Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na valnou hromadu oblast Praha a Středočeský kraj

Pozvánka na valnou hromadu oblast Praha a Středočeský kraj

   která se koná v úterý dne 7. září 2021 od 15.00 hodin

v Kongresovém centru Praha – 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle, vchod č. 5, šatna v přízemí,

Společenský sál v 2. patře

Prezence účastníků od 14.00 hod.

 

Program:

 1. Zahájení, uvítání hostů
 2. Volba komisí – mandátová, návrhová a volební
 3. Zpráva o činnosti oblasti v roce 2020
 4. Zpráva dozorčí rady regionu
 5. Informace předsedy ČKAIT
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Volba výboru OK Praha
 8. Vystoupení hostů
 9. Seznámení s návrhem úprav budovy ČKAIT Sokolská 15
 10. Aktuální stav a příprava strategického plánu (OK Praha, Představenstvo)
 11. Projednání záležitostí dle podnětů (viz níže), diskuze a formulace závěrů
 12. Návrh plánu činnosti výboru oblasti na rok 2021
 13. Případné druhé kolo voleb do výboru oblasti
 14. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů
 15. Zpráva volební komise
 16. Diskuse – různé
 17. Usnesení
 18. Závěr

 

 

Výbor předkládá podle § 7 Volebního a jednacího řádu ČKAIT záležitosti k jednání, se kterými se přihlásili členové oblasti Praha. Předkladatel podnětu přednese svůj návrh k diskusi v délce 2 minut:

 1. Aplikační dokument ke strategickému plánu – oblast Praha.
 2. Úprava členského příspěvku, prostředky užít na průběžnou masivní osvětovou kampaň pro veřejnost i AO.
 3. Vypracování nového znění Etického řádu a jeho předložení k diskusi členské základně tak, aby mohl být v roce 2022 schválen.
 4. Návrh, aby všichni činovníci a zaměstnanci (i ostatní, kteří případně komunikují s kýmkoliv mimo Komoru) oblasti Praha měli vlastní e-mailovou adresu v doméně ckait.cz s vlastním jménem a komunikovali s členy Komory (a obecně i vně) osobně, a nikoliv anonymně prostřednictvím adres soukromých.
 5. Zřídit komisi k zajištění relevantních informací k haváriím staveb, u nichž se vyskytují autorizované osoby, s možností dalšího využití, resp. následného působení v podobných případech.
 6. Aby se příslušné odpovědné orgány ČKAIT zabývaly etickou stránkou chování AO – členů komory v případě havárií.
 7. Podpora vybudování informačního systému komory

 

Žádáme předkladatele podnětu, aby jej osobně přednesl a zdůvodnil na valné hromadě, případně zajistil náhradníka pro přednes námětu. Je nutno předat krátký návrh k hlasování písemně.

 

V průběhu valné hromady bude pořizována fotodokumentace a videozáznam svou účastí stvrzujete souhlas.

 

Předpokládaný konec zasedání cca ve 20.00 hodin.

Na valné hromadě bude příležitost koupit odborné publikace IC ČKAIT, s.r.o., s výraznou slevou.

 

Do sálu na valnou hromadu bude umožněn vstup osobám splňujícím mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktuální verze je na https://www.ckait.cz/podminky-pro-vstup-do-salu-na-valnou-hromadu. U prezence bude kontrola potvrzení stanovených podmínek. Pro případ POC samotestování doložte výsledek čestným prohlášením s fotografií testu při vstupu.

Seznamte se s aktuálním stavem hygienických požadavků těsně před valnou hromadou.

 

Před vstupem očekáváme nutnost předkládat ke kontrole potvrzení stanovených podmínek, připravte si požadované doklady před vstupem do budovy.

Žádáme účastníky, aby si zajistili nezbytné ochranné prostředky podle platných předpisů v době konání valné hromady.

 

Vzhledem k šetrnému přístupu Vás žádáme o přihlášení k účasti, na stránce oblasti https://www.ckait.cz/oblastni-kancelare/Praha , abychom neobjednali zbytečně občerstvení.

 

Ing. Ladislav Bukovský

předseda výboru oblasti Praha

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
2 0000307 Ing. Jan Lukáš Bedrníček
3 0000101 doc. Ing. Petr Šrytr CSc.
4 0000516 Ing. Jan Bořek
5 0008470 Martin Malý MSc., B.A.
6 0000570 Ing. Karel Sehyl
7 0009694 Ing. Jan Horák
8 0006771 Ing. Jindřich Charvát
9 0012497 Ing. Tomáš Záhora
10 0001605 Ing. Jaroslav Macoun
11 0010276 Ing. Jan Vybíral
12 0000001 Ing. Václav Mach
13 0012294 Ing. Svatopluk Fröhlich
14 0012566 Ing. Jan Prokop
15 0014070 Ing. David Foltýn
16 0007907 Ing. Miloš Hejtmánek
17 0007386 prof. Ing. Jan Vítek CSc.
18 0200100 Ing. Josef Franta
19 0013919 Ing. Petr Pospíšil
20 0009042 Ing. Ivo Štolc
21 0002893 Ing. Oldřich Svatoš
22 0006956 Ing. Martin Bureš
23 0013284 Ing. Jan Klečka
24 0000060 Ing. Milan Komínek
25 0011623 Ing. Michal Uhrin
26 0001352 Ing. Jiří Bulis
27 0009592 Ing. Ondřej Kyp
28 0003013 Josef Brchel
29 0002205 Ing. Václav Doležal
30 0013455 Bc. Petr Šmejkal
31 0009449 Ing. Jan Štěpán
32 0008545 Ing. Blanka Poláková
33 1000588 Ing. Jan Prosr
34 0006416 Ing. Jiří Mašek
35 0010365 Ing. Jiří Ditrich
36 0200031 Ing. Josef Pangrác
37 0002919 Ing. Jiří Kliner
38 0009426 Ing. Jiří Berlínský
39 0007922 Ing. Radka Bürgermeisterová
40 0000069 Ing. Pavel Masák
41 0007224 Ing. Zdeněk Provázek
42 0000393 Ing. Jiří Frýba
43 0000636 Vladimír Vrbka
44 0011006 Bohumil Kopřiva
45 0010446 Ing. Martin Perlík
46 0006909 Ing. Miloslav Bárta
47 0005178 Ing. Pavel Minařík
48 0004138 Ing. Ladislav Bukovský
49 0005898 Martin Skřivánek
50 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
51 0002836 doc. Ing. Milan Hřebačka CSc.
52 0008955 Ing. Jaroslav Synek
53 0007615 Ing. Olgerd Pukl
54 0000433 Ing. Michael Trnka
55 0013287 Pavel Fotr
56 0006173 Ing. Zdislav Glajch
57 0011204 František Matějček
58 0000083 doc. Ing. Antonín Pokorný CSc.
59 0002286 Ing. Pavel Šindelář