Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přechodná ustanovení k aplikaci nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Přechodná ustanovení k aplikaci nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (NSZ) ve znění novel nabyl účinnosti postupně pro vybrané 1. 1. 2024 a pro všechny ostatní stavby 1.7.2024.

O uplatnění dosavadních a závazném používání nových právních předpisů pro území, navrhování a povolování stavebních záměrů, vedení správních a soudních řízení  i příslušnosti stavebních úřadů stanoví NSZ v přechodných ustanoveních pravidla, na která bychom rádi upozornili:

§ 325 Úřad územního plánování pořídí a vydá vymezení zastavěného území postupem podle tohoto zákona pro  obec, která nemá územní plán nebo vymezené zastavěné území, do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 326 Stavební uzávěry vydané podle zákona č. 50/1976 Sb. z důvodu zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

§327 Plánovací smlouvy uzavřené podle zákona č. 183/2006 Sb. se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 328 Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpis

§ 329 do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle tohoto zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů. Podle připojeného metodiského stanoviska MMR se jedná spíše o rozpracovanou projektovou dokumentaci k 1.7.2024 podle dosavadních právních předpisů. Metodickým stanoviskem MMR přibylo k tomuto přechodnému ustanovení kritérium započetí projektových prací či minimálně jejich přípravných prací ještě před 1.7.2024. Na zahájení před tímto datem má být uvedeno v průvodní zprávě takto zpracované projektové dokumentace viz metodický pokyn v příloze této informace. Jedná se o následující projektové dokumentace:

(1) Jako součást žádosti o povolení stavby nebo o rámcové povolení podané do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle tohoto zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, jde-li o

a) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro ohlášení stavby,

b) dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, doplněnou o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení zpracované podle prováděcího právního předpisu k tomuto zákonu,

c) dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení,

d) projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo dokumentaci pro vydání společného povolení, nebo

e) dokumentaci pro vydání společného povolení, kterým se umisťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury podle liniového zákona, zpracovanou v omezeném rozsahu.

(2) Jako součást žádosti o povolení změny využití území podané do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle tohoto zákona také předložit dokumentaci pro vydání rozhodnutí o změně využití území zpracovanou podle dosavadních právních předpisů.

(3) Bude-li provádění stavby zahájeno do 30. června 2027, lze jako dokumentaci pro provádění stavby podle tohoto zákona použít dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou podle dosavadních právních předpisů.

(4) Jako součást žádosti o povolení odstranění stavby podané do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle tohoto zákona předložit také dokumentaci bouracích prací zpracovanou podle dosavadních právních předpisů.

(5) Stavební úřad v řízení podle tohoto zákona přezkoumává dokumentaci podle odstavců 1 až 4 podle dosavadních právních předpisů.

§ 330 Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 331 Soudní řízení budou dokončena podle dosavadních právních předpisů

§ 332 Stavební úřady předají neukončená správní řízení, pro které nebudou dále vykonávat působnost, stavebním úřadům, na které přechází působnost podle NSZ

§ 332a Do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem.

Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí. 

K datu 1.7.2024 vyšly k provedení nového stavebního zákona:

Vyhláška č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů řeší správní obvody jejichž stavebním úřadem jsou pověřené obecní úřady s rozšířenou působností

Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, které nahradí dosavadní vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 268/2009 Sb. se stejnými názvy.

Vyhláška č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona stanoví nové předepsané formuláře žádostí (včetně součástí žádostí) o úkony stavebních úřadů, stanovení ochranného pásma a pravidla autorizovaných inspektorů.

Vyhláška č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy určuje k portálu stavebníka a jeho datovému rozhraní předepsané formáty a maxima digitálních úkonů, metadata a formy a způsoby vkládání projektových dokumentací do evidence. 

Od 1.1 2024 kromě výše citovaných nabývá také účinnost vyhláška č. 157/2024 Sb. o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu.

Náhradu zatím nemá za sebe vydanou vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.