Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Práva a povinnosti členů s pozastavenou autorizací

Práva a povinnosti členů s pozastavenou autorizací

 1. Práva a povinnosti členů
  Výtah ze zákona č.360/1992 Sb. ve znění pozdějších dodatků

  §11
  1. Komora pozastaví autorizaci autorizované osobě
   1. na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena,
   2. na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby,
   3. na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace,
   4. pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá.
  2. Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci
   1. bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno trestní řízení pro trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,
   2. bylo-li zahájeno řízení o její způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
   3. jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, pro kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. f).
  3. O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob.
  4. Autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace. Opomenutí má za následek disciplinární řízení.

  Výtah z Profesního a etického řádu
  1. Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Totéž platí i při pozastavení autorizace na vlastní žádost, či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro odevzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory Praha s uvedením data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.
  2. Komora pozastaví opakovaně autorizaci autorizované osobě, která o to písemně požádá. Pokud tato skutečnost nastane dříve než po uplynutí jednoho roku od posledního obnovení autorizace, podléhá její opakované pozastavení administrativnímu poplatku. Výši jednotného poplatku stanoví Představenstvo Komory.
  3. Při ukončení aktivní činnosti, spojené s písemným vzdáním se autorizace, je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní resp. regionální kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzdání se autorizace.

  Pravidla pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika (Rozhodnutí č. R1601-6 představenstva ČKAIT ze dne 11. 2. 2016 (dále jen „Pravidla“))
  Článek 2
  1. Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Totéž platí i při pozastavení autorizace na vlastní žádost, či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro odevzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory Praha s uvedením data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.
  2. Použití autorizačního razítka v rozporu s těmito „Pravidly“ může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení před Stavovským soudem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
  3. Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

 2. Pojištění členů s pozastavenou autorizací
  Pojištění vznikne okamžikem zapsání do seznamu autorizovaných osob.
  Pojištění člena ČKAIT vzniká okamžikem zapsání do seznamu autorizovaných osob. Vzhledem k tomu, že pozastavení autorizace nemá za následek vyškrtnutí ze seznamu autorizovaných osob, je možno konstatovat, že člen ČKAIT s pozastavenou autorizací je stále pojištěn.

 3. Shrnutí a závěry:
  1. Pozastavením autorizace není zrušeno členství v ČKAIT. Nemůže však vykonávat vyhrazené – odborné činnosti dle příslušných zákonů.
  2. Pozastavením autorizace se neruší a ani není omezeno pojištění člena ČKAIT – je nadále chráněn pojistnou smlouvou ČKAIT.
  3. Pro člena ČKAIT nastává povinnost uložit nebo odevzdat do oblastní kanceláře komory autorizační razítko v termínu do 15 dnů v následujících případech:
   • uložení disciplinárního opatření pozastavení autorizace
   • pozastavení autorizace na vlastní žádost
  4. Nesplněním výše uvedených povinností člena ČKAIT se bude zabývat příslušná dozorčí komise násl. Dozorčí rada ČKAIT a Stavovský soud ČKAIT.

Ing. Karel Vaverka, člen představenstva ČKAIT

12. 12. 2016