Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Oprávnění vypracovávat PBŘ staveb

Oprávnění vypracovávat PBŘ staveb

Požárně bezpečnostní řešení staveb má přesah do působnosti orgánu státní správy na úseku požární ochrany, který podle ustanovení § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vykonává státní požární dozor mimo jiné posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace. Autorizační rada ČKAIT proto členům ČKAIT předkládá stanovisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které k problematice projektování v oboru požární bezpečnosti staveb sdělilo dne 11. ledna 2022:

Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) je ke zpracování požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) pro stavby kategorie I a II oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb (dále jen „PBS“) podle zvláštního právního předpisu. Podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona o požární ochraně je ke zpracování PBŘ pro stavby kategorie III oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor PBS podle zvláštního právního předpisu a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“). Zákon č. 360/1992 Sb. upravuje způsob a podmínky udělování autorizace a specializace. Autorizaci a specializaci uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v podrobnostech uvedených ustanovení § 7, § 8 a § 9 zákona č. 360/1992 Sb.

Přechodné ustanovení

Na základě přechodného ustanovení, uvedeného v čl. II bodu 4 zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 415/2021 Sb.“) je osoba oprávněná ke zpracování PBŘ podle dosavadní právní úpravy, oprávněna po dobu 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie I a II. A dále, dle přechodného ustanovení, uvedeného v čl. II bodu 3 zákona č. 415/2021 Sb. je osoba, která splňuje podmínky podle § 40 odst. 3 zákona o požární ochraně, oprávněna po dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie III a aplikovat odlišný postup podle § 99 zákona o požární ochraně.

Účinnost

U stavby kategorie I a II stačí současné oprávnění pro zpracování PBŘ, a to po dobu 2 let od účinnosti zákona č. 415/2021 Sb. Po této době – tj. od 1. prosince 2023 – musí být osoba zpracovávající PBŘ pro kategorie staveb I a II autorizována pro obor požární bezpečnost staveb v návaznosti na § 5 odst. 3 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb.

V případě stavby kategorie III může po dobu 5 let od účinnosti zákona č. 415/2021 Sb. zpracovávat PBŘ osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu (viz předchozí odstavec). Po této době – tj. od 1. prosince 2026 – musí být této osobě pro možnost zpracovávat PBŘ u staveb kategorie III dále udělena specializace v rámci oboru požární bezpečnost staveb, a to v návaznosti na zákon č. 360/1992 Sb., kdy podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanovuje autorizační řád vydaný ČKAIT (viz § 5 odst. 4). Oprávnění ke stanovení dílčích specializací je pak zakotveno v § 6, a to i k autorizaci pro obor požární bezpečnost staveb. Uvedené se dotýká i problematiky odlišného postupu podle § 99 zákona o požární ochraně.

Závěr

Zpracovávat PBŘ pro stavby kategorie I a II je nyní oprávněn autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru PBS nebo autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby. Od 1. 12. 2023 bude ke zpracování PBŘ pro stavby kategorie I a II oprávněn pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru PBS. Zpracovávat PBŘ pro stavby kategorie III je od 1. prosince 2021 do 1. prosince 2026 oprávněn pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru PBS. Po konci tohoto přechodného období bude ke zpracování PBŘ pro stavby III. kategorie oprávněn pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru PBS, kterému byla současně udělena specializace.