Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Padající střechy – závěry z jednání u GŘ HZS ČR genmj. Ing. Štěpána

Padající střechy – závěry z jednání u GŘ HZS ČR genmj. Ing. Štěpána

za účasti náměstka ministra MMR ing. Slaniny, předsedy ČKAIT ing. Macha, zástupce MPO a SPS Dohodnuto : - HZS bude nadále provádět preventivní prohlídky ohrožených staveb (stavby kde se shromažďuje větší množství lidí se střechami do sklonu 30o), které zahájil po pádu střechy marketu v Ostravě

 • z plochých střech nebude odstraňován sníh – nebezpečí pádu konstrukce vlivem přetížení a nesymetrického zatížení
 • MMR vyzve všechny starosty aby ve svých obcích prověřily výskyt havárií ohrožených budov (kriterium jako u HZS), budovy raději zavřít a obrátit se o pomoc na stavební úřad (kontrola statikem)
 • HZS využívá při svých kontrolách i statiky podle smlouvy s ČKAIT
 • na základě vyhodnocení šetření všech letošních havárií souvisejících se sněhem (podklady zajistí HZS přes Policii ČR) bude zpracován návrh případných úprav předpisůzatížení, kontroly a pod)

  Závěry:
  1. HZS ČR bude pokračovat v provádění kontrol ve stavbách pro shromažďování osob (obchodní, sportovní a jiná zařízení), zejména u kterých je "rovná" střecha (z hlediska statiky cca do 30 st.) a na nichž se v současné době drží větší sněhová vrstva.
  2. MMR bezodkladně osloví obce s rozšířenou působností, aby ve svém správním obvodu působily na ostatní obce k dozírání na stav staveb, s důrazem na stavby, v nichž se shromažďují osoby, a přijímaly nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob.
  3. Po ukončení vyšetřování příčin havárií staveb v důsledku sněhové zátěže bude zpracován analytický rozbor týkající se sněhové situace a navržena další opatření.
  4. Bude zahájeno jednání s ČHMÚ o převedení mapy zatížení jednotlivých oblastí do digitální podoby jako veřejně přístupný zdroj informací.
  5. Další jednání v této záležitosti budou pokračovat na pracovních úrovních.
 • 20. 02. 2006