Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb. a vyhlášky č. 20/2011 Sb., se mění takto:
  1. V § 21 odstavec 4 zní:
    „(4) Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích rodinných domů lze dále umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m. Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich.“.
  2. V § 21 se odstavce 5 až 7 zrušují.
  3. V § 26 se slova „§ 21 odst. 5 až 7“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 4“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Ministr: Ing. Jankovský v. r. Plné znění najdete v systému PROFESIS - http://www.profesis.cz
11. 12. 2012