Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přestupky na úseku stavebního zákona - seminář - zrušen

Přestupky na úseku stavebního zákona - seminář - zrušen

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout jak odborné, tak konkrétní znalosti z oblasti projednávání přestupků na úseku stavebního zákona. Zásady správního trestání budou vysvětleny nejen v kontextu stavebního zákona, ale také v souvislosti s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.

Bude vysvětlena působnost zákona č. 250/2016 Sb., a to jak časová, tak územní a osobní. Budou probírány správní tresty s důrazem na pokutu, kterou lze uložit jako sankci za přestupky na úseku stavebního zákona. Dále bude osvětleno, jak uložit trest za více přestupků.

Pozornost bude věnována také samotnému řízení o přestupku, kde budou připomenuty základní povinnosti stavebního úřadu a na co je třeba zvláště u přestupků dbát, budou vyloženy náležitosti rozhodnutí o přestupku, rozebrány opravné prostředky, jejich náležitosti a lhůty pro jejich podání a vyřízení. V neposlední řadě bude věnována pozornost skutkovým podstatám přestupků uvedených ve stavebním zákoně a tomu, jak využít instituty ze stavebního zákona při projednávání přestupků doplněné o aktuální judikaturu.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací na úseku správního trestání podle stavebního zákona.

Program:

 1. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře
 2. blok: Základní zásady správního trestání – presumpce neviny, zásada ne bis in idem, v pochybnostech ve prospěch obviněného a další
 3. blok: Přechod na novou právní úpravu – správní delikty dříve vs. přestupky jako pojem dle zákona č. 250/2016 Sb.
 4. blok: Pojem přestupku – materiálně formální pojetí, souběh, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. blok: Působnost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – časová, územní, osobní
 6. blok: Subjekt přestupku – pachatel, spolupachatel, okolnosti vylučující protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze)
 7. blok: Zánik odpovědnosti za přestupek – promlčecí doba a její délka, stavení a přerušení promlčecí doby
 8. blok: Pokuta jako správní trest – jak odůvodnit její výši, jaký je účel trestu, polehčující a přitěžující okolnosti, ukládání trestů za více přestupků
 9. blok: Řízení o přestupcích – příslušnost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, doručování, zahájení řízení z moci úřední, účastníci řízení, ústní jednání, překážky řízení, dokazování, přerušení řízení
 10. blok: Zjednodušené formy rozhodování – příkaz, příkaz na místě
 11. blok: Náležitosti rozhodnutí o přestupku – vyslovení viny, forma zavinění, odůvodnění
 12. blok: Opravné prostředky – odpor, odvolání, lhůta pro jejich podání, zákaz reformace in peius
 13. blok: Skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona – provádění staveb bez příslušného povolení stavebního úřadu, užívání staveb, porušení povinností dle § 152 stavebního zákona a další
 14. blok: Využití institutů dle stavebního zákona – kontrolní prohlídka, vstupy na pozemek

Výklad bude doplněn o aktuální judikaturu.

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 9.5.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 09052022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

Termín
Celková kapacita
68