Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu

Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu

Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ OCHRANY STAVEB PROTI RADONU,
která se koná v pondělí dne 7. září 2020 od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra,
Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí
http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_sourc…

Přednáší
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.
Stavební fakulta ČVUT
Katedra konstrukcí pozemních staveb

Anotace
Ozáření z přírodních zdrojů záření představuje nejvýznamnější složku celkového průměrného ozáření obyvatel, mnohem vyšší než ozáření z běžného provozu jaderných zařízení nebo z použití zdrojů ve zdravotnictví. Z něho největší podíl (cca 50 %) má ozáření z radonu v budovách. Koncentrace radonu je v České republice regulována v ovzduší budov s obytným a pobytovým prostorem a na pracovištích. Regulace je založena na systému referenčních úrovní; v oblasti ozáření obyvatel z přírodních zdrojů nejsou stanoveny limity. Aktuálně od 1.1.2017 platí zákon č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon), a vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.
Přednáška je zaměřena na představení podstatných změn v oblasti navrhování a provádění protiradonových opatření, které byly zavedeny revizí ČSN 73 0601 platnou od 1.10.2019. Protiradonová opatření se nově volí podle typu stavby a ne podle radonového indexu stavby; nová je i koncepce navrhování podle návrhových hodnot vstupních parametrů. Nejvýraznější změnou je však zcela nová metodika navrhování protiradonových izolací. Podle ní lze na ochranu stavby použít jen takovou izolaci, jejíž radonový odpor je větší než předepsaný minimální radonový odpor. Zcela nově byl do normy zaveden i požadavek, aby při každé změně stavby, která může ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě (výměna oken, zateplení atd.), byla provedena taková opatření, která zamezí vzrůstu koncentrace radonu.

Vstup pro členy ČKAIT zdarma!
Akce je hodnocena 1 kreditním bodem

Termín