Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Metodické doporučení GŘ HZS ČR, požární bezpečnost staveb - elektromobilita

Metodické doporučení GŘ HZS ČR, požární bezpečnost staveb - elektromobilita

Metodické doporučení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, duben 2021

Toto metodické doporučení platí pro projektování požární bezpečnosti nových staveb, které zahrnují
  1. prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily a manipulaci s nimi nebo
  2. prostory pro parkování a dobíjení elektromobilů v budovách.

Dále platí toto metodické doporučení přiměřeně i pro změny staveb, dotýkají-li se změny výše uvedených prostorů uvedených v bodech A) nebo B) bez ohledu na zatřídění skupiny změny podle ČSN 73 0834.

Ostatní požadavky platných technických předpisů a norem pro oblast požární bezpečnosti staveb nejsou tímto metodickým doporučením dotčeny.

POZNÁMKA: Není-li dále stanoveno jinak, aplikují se požadavky uvedené v tomto doporučení nad rámec požadavků uvedených v platných technických předpisech a normách řady ČSN 73 08xx.


Cílem metodického doporučení je popsat body, které by zpracovatel požárně bezpečnostního řešení neměl opomenout. Vždy je nutné konkrétní a podrobné zhodnocení konkrétní stavby ve smyslu právních předpisů a normativních dokumentů na úseku požární ochrany. Metodické doporučení slouží jako přehled specifických podmínek pro řešenou oblast do doby vydání speciálního předpisu (například technické normalizační informace TNI – Požární bezpečnost staveb – Elektromobilita), kde budou uvedeny podrobnější požadavky včetně jednotlivých parametrů a podmínek požární bezpečnosti.