Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh změny § 5 autorizačního zákona

Návrh změny § 5 autorizačního zákona


ZÁKON
ze dne ……………2009

kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Čl. I
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb., zákonem č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:
 1. V § 5 odstavec 3 zní:
  "(3) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory
  1. architektura a stavitelství,
  2. inženýrské stavby,
  3. technologická a technická zařízení staveb.".
 2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
  "(4) Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech a specializacích stanoví vnitřní předpisy vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.".

Čl. II
Přechodná ustanovení
 1. Autorizovaný inženýr, který ke dni účinnosti tohoto zákona získal autorizaci v oboru
  1. pozemní stavby nebo statika a dynamika staveb je oprávněn vykonávat odborné a vybrané činnosti v oboru architektura a stavitelství,
  2. dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika nebo stavby pro plnění funkce lesa je oprávněn vykonávat odborné a vybrané činnosti v oboru inženýrské stavby,
  3. technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb nebo statika a dynamika staveb je oprávněn vykonávat odborné a vybrané činnosti v oboru technologická a technická zařízení staveb.
 2. Dokumentace a projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem v oboru a specializaci podle právních předpisů platných do účinnosti tohoto zákona se v řízeních zahájených před účinností tohoto zákona považuje za dokumentaci a projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou.
 3. Osvědčení s označením oborů podle § 5 odst. 3 písm. a) až i) a písm. k) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona, budou autorizovaným inženýrům nahrazena do dvou let od účinnosti tohoto zákona; poté pozbývají platnosti.
 4. Osvědčení s označením oboru požární bezpečnost staveb vydaná podle § 5 odst. 3 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění platném do účinnosti tohoto zákona, nejsou dotčena.
 5. Osvědčení s dosavadním označením oborů podle § 5 odst. 3 vydaná autorizovaným technikům nejsou změnou označení podle § 5 odst. 3 dotčena.Důvodová zpráva


1. Obecná část

Hlavní principy navrhované právní úpravy
V rámci novely zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU provedené zákonem č. 189/2008 Sb. s účinností od 1. 7. 2008 byl novelizován i zákon č. 360/1992 Sb.

Novelou zákona č. 18/2004 Sb. byla do českého právního řádu transponována řada směrnic EU týkajících se odborných kvalifikačních podmínek a předpokladů pro volný pohyb osob na jednotném trhu. Novelizace se dotýká pasáží upravujících podmínky pro vstup a samostatný výkon profese občany jiných států EU a evropského hospodářského prostoru.

V souvislosti s tím byla provedena změna označení názvů oborů pro autorizované architekty výstižněji charakterizující implementaci směrnici Rada 85/384/EHS ze dne 10. června 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci v oboru architektury, obsahující opatření pro umožnění účinného výkonu práva na usazování a volného pohybu služeb.

V důsledku změn a rozvoje vysokého školství došlo k rozšíření a prohloubení vzdělání v oboru architektury i na těch vysokých školách, které nejsou zaměřeny výhradně na architektonické obory.

V důsledku těchto změn ve vysokém školství musí být přirozeně provedena i změna názvů autorizačních oborů v § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. V opačném případě by došlo k diskriminační překážce vstupu do povolání osobám, které mají ekvivalentní vzdělání v oboru architektura jako absolventi vysokých škol architektonického směru.

Mimo to stávající označení jednotlivých oborů v § 5 odst. 3 zák. č. 360/1992 Sb. vychází z oborového rozdělení socialistického školství a pojmově není kompatibilní s evropským oborovým pojetím a označováním:"architecture", "town/city planning. Označení "pozemní stavby" je nesrozumitelné a nepřeložitelné. Důsledky právě tohoto pojmového zmatení se projevují v součinnosti v případech vzájemného uznávání odborné kvalifikace, dokonce i v případě tak blízkých států jakými jsou Česká republika a Slovensko. Navrhovaná změna názvů činí obory v mezinárodním kontextu obecně srozumitelnými.

Dalším zdůvodněním oprávněné změny oborů je nová Klasifikace ekonomických činností(CZ-NACE), kterou Český statistický úřad nahradil od 1. 1. 2008 stávající odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NCE, lze srovnávat po celé Evropské unii a nižší mírou podrobností lze srovnávat i se světovými statistikami. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy EU.

Přijetím předkládaného návrhu novely budou odstraněny nesrovnalosti mezi národní a evropskou terminologií. Oborové značení bude v souladu s evropským právem a tradicí.


Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zejména v souladu se zajištěnou ochranou práv na svobodnou volbu povolání (čl. 26 LZPS) za podmínek a omezení vyplývajících z platných zákonů.

