Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Připomínky k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb

Připomínky k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb

V mezirezortním připomínkovém řízení, které proběhlo s termínem pro podávání připomínek do 19. ledna 2024, se těsně před vánočními svátky ocitla vyhláška o dokumentaci staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění jeho novel č. 195/2022 Sb. a 152/2023 Sb. (NSZ)*

Navrhovaný stručný text nové vyhlášky vychází z přípravných diskusí, kterých se Komory také již zúčastnily, je doprovázen tabulkovou podobou příloh s náležitostmi jednotlivých stupňů dokumentace ke stavbám pro jejich povolení bez předcházejícího rozhodování o umístění v územním řízení. Přílohy předpokládají obsahy dokumentace odděleně pro vodní, technologická díla a sítě technické infrastruktury, obsahují zvláštní požadavky pro soubory staveb, pro rámcová povolení a speciálně též pro obranu a bezpečnost státu. Prováděcí dokumentace se předepisuje odděleně pro jednoduché a pro ostatní stavby. Dokumentace pro odstranění a pasport stavby spolu s náležitostmi stavebního deníku návrh uzavírají.

K návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb se profesní komory inženýrů a architektů cítí nejvíce povolanými připomínkovými místy, neboť práce členů Komor z řad projektantů se tímto předpisem bude řídit na základě NSZ.

Na výzvu Střediska legislativně právního Kanceláře komory k 15. 1. 2024 jednotlivé komorové orgány, oblastní výbory a aktivy oborů předkládali své návrhy připomínek, z nichž vedení ČKAIT vybralo na setkání 17.1.2024 relevantní návrhy pro jejich odeslání jménem Komory navrhovateli vyhlášky, Ministerstvu pro místní rozvoj. Návrhy měly mít formu navrhovaných textů, kterými by připomínkované části navrhovatelé nahradili, nikoliv pouhou formu hodnocení či kritiky a komentářů. Předem děkujeme všem, kdo se kontruktivní připomínkou tohoto řízení účastnili. 

________________

* NSZ byl novelizován ustanoveními o dočasném překlenutí přechodných období až do roku 2027 za použití současné vyhlášky č. 499/2006 v jejím platném znění.

Mgr. Helena Dalešická 
Středisko legislativně právní ČKAIT