Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesní pojištění odpovědnosti znalců dle zákona č. 254/2019 Sb.

Profesní pojištění odpovědnosti znalců dle zákona č. 254/2019 Sb.

S nabytím účinnosti zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů, vzniká nová povinnost uzavřít pojištění pro výkon této činnosti (§22 „Znalec musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti po celou dobu výkonu znalecké činnosti …“. Pojištění musí mít každý znalec a znalecká kancelář uzavřeno nejpozději od 1. 1. 2021.

Pojišťovací makléř GrECo International, na žádost ČKAIT, prověřil možnosti sjednat skupinové pojištění pro tyto případy. Ke dni nabytí účinnosti prováděcí vyhlášky, která stanovila jako minimální limit pro pojištění znalců 1 mil. Kč, se podařilo s pojistitelem profesní odpovědnosti autorizovaných osob ČSOB Pojišťovnou domluvit rozšíření tohoto krytí i na činnost znalce.

Znalci v oboru stavebnictví, projektování či oceňování v oblasti stavebnictví mají možnost si rozšířit své pojistné krytí i na tuto činnost. Je to možné buď formou přihlášky k individuálnímu připojištění, nebo pomocí registračního formuláře ke zvýšenému skupinovému pojištění.

Pojištění odpovědnosti znalců řeší dodatek č. 4 k PS č.: 8059780611


Pokud se rozhodnete tuto příležitost využít kontaktujte:

Ing. Petra Bartoníčková, tel.: 728 130 266, email: p.bartonickova@greco.services
nebo
Mgr. Jakub Doležel, tel.: 725 321 530, email: j.dolezel@greco.services