Navrhovanou novelou se dovršuje proces implementace směrnic Rady 85/384/EHS ze dne 10. června 1985 a směrnice Rady 99/42/ES ze dne 7. června 1999 o vzájemném uznávání formální kvalifikace.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí.

Navrhovaná novela nemá dopad na státní ani jiné veřejné rozpočty ani žádné jiné negativní dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady nebo dopady na životní prostředí.II. Zvláštní část
K čl. I
K bodu 1
Pro praktický výkon autorizovaného inženýra činného ve výstavbě jsou rozhodující dvě třídy výše uvedené klasifikace, a to: Architektonické činnosti a inženýrské činnosti
Definice architektonických činností zahrnuje
 • plánování staveb
 • vypracování projektů včetně architektonického řešení
Obsahovou náplní inženýrské činnosti podle této kvalifikace je
 • projekty související se stavebním inženýrstvím, s vodními a silničními stavbami
 • navrhování a vypracování projektů v oblasti elektrotechniky a elektroniky, hornictví, chemické technologie, strojírenství, provozní, systémové a bezpečnostní inženýrství
 • navrhování projektů využívajících klimatizaci, chladící techniky, techniky životního prostředí a kontrolu znečištění, akustické techniky atd.

K bodu 2
Podle § 6 je Komora oprávněna stanovit dílčí specializace. Dosavadní praxe ukázala, že osoby v autorizaci technik jsou zaměřeny na dílčí specializace. Záměrem zákona je osobám, které se ucházejí o autorizaci technika bude udělována autorizace ve stávajících a nově vzniklých specializacích. V zájmu právní jistoty v řízeních před stavebními úřady, je nutno stanovit rozsah oborů a jednotlivých specializací.


K čl. II
Tímto přechodným ustanovením je stanoven rozsah oprávnění autorizovaných inženýrů, kteří získali autorizaci podle stávající úpravy. Jde o přechodné opatření důležité pro průkaz oprávněnosti osoby k výkonu vybraných činností v terminologii a rozsahu podle navrhované novely do doby výměny razítek.
Praxe prokázala, že požární bezpečnost je specializací v rámci oboru nikoli samostatným oborem. Stávající osvědčení se zachovávají v platnosti a do budoucna bude ochrana požární bezpečnosti staveb řešena jako specializace.
V přechodných ustanoveních je pamatováno na zachování autorizací i v činnosti autorizovaných techniků. Oprávnění vyplývající z dosud získaných oprávnění nejsou novelou zákona dotčena.


Platné znění měněných ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.


§ 5
Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik

(1) Autorizovaný inženýr je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

(2) Autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

(3) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám podle odstavce 1 odstavců 1 a 2 autorizaci pro obory
 1. architektura a stavitelství pozemní stavby,
 2. inženýrské stavby dopravní stavby,
 3. technologická a technická zařízení staveb stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
 4. mosty a inženýrské konstrukce,
 5. technologická zařízení staveb,
 6. technika prostředí staveb,
 7. statika a dynamika staveb,
 8. městské inženýrství,
 9. geotechnika,
 10. požární bezpečnost staveb,
 11. stavby pro plnění funkce lesa.
(4) Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech a specializacích stanoví vnitřní předpisy vydané Komorou.


Přechodná ustanovení
 1. Autorizovaný inženýr, který ke dni účinnosti tohoto zákona získal autorizaci v oboru
  1. pozemní stavby a statika a dynamika staveb je oprávněn vykonávat odborné a vybrané činnosti v oboru architektura a stavitelství,
  2. dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika, stavby pro plnění funkce lesa je oprávněn vykonávat odborné a vybrané činnosti v oboru inženýrské stavby,
  3. technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb a statika a dynamika staveb je oprávněn vykonávat odborné a vybrané činnosti v oboru technologická a technická zařízení staveb.


 2. Dokumentace a projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem v oboru a specializaci podle dříve platné úpravy se v řízeních zahájených před účinností tohoto zákona považuje za dokumentaci a projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou.


 3. Osvědčení s dosavadním označením oborů podle § 5 odst. 3, jejichž označení se mění, budou autorizovaným inženýrům nahrazena do dvou let od účinnosti tohoto zákona; poté pozbývají platnosti.


 4. Osvědčení s dosavadním označením oboru požární bezpečnost staveb vydaná podle § 5 odst. 3 písm. j) stávající úpravy nejsou změnou označení dotčena.


 5. Osvědčení s dosavadním označením oborů podle § 5 odst. 3 vydaná podle stávající úpravy autorizovaným technikům nejsou změnou označení podle § 5 odst. 3 dotčena.
06. 04. 2009