Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na valnou hromadu oblasti Praha a středočeský kraj 11.1.2022

Pozvánka na valnou hromadu oblasti Praha a středočeský kraj 11.1.2022

Pozvánka na valnou hromadu ČKAIT oblast Praha pro Prahu a Středočeský kraj,

 která se koná v úterý dne 11. ledna 2022 od 15.00 hodin

v Kongresovém centru Praha – 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle, vchod č. 10, Jižní sál, výtah do 3. patra

Prezence účastníků od 14.00 hod.

 

Program

 1. Zahájení, uvítání hostů
 2. Volba komisí – mandátová, návrhová a volební
 3. Vystoupení hostů
 4. Zpráva o činnosti oblasti v roce 2021
 5. Zpráva dozorčí rady regionu
 6. Informace předsedy ČKAIT
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Projednání záležitostí dle podnětů (viz níže), diskuse a formulace závěrů
 9. Návrh plánu činnosti výboru oblasti na rok 2022
 10. Druhé kolo voleb do výboru oblasti navazující na volby na VH z roku 2021
 11. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů
 12. Zpráva volební komise
 13. Diskuse – různé
 14. Usnesení
 15. Závěr
 16. Společenská část

 

Výbor předkládá podle § 7 Volebního a jednacího řádu ČKAIT záležitosti k jednání, se kterými se přihlásili členové oblasti Praha. Předkladatel podnětu přednese svůj návrh k diskusi v délce 2 minut:

 1. Návrh zavést důslednou kontrolu činnosti AI, obdobně jako to funguje u energetických specialistů.
 2. Zasahování HZS ČR do kompetencí ČKAIT (specializace pro požární bezpečnost staveb, statici HZS).
 3. Způsob výběru členů zkušebních komisí ČKAIT (požadavky na vzdělání, praxi atd.). Účast pracovníků státní správy ve zkušebních komisích.
 4. Možnost distančního jednání pro Valné hromady i shromáždění delegátů.
 5. Zda je střetem zájmů v komoře výkon funkce zkušebního komisaře a zároveň výkon funkce člena výboru oblasti?
 6. Zavést třetinové volby funkcionářů všech volených orgánů každoročně.
 7. Povinnost členů jednou ročně aktualizovat své kontaktní údaje.
 8. Personální zajištění kanceláře OK Praha, nezbytné role pro zajištění činnosti a funkce.

Žádáme předkladatele podnětů, aby jej osobně přednesli a zdůvodnili na valné hromadě, případně zajistil náhradníka pro takový přednes. Je nutno předat krátký návrh k hlasování písemně.

 

V průběhu valné hromady bude pořizována fotodokumentace a videozáznam svou účastí stvrzujete souhlas.

 

Předpokládaný konec zasedání cca ve 20.00 hodin.

Na valné hromadě bude příležitost koupit odborné publikace IC ČKAIT, s.r.o., s výraznou slevou.

 

Do sálu na valnou hromadu bude umožněn vstup osobám splňujícím mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. U prezence bude kontrola splnění stanovených podmínek. Seznamte se s aktuálním stavem hygienických požadavků těsně před valnou hromadou a předem si připravte doklady.

 

Žádáme účastníky, aby si zajistili nezbytné ochranné prostředky podle platných předpisů v době konání valné hromady.

 

Vzhledem k šetrnému přístupu Vás žádáme o přihlášení k účasti, na stránce termínové listiny ČKAIT https://www.ckait.cz/valna-hromada-oblasti-praha-a-stredocesky-kraj-1112022 abychom neobjednali zbytečně občerstvení.

 

Ing. Ladislav Bukovský

předseda výboru oblasti Praha

 

Zkontrolujte si, zda dostáváte z adresy praha@ckait.cz zprávy, pokud nikoliv, nahlaste aktuální spojení tajemnici oblasti na této adrese.

10. 12. 2021