Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přechodné období

Přechodné období

Novelou č. 284/2021 Sb. dochází v §§ 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění, autorizačního zákona ke změně oprávnění od 1.7.2023 ke změně. Dosavadní oprávnění vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb včetně příslušných územně plánovacích podkladů bude nahrazeno oprávněním vypracovávat dokumentaci pro povolení stavby. Následovně odpovědělo MMR na dotaz SLP ČKAIT týkající se přechodného období zavedeného zákonem č. 195/2022 Sb. k účinnosti nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a s tím souvisejících oprávnění autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v tomto období následovně:

Předně je nutné sdělit, že samotné přechodné období nikterak nemění účinnost nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.), která je plánovaná na 1. 7. 2023. Přechodné období však stanoví, že od 1. 7. 2023. do 30. 6. 2024 se na drobné, jednoduché a ostatní stavby použije dosavadní právní úprava (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z toho vyplývá, že pouze pro vyhrazené stavby, které jsou uvedené v příloze č. 3 nového stavebního zákona, nabyde nový stavební zákon účinnost 1. 7. 2023 a použije se pro jejich povolení nová právní úprava.

Nový stavební zákon tak nabývá účinnosti jako celek dnem 1. 7. 2023, včetně všech souvisejících zákonů, které jsou měněny změnovým zákonem, avšak automaticky dochází k zavedení přechodného období, které pro všechny stavby kromě vyhrazených účinnost de facto o rok posouvá. Uvědomujeme si, že tato právní konstrukce může působit zmateně, domníváme se však, že veškeré Vámi popsané situace jsou přechodným obdobím řešeny a není potřeba provádět dodatečné legislativní změny.

Pokud dle Vašich slov bude projektant připravovat projekt pro typický rodinný dům, pravděpodobně takový záměr bude posuzován jako jednoduchá stavba (odst. 1 písm. a) přílohy č. 2 nového stavebního zákona), přičemž v takovém případě se na všechny postupy uplatní dosavadní právní úprava (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a podle tohoto zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek bude projektant zpracovávat projektovou dokumentaci. Pouze pokud by navrhovaný záměr byl posuzován jako vyhrazená stavba, pak by byla taková stavba povolována podle nové právní úpravy. Tato pravidla platí jak pro oblast územního plánování (§ 334a odst. 2), tak i pro oblast stavebního řádu (§ 334a odst. 3). Stejně tak budou fungovat povolovací procesy, tedy pokud bude v přechodném období povolována již zmíněná jednoduchá stavba rodinného domu, bude nutné nyní vyžadované územní rozhodnutí a stavební povolení (pokud nepostačí územní souhlas, ohlášení, atp.) a v případě že bude povolována vyhrazená stavba, pak se bude postupovat podle nové právní úpravy a bude nutné jednotné povolení záměru.

Závěrem je taktéž nutné podotknout, že nový stavební zákon obsahuje v § 329 odst. 1 přechodné ustanovení, které stanoví, že do 30. 6. 2027 lze pro povolení předkládat projektovou dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení se vztahuje na všechny projektové dokumentace všech druhů staveb, tedy jednoduchých, ostatních i vyhrazených. Nedojde tak k situaci, že již na probíhající projekt by projektant musel zpracovávat novou projektovou dokumentaci podle nového zákona, ale vždy postačí dokumentace zpracována podle současného zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Máme za to, že v souhrnu přechodné období a citované přechodné ustanovení řeší veškeré eventuality, které mohou nastat a není nutné v současné chvíli uvedené legislativně upravovat.