Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přestupky na úseku stavebního zákona - webinář

Přestupky na úseku stavebního zákona - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout jak odborné, tak konkrétní znalosti z oblasti projednávání přestupků na úseku stavebního zákona. Zásady správního trestání budou vysvětleny nejen v kontextu stavebního zákona, ale také v souvislosti s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.

Bude vysvětlena působnost zákona č. 250/2016 Sb., a to jak časová, tak územní a osobní. Budou probírány správní tresty s důrazem na pokutu, kterou lze uložit jako sankci za přestupky na úseku stavebního zákona. Dále bude osvětleno, jak uložit trest za více přestupků.

Pozornost bude věnována také samotnému řízení o přestupku, kde budou připomenuty základní povinnosti stavebního úřadu a na co je třeba zvláště u přestupků dbát, budou vyloženy náležitosti rozhodnutí o přestupku, rozebrány opravné prostředky, jejich náležitosti a lhůty pro jejich podání a vyřízení. V neposlední řadě bude věnována pozornost skutkovým podstatám přestupků uvedených ve stavebním zákoně a tomu, jak využít instituty ze stavebního zákona při projednávání přestupků doplněné o aktuální judikaturu.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací na úseku správního trestání podle stavebního zákona.

Program:

 1. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře
 2. blok: Základní zásady správního trestání – presumpce neviny, zásada ne bis in idem, v pochybnostech ve prospěch obviněného a další
 3. blok: Přechod na novou právní úpravu – správní delikty dříve vs. přestupky jako pojem dle zákona č. 250/2016 Sb.
 4. blok: Pojem přestupku – materiálně formální pojetí, souběh, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. blok: Působnost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – časová, územní, osobní
 6. blok: Subjekt přestupku – pachatel, spolupachatel, okolnosti vylučující protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze)
 7. blok: Zánik odpovědnosti za přestupek – promlčecí doba a její délka, stavení a přerušení promlčecí doby
 8. blok: Pokuta jako správní trest – jak odůvodnit její výši, jaký je účel trestu, polehčující a přitěžující okolnosti, ukládání trestů za více přestupků
 9. blok: Řízení o přestupcích – příslušnost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, doručování, zahájení řízení z moci úřední, účastníci řízení, ústní jednání, překážky řízení, dokazování, přerušení řízení
 10. blok: Zjednodušené formy rozhodování – příkaz, příkaz na místě
 11. blok: Náležitosti rozhodnutí o přestupku – vyslovení viny, forma zavinění, odůvodnění
 12. blok: Opravné prostředky – odpor, odvolání, lhůta pro jejich podání, zákaz reformace in peius
 13. blok: Skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona – provádění staveb bez příslušného povolení stavebního úřadu, užívání staveb, porušení povinností dle § 152 stavebního zákona a další
 14. blok: Využití institutů dle stavebního zákona – kontrolní prohlídka, vstupy na pozemek

Výklad bude doplněn o aktuální judikaturu.

Místo konání: online

Datum konání: 3.11.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik,Středsiko IT, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Celková kapacita
98
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202068 Tomáš Hanák
2 1104194 Ing. Jiří Havlíček
3 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
4 0007708 Václav Klaboch
5 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
6 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
7 1006977 Ing. Tomáš Herman
8 0102436 Tomáš Ungerman
9 0008706 Ing. Markéta Hamplová
10 0003224 Eva Jakubková
11 0300801 Ing. Pavel Korima
12 0400105 Ing. Jiří Vaněček
13 0012006 Ing. Radomil Noll
14 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
15 0602695 Ing. Martin Oliva
16 0701581 Lenka Straková
17 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
18 0001853 Ing. Miroslav Hubka
19 1005671 Ing. Jakub Kapsa
20 0002720 Tomáš Voborský
21 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
22 0013130 Bc. Petr Sochora
23 0013848 Vladimír Penc
24 0010933 Ing. Ivana Fialová
25 1006573 Ing. Jakub Holásek
26 1006574 Ing. Tomáš Holásek
27 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
28 1004067 Ing. Hana Bubeníková
29 0005799 Ing. Tomáš Doležal
30 1005882 Ing. Martin Klíma
31 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
32 1301937 Ing. Ilona Kalivodová Matoušková
33 1006834 Mgr. Petr Bláha
34 0000641 Ing. Jana Hejnalová
35 0201467 Ing. Pavel Zimák
36 0012658 Ing. Jiří Kolda
37 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
38 1400537 Ing. Martin Janák
39 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
40 1201311 Ing. Klára Dvořáková
41 0601823 Ing. Petr Molnár
42 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
43 0012478 Václav Radechovský
44 0500227 Ing. Bc. Stanislav Říha
45 0011066 Ing. Petr Vlasák
46 1102792 Ing. Libor Filín
47 0011704 Ing. František Šíma
48 0007656 Martin Havel
49 0000215 Ing. Vladimír Cigánek
50 0008374 Ing. David Vávra
51 0013470 Ing. Jiří Bacony
52 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
53 0008278 Bohumil Bartuněk
54 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
55 0006216 Ing. Jiří Dobiáš
56 0004960 Ing. Eva Patáková
57 0002219 Ing. Petr Barák
58 0004919 Ing. Petr Unger
59 0003121 Jiří Procházka
60 0012263 Ing. Radek Šárovec
61 0002626 Ing. Miroslav Trnka
62 0013795 Jiří Macourek
63 0013797 Ing. arch. Tomáš Nedbal
64 1005491 Jana Kabelová
65 0010890 Ing. David Rezek
66 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
67 0009541 Ing. Karel Kozel
68 0012688 Ing. Tomáš Langer
69 0005197 Ing. Michal Říha
70 0013390 Ing. Ondřej Machek
71 0007588 Václav Kopřiva
72 0013959 Vladislav Vondra
73 0006876 Ing. Radek Husák
74 0002103 Ing. Miroslav Paták
75 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
76 0014421 Václav Ferdinand
77 0011561 Martin Diepold
78 0010574 Ing. Jiří Jelínek
79 0008423 Ing. Michal Deák
80 0001103 Ing. Luboš Kotlář
81 0500867 Ing. Petr Mocák
82 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
83 1102951 Ing. Eva Kostialová
84 0011718 Ing. Pavel Kutheil
85 0007695 Ing. Marie Wolfová
86 0001081 Ing. Milan Sahánek
87 0013171 Ing. Martin Černý
88 1302110 Ing. Tomáš Kročil
89 0402494 Ing. Marie Hakalová MBA
90 0011671 Ing. Roman Franěk
91 1004315 Ing. Ivana Minářová
92 0010401 Igor Stařecký
93 0014282 David Novotný
94 0004326 Ing. Josef Spour
95 1200407 Ing. Libuše Kujová
96 0002069 Zdeňka Fialová
97 1003674 Ing. Jiří Laštovička
98 0011534 Ing. Ondřej Skala