Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

V Praze dne 31.3.2005 Krajský soud v Brně Žalobce: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Ing. Václav Mach právně zastoupena: Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8, Brno Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu
I.
Dnešního dne podal žalobce u nadepsaného soudu žalobu proti rozhodnutí Předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž, kterým podle ustanovení §59 odst.2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)
  1. změnil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12. 2003 č.j S 188/03-7531/03ORP, a to v bodě 1. části výroku
  2. potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12. 2003 č.j S 188/03-7531/03ORP, a to v bodě II.,III., a IV. (dále jen rozhodnutí Předsedy.
II.
Žalobou napadené rozhodnutí potvrzuje v meritu věci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které na základě sporného výkladu právní normy stanovilo natolik přísnou sankci, že případná úspěšná obrana žalobce by po výkonu rozhodnutí nebyla způsobilá zcela napravit negativní ekonomický dopad na provoz ČKAIT a kvalitu poskytovaných služeb jednotlivým členům. Uložení vysoké pokuty 500.000,-Kč, která není z účetního hlediska výdajovou položkou snižující daňový základ, a je proto nutné uvažovat o jejím navýšení o 26% odpovídajícím dani z příjmu právnických osob, není ve svém důsledku jediným ekonomickým postihem. Opatření k nápravě, které byly žalobci uloženy, jsou s ohledem na jejich rozsah, finančně náročnější než uložená pokuta. Toliko náklad na vydání nového Výkonového a honorářového řádu činí minimálně 1.200.000,-Kč, minimální výdaj na opětovné rozeslání Výkonového a honorářového řádu ve výši 300.000,-Kč a minimální výdaj na rozeslání informačního dopisu ve výši 250.000,-Kč vycházející z předpokladu doručování všem členům ČKAIT, kterých je ke dni podání tohoto návrhu 22.979. Celkové náklady by tak mohly dosáhnout až 2.500.000,-Kč, což je pro zásadně nepodnikatelský subjekt, kterým je žalobce, náklad, který je způsobilý výrazně omezit poslání a funkčnost žalobce, jemuž zákonodárce po vstupu do EU svěřil další výrazné pravomoci na úseku obecného hospodářského významu. Návrh žalobce pak vychází, vyjma shora uvedeného ekonomického hlediska, i s ohledem na skutečnost, že žalobou napadené rozhodnutí je mimo jiné postaveno na právním posouzení jednání žalobce (otázka promlčení, otázka jednání ve službách obecného hospodářského významu, otázka nicotnosti aktu žalobce, jakož i otázka promlčení event. protiprávního jednaní žalobce) a na jazykovém výkladu ustanovení zákona, kde lze předpokládat, že soud jako jediný může ve věci samé autoritativně rozhodnout. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, navrhuje žalobce, aby Krajský soud v Brně rozhodl o návrhu žalobce tak, že podle ust. §73 odst. 2 z.č. 150/2002 Sb. soudní řád správní v platném znění, přiznává žalobnímu návrhu žalobce o zrušení rozhodnutí Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9.3 2005 č.j. R1/2004 odkladný účinek tak, aby až do skončení řízení před soudem byly pozastaveny účinky žalobou napadeného rozhodnutí. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
25. 07. 2005