Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby

V současné době dochází nejen ve stavebnictví k výraznému zvyšování cen, zároveň se po mnoha letech cenové stability výrazně zvyšuje míra inflace.

Z tohoto důvodu je vhodné zejména ve smlouvách uzavíraných v zadávacích a výběrových řízeních s delší dobou plnění zakotvit tzv. inflační doložku, která umožní, aby výše smluvní ceny byla navyšována o aktuální výši inflace, a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

ČKAIT proto připravila vzor znění inflační doložky, který je samozřejmě nutné vždy přizpůsobit konkrétnímu smluvnímu ujednání (z hlediska používané terminologie, konstrukce smluvní ceny apod.). V případě smluv, které jsou kofinancovány z dotací (zejména z prostředků EU) je třeba možnost využití inflační doložky ověřit s poskytovatelem dotace.