Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Oprávnění vypracovávat PBŘ staveb

Oprávnění vypracovávat PBŘ staveb

Požárně bezpečnostní řešení staveb má přesah do působnosti orgánu státní správy na úseku požární ochrany, který podle ustanovení § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vykonává státní požární dozor mimo jiné posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace. Aktiv PBS proto členům ČKAIT předkládá stanovisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k problematice projektování v oboru požární bezpečnosti staveb:

Oprávnění ke zpracování požárně bezpečnostního řešení

S ohledem na platné a účinné znění § 40 odst. 3 a 4 zákona o požární ochraně od 1. 1. 2024 a účinných přechodných ustanovení podle části 2 změnového zákona (zákon č. 284/2021 Sb.) „běží znovu“ lhůty uvedené v přechodném ustanovení zákona č. 415/2021 Sb.

Z výše uvedeného vyplývá, že požárně bezpečnostní řešení pro stavbu kategorie I a II je až do 31. 12. 2025 oprávněn zpracovávat autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb a na základě § 18 písm. odst. 2 (překrývání) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. i autorizovaný inženýr v rozsahu jiného oboru. To znamená, že autorizovaný inženýr, kterému byla udělena autorizace v oboru pozemní stavby je oprávněn vypracovávat celou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a celou projektovou dokumentaci staveb, tzn. včetně dílčích částí dokumentace, tedy včetně požárně bezpečnostního řešení. Obdobným příkladem je i oprávnění autorizovaného inženýra pro obor dopravní stavby vypracovávat celou dokumentaci a projektovou dokumentaci včetně požárně bezpečnostního řešení vztahujícího se např. k přístupové komunikaci nebo oprávnění autorizovaného inženýra pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství vypracovávat celou dokumentaci a projektovou dokumentaci včetně požárně bezpečnostního řešení vztahujícího se ke zdrojům požární vody.

Od 1. 1. 2026 bude oprávněn zpracovávat požárně bezpečnostní řešení pro stavbu kategorie I a II pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb. 

Pro stavbu kategorie III a užití odlišného postupu podle § 99 zákona o požární ochraně je požárně bezpečnostní řešení oprávněn zpracovávat do 31. 12. 2028 pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb.

Od 1. 1. 2029 bude ke zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby kategorie III a užití odlišného postupu podle § 99 zákona o požární ochraně oprávněn pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, kterému byla současně udělena specializace.