Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přepis stanoviska MPO k dotazu možnosti zpracovávání dokumentace energetických ukazatelů budov podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb.

Přepis stanoviska MPO k dotazu možnosti zpracovávání dokumentace energetických ukazatelů budov podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb.


Splnění požadavků na energetickou náročnost budov podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, mohou zpracovávat autorizované osoby v rozsahu oborů, které se k této problematice vztahují. Při zpracování dokumentace budou postupovat v souladu s požadavky příslušných harmonizovaných českých technických norem a vyhlášky č. 291/2001 Sb., o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a technických norem a předpisů je nahrazujících.

Při stanovení celkové energetické náročnosti budov budou postupovat podle ustanovení § 6a odst.1, to znamená podle požadavků příslušných harmonizovaných českých technických norem. Průkaz energetické náročnosti budov podle § 6a odst. 7 zákona č. 406/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude moci vypracovávat autorizovaná osoba podle § 5 odst. 3 písm.a), e) a f) pro přezkoušení Ministerstvem průmyslu a obchodu z podrobností jeho zpracování.

Energetický štítek budovy podle ČSN 730540 mohou zpracovávat autorizované osoby v rozsahu oborů, pro které mají platné autorizační osvědčení. Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, tuto činnost nijak neupravuje.


V Praze dne 25.4.2007

JUDr. Jitka Rybová, ředitelka odboru legislativního a právního MPO

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.
24. 05. 2007