Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přestupky na úseku stavebního zákona - webinář

Přestupky na úseku stavebního zákona - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout jak odborné, tak konkrétní znalosti z oblasti projednávání přestupků na úseku stavebního zákona. Zásady správního trestání budou vysvětleny nejen v kontextu stavebního zákona, ale také v souvislosti s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.

Bude vysvětlena působnost zákona č. 250/2016 Sb., a to jak časová, tak územní a osobní. Budou probírány správní tresty s důrazem na pokutu, kterou lze uložit jako sankci za přestupky na úseku stavebního zákona. Dále bude osvětleno, jak uložit trest za více přestupků.

Pozornost bude věnována také samotnému řízení o přestupku, kde budou připomenuty základní povinnosti stavebního úřadu a na co je třeba zvláště u přestupků dbát, budou vyloženy náležitosti rozhodnutí o přestupku, rozebrány opravné prostředky, jejich náležitosti a lhůty pro jejich podání a vyřízení. V neposlední řadě bude věnována pozornost skutkovým podstatám přestupků uvedených ve stavebním zákoně a tomu, jak využít instituty ze stavebního zákona při projednávání přestupků doplněné o aktuální judikaturu.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací na úseku správního trestání podle stavebního zákona.

Program:

 1. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře
 2. blok: Základní zásady správního trestání – presumpce neviny, zásada ne bis in idem, v pochybnostech ve prospěch obviněného a další
 3. blok: Přechod na novou právní úpravu – správní delikty dříve vs. přestupky jako pojem dle zákona č. 250/2016 Sb.
 4. blok: Pojem přestupku – materiálně formální pojetí, souběh, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. blok: Působnost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – časová, územní, osobní
 6. blok: Subjekt přestupku – pachatel, spolupachatel, okolnosti vylučující protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze)
 7. blok: Zánik odpovědnosti za přestupek – promlčecí doba a její délka, stavení a přerušení promlčecí doby
 8. blok: Pokuta jako správní trest – jak odůvodnit její výši, jaký je účel trestu, polehčující a přitěžující okolnosti, ukládání trestů za více přestupků
 9. blok: Řízení o přestupcích – příslušnost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, doručování, zahájení řízení z moci úřední, účastníci řízení, ústní jednání, překážky řízení, dokazování, přerušení řízení
 10. blok: Zjednodušené formy rozhodování – příkaz, příkaz na místě
 11. blok: Náležitosti rozhodnutí o přestupku – vyslovení viny, forma zavinění, odůvodnění
 12. blok: Opravné prostředky – odpor, odvolání, lhůta pro jejich podání, zákaz reformace in peius
 13. blok: Skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona – provádění staveb bez příslušného povolení stavebního úřadu, užívání staveb, porušení povinností dle § 152 stavebního zákona a další
 14. blok: Využití institutů dle stavebního zákona – kontrolní prohlídka, vstupy na pozemek

Výklad bude doplněn o aktuální judikaturu.

Místo konání: online

Datum konání: 9.5.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 09052022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302401 Ing. Martin Běťák
2 1007243 Ing. Radim Švajda
3 1301844 Ing. Tomáš Macík
4 0202300 Ing. Jiří Vavřička
5 0008608 Ing. Karel Hocke
6 0010933 Ing. Ivana Fialová
7 1006980 Ing. Martin Kulík
8 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
9 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
10 0014594 Ing. Vladimír Koutník
11 0601652 Ing. Monika Kopecká
12 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
13 0000641 Ing. Jana Hejnalová
14 0701374 Ing. Ivana Horáková
15 0012059 Ing. Vít Dolejší
16 1102596 Ing. František Fiala
17 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
18 0701176 Ing. Zdeněk Petráň
19 0007076 Ing. Stanislav Líbal
20 1007112 Ing. Ondřej Vlach
21 1103809 Lukáš Miketa
22 1103878 Ing. Radim Kniezek
23 0014421 Václav Ferdinand
24 1102811 Ing. Lumír Peterek
25 1006551 Ing. Petr Málek
26 1201311 Ing. Klára Dvořáková
27 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
28 0001104 Ing. Jiří Bednařík
29 1003691 Ing. Petr Pospíšil
30 0010293 Petr Pospíchal
31 1302253 Ing. David Zapletal
32 0200797 Ing. Petr Kocman
33 1103714 Ing. Petr Blažek
34 0014585 Ing. Norbert Glejdura
35 0014289 Ing. Jan Hercík
36 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
37 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
38 0010986 Ing. Petr Zelenka
39 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
40 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
41 0100031 Ing. Jan Kocmich
42 1200656 Alois Večeřa
43 1100094 Ing. Ivo Čech
44 1006346 Ing. Jan Špatný
45 0012812 Ing. Jakub Stejskal
46 0601823 Ing. Petr Molnár
47 0701654 Ing. Jan Chreno
48 0501354 Miroslav Molnár
49 1003922 Ing. Marek Dostál
50 0601451 Ing. Milan Vodrážka
51 0601574 Ing. Martin Vais
52 0005482 Ing. Tomáš Leiss
53 0009541 Ing. Karel Kozel
54 0013390 Ing. Ondřej Machek
55 1400251 Michal Vorel
56 1301422 Ing. Libor Pavelka
57 1006726 Ing. Věra Krupanská
58 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
59 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
60 1301537 Ing. Karel Vítek
61 0602651 Ing. Jana Bulenová
62 0010161 Ing. Radek Drdla
63 0000836 Pavel Jenčík
64 0201030 Ing. Ivo Mikáska
65 0003602 Ing. Jan Ryba
66 3000315 Ing. Vojtech Kollár
67 1102442 Ing. Zdeněk Polach
68 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
69 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
70 0602767 Ladislav Sedláček
71 1104031 Ivo Bůžek
72 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
73 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
74 1004576 Ing. Karel Škára
75 0013962 Ondrej Zahoranský
76 0014663 Tomáš Kupka DiS.
77 0004997 Ing. Aleš Voženílek
78 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
79 0701581 Lenka Straková
80 0010699 Tomáš Pilík DiS.
81 0004326 Ing. Josef Spour
82 0012652 Ing. Pavel Rek
83 0011689 Martin Langr
84 0401842 Ing. Pavel Komenda
85 1202295 Ing. Richard Mikudík
86 0401997 Ondřej Janák DiS.
87 0008451 Ing. Jiří Plichta
88 1003048 Ing. Marie Žaloudková
89 1005671 Ing. Jakub Kapsa
90 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
91 0012416 Ing. Petr Adam
92 1200766 Ing. Milan Hanták
93 0014437 Ing. Martin Rajnoch
94 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
95 1302208 Ing. Mirko Ingr
96 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
97 1301425 Ing. Radek Bartošík
98 0007922 Ing. Radka Bürgermeisterová
99 0002720 Tomáš Voborský
100 1100207 Ing. Jan Blažík
101 1005252 Bc. Marek Gerec
102 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
103 0009182 Ing. Libor Zedník
104 0102635 Bc. Marek Potclan
105 0012566 Ing. Jan Prokop
106 1000392 Ing. Miloš Černý
107 0010362 Ing. Zdeněk Burian
108 0700505 Antonín Odvárka
109 0014169 Kristina Lucká DiS.
110 1201746 Ing. Martin Černý
111 1201779 Vladimír Tyl
112 0014974 Ing. Petra Pavlousková