Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB.

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 29.1.2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje kompletní pracovní text novelizace vyhlášky s vyznačením změn, včetně důvodové zprávy.

Ministerstvo upozorňuje, že tento text neprošel legislativní ani jazykovou korekturou. Nejedná se o oficiální znění novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb. Ministerstvo zveřejňuje tento pracovní text vyhlášky jako pomůcku těm, kteří s vyhláškou pracují. Za jeho špatné nebo nevhodné použití nenese ministerstvo žádnou zodpovědnost.

 

Pracovní text http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-500-2006-Sb

01. 02. 2018