Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Normalizační balíček

Normalizační balíček

NORMALIZAČNÍ BALÍČEK
přijat EK a předložen Radě a EP dne 1. června 2011

Návrh nařízení, které má revidovat a nahradit stávající právní rámec pro evropskou normalizaci

Sdělení vymezující strategii v oblasti evropské normalizace pro příští desetiletí

(Hodnocení dopadů)

Politický kontext
Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst
7 vlajkových iniciativ
4 zdůrazňují roli a význam evropské normalizace
 • Průmyslová politika
 • Unie Inovací
 • Digitální agenda
 • Evropa méně nároční na zdroje
Zpráva EP o budoucnosti evropské normalizace
Akt o jednotném trhu: Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry
Revize evropského normalizačního systému zařazena mezi 50 klíčových opatření

Sdělení EK
„Strategická vize pro evropské normy – další pokrok v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020“
 • nelegislativní opatření
 • série 29 doporučení pro evropské a národní normalizační orgány a ČS
 • 9 opatření určených přímo národním normalizačním orgánům
  • Očekává se, se zlepší povědomí a vzdělávání v oblasti normalizace a potenciální vazby s výzkumnými projekty.
  • Členské státy by měly zajistit, zapojení nevládních ekologických organizací a zástupců osob se zdravotním postižením a starších osob.
  • Evropské a národní normalizační orgány by měly zajistit, aby normy plně zohledňovaly faktory významné pro spotřebitele, životní prostředí byly přiměřeně zapojeny zúčastněné strany.
  • Komise požádá orgány ENO a národní normalizační orgány, aby zavedly dobrovolné schéma prokazující dodržování kritérií WTO o technických překážkách obchodu.
  • Komise bude požadovat, vyvinutí systému vzájemného hodnocení s cílem aktivně monitorovat účast na normalizačním procesu.
  • podporovat účast národních organizací zastupujících malé a střední podniky a národních zúčastněných společenských subjektů, včetně případné finanční podpory.
  • Výzva poskytovat malým a středním podnikům normy za zvláštní sazby nebo za zvýhodněné ceny balíku norem.
  • Využívat při zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií více norem, vytvořených fóry a konsorcii, aby se podpořila interoperabilita a inovace.
  • Komise očekává, předkládání více návrhů mezinárodních norem v oblastech, kde má Evropa na globální úrovni vedoucí úlohu.
Nařízení
Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci reviduje, nahrazuje a mění:
 • rozhodnutí Rady 87/95/EHS ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací
 • směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů
 • rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ze dne 24. října 2006 o financování evropské normalizace
 • směrnice Rady 89/686/EHC a 93/15/EHC a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/EC, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES
 • http://www.unmz.cz/urad/revize-evrospkeho-normalizacniho-systemu
Nařízení
se zaměřuje na 3 hlavní problémy
 • Problém č. 1: postup přijímání evropských norem požadovaných Komisí není dostatečně rychlý
  (cílem EK je snížit průměrnou dobu potřebnou pro vypracování evropských norem nebo produktů evropské normalizace na žádost Komise, a to o 50 % do roku 2020)
 • Problém č. 2: nedostatečné zastoupení malých a středních podniků a zúčastněných společenských subjektů v postupu evropské normalizace
 • Problém č. 3: v současné době nelze při zadávání veřejných zakázek pro oblast IKT odkazovat na „normy vypracované fóry a konsorcii“
Shrnutí navrhovaných opatření
 • Rozšíření evropského systému normalizace na oblast služeb
 • Transparentnější spolupráce mezi národními normalizačními orgány
 • Používání norem vypracovaných jinými organizacemi v oblasti informačních a komunikačních technologií bude možné při zadávání veřejných zakázek za předpokladu splnění určitých kritérií (vycházejí ze zásad WTO pro postupy mezinárodní normalizace), a to v oblastech, kde nejsou k dispozici žádné evropské normy, kde evropské normy dosud nejsou trhem přijaty, nebo kde jsou tyto normy již zastaralé
 • Zlepšení plánování (roční pracovní programy EK)
 • Zlepšení zastoupení malých a středních podniků a společenských subjektů v procesu evropské normalizace, finanční podpora organizací, které je zastupují
 • Snížení administrativní zátěže Komise a evropských normalizačních organizací, například zavedením možnosti značného zjednodušení paušálních částek, které nijak nepodléhají ověření skutečných nákladů na provádění
Stav projednávání
Rada EU 14 zasedání PS G7, 2x CRPI, 1x COCOM (červenec 2011 – květen 2012)
 • Rozšíření použití komitologických postupů
 • Uznávání ICT technických specifikací (veřejné zakázky x ostatní politiky EU)
 • Kritéria pro uznávání ICT technických specifikací
 • Dostupnost norem (276 pozměňovacích návrhů)
Evropský parlament
 • Preferenční zacházení malých a středních podniků v rámci národních normalizačních systémů
 • Hlasování v plénu EP – 2. 7. 2012
 • Vstup v platnost – 1. 1. 2013
13. 06. 2012