento návrh nemůže akceptovat.
  Pozn.: Stenoprotokoly záznamu sněmovního tisku č.183 jsou na www.psp.cz. 4. Novela § 13 odst. 6 a § 23 odst.7 písmeno d)
  ČKAIT kromě výše uvedených změn připravila ještě pozměňovací návrh těchto dvou paragrafů následujícím znění:
  1. V § 13 odstavec 6 se vypouští včetně poznámky 3k
  2. V § 23 odstavec 7 písmeno d) zní:
   d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, který splňuje požadavky bodu 1, 2, 3 nebo 5 přílohy k tomuto zákonu

  Tyto dva návrhy byly ČKAIT i s důvodovou zprávou předány ČKA, která přislíbila těmto návrhům podporu s tím, že zařídí jejich předložení poslancům na schválení jako další pozměňovací návrhy. Nestalo se.

Legislativní komise ČKAIT
14. 02. 2011