Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

MPŘ Novela zákona o předcházení ekologické újmě

MPŘ Novela zákona o předcházení ekologické újmě

Újmou se přitom rozumí nejen změna projevená na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin ale i změny u podzemních nebo povrchových vod včetně přírodních léčivých zdrojů, pitné vody, vody ke koupání, úhyn ryb a vodních organismů a znečištění půdy nepříznivé pro lidské zdraví.

Novela navrhuje změny v definicích pojmů, zajištění nápravných opatření, řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření a podání návrhu i informování, zpracované hodnocení rizik jednotlivých provozních činností a finanční zajištění preventivních a nápravných opatření i závazné stanovisko vydávané Agenturou ochrany přírody a krajiny.

Z novely vyplynou nově definované přestupky a pokuty a také odkazy na vodní zákon a další zvláštní předpisy, kritéria pro posouzení významu poškození nebo zničení chráněné populace druhů, stanovišť, vyjádření ministerstva zemědělství a náhrada nákladů Státního fondu životního prostředí.

upload - soukromé