Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povolování záměrů podle stavebního zákona - seminář - zrušen

Povolování záměrů podle stavebního zákona - seminář - zrušen

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace: Seminář je zaměřen na postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů. Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci. Důraz bude kladen také na podkladové správní akty podle zvláštních právních předpisů, např. z oblasti životního prostředí, zejména závazná stanoviska, a to i s ohledem na změny ve vydávání závazných stanovisek účinné od 1. 1. 2021. Seminář se zaměří i na změny, které přináší nový stavební zákon.

Program: 

  1. Úvod do problematiky povolování záměru
  2. Dotčené právní předpisy
  3. Posloupnost rozhodovacích procesů vedoucích k povolení záměru
  4. Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací
  5. Závazná stanoviska dotčených orgánů
  6. Územní řízení
  7. Stavební řízení
  8. Kolaudace staveb
  9. Zvláštní povolovací režim některých staveb
  10. Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 20.1.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 20012022, do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 13.1.2022

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

 

Termín
Celková kapacita
68