Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám


Program podpory
obnovitelných zdrojů a úspor energie
v obytných budovách
z prostředků z prodeje emisních kreditů

Ministerstvo životního prostředí ČR zahájilo dotační program podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení, nazvaný ZELENÁ ÚSPORÁM. Prostředky pro poskytování dotací jsou získávány z výnosů prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Programové období: 1. dubna 2009 až 31. prosince 2012

Podporovaná opatření

(týkají se projektů, jejichž realizace bude dokončena po 31. březnu 2009):
  1. Úspora energie na vytápění
  2. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
  3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření
Oprávněnými žadateli o podporu jsou fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce a právnické osoby, a to:
v oblasti A vlastníci rodinných a bytových domů nepanelové technologie,
v oblasti B stavebnici nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard
v oblasti C vlastníci rodinných a bytových domů nepanelové technologie a domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav, jejichž seznam je přílohou vyhlášeného programu.

Administrací programu je pověřen Státní fond životního prostředí ČR a vybrané bankovní domy. Podrobné podmínky programu a příslušné formuláře pro podání žádosti o podporu v rámci programu lze nalézt na www.zelenausporam.cz.

Oprávněnými osobami pro zpracování požadovaných tepelně technických výpočtů jsou
autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavby,
autorizovaní inženýři v oboru technika prostředí staveb
autorizovaní inženýři v oboru technologická zařízení staveb
autorizovaní technici v těchto oborech pouze v oblasti C programu
autorizovaní architekti
energetičtí auditoři.

Jak vyplývá z programu ZELENÁ ÚSPORÁM, výpočet požadovaných hodnot dokládaných k žádosti o podporu se řídí následujícími technickými normami (ČSN) a technickými normalizačními informacemi (TNI):
  • ČSN 73 050:2007 Tepelná ochrana budov (Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Tepelná ochrana budov, autorů Ing. Jiřího Šály a kolektivu, publikace je komentářem k této ČSN)
  • ČSN EN ISO 13790:2008 Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení (byla převzata a vyhlášena v anglickém znění, český překlad bude k dispozici pravděpodobně začátkem měsíce května)
  • TNI 73 0329:2009 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
  • TNI 73 0330:2009 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy (TNI není zatím k dispozici, bude pravděpodobně začátkem měsíce května)

Zpracovatelem obou technických normalizačních informací je prof. Jan Tywoniak. Obě TNI jsou přístupné v rámci projektu ČSN ONLINE.

Informační centrum ČKAIT připravuje ve spolupráci s Oblastními kancelářemi ČKAIT ve všech oblastech konání seminářů určených pro členy ČKAIT autorizované v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, kteří chtějí zpracovávat příslušné podklady pro žadatele o podporu. Semináře budou věnovány především metodice a obsahu požadovaných tepelně technických výpočtů. Semináře by měly proběhnout v měsíci květnu a červnu t. r. Předpokládaná délka semináře je 6 - 7 hodin. O termínech seminářů a místech konání budou členové ČKAIT informováni prostřednictvím webových stránek ČKAIT a IC ČKAIT a emailovou poštou.
29. 04. 2009