Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Referát o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT Ostrava - VH 20. 1. 2014

Referát o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT Ostrava - VH 20. 1. 2014

Stručná zpráva o činnosti OK ČKAIT Ostrava – Valná hromada dne 20.1.2014.
 1. Informace o členské základně
 2. Činnost, hospodaření a jednání výboru oblasti
 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT
 4. Další aktivity – stavba roku MSK
 5. Spolupráce se zahraničím
 6. Výhled na další období činnosti
 1. Členská základna
  Počet členů v ostravské oblasti: 2585, což představuje cca 8,7% z celkového počtu členů komory 29696. Je podáno 45 nových žádostí. členové naší oblasti jsou zastoupeni také v představenstvu komory, dozorčí radě a dozorčí komisi, dále členové pracují ve zkušebních komisích pro různé obory autorizace.
 2. Činnost, hospodaření a jednání výboru oblasti
  Schůze výboru se konaly 9x. Jednání výboru se dle možností zúčastňovali i zástupci z Představenstva ČKAIT, a Dozorčí rady z oblasti Ostrava. Průběžně byly vyhodnocovány úkoly stanovené v Usnesení VH ze dne 21. 1. 2013.
  Kontrola deníků AO- pozváno 73 členů, dostavilo se 56. Bez závad 24 deníků.
  Tržby za prodané publikace činily v loňském roce 55 536,- Kč.
  Hospodaření oblasti:
  Naše oblast měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2013. Konečné výsledky hospodaření ČKAIT a jednotlivých oblastí v roce 2013 budou známy v průběhu měsíce února 2014 a sděleny na Shromáždění delegátů dne 29.3.2014.
 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT
  Probíhá V. běh CŽV ČKAIT pro léta 2013 – 2015. Povinnost autorizované osoby získat 12 kreditů během doby trvání běhu. Každá AO musí absolvovat min. 2 vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy. Další viz www.ckait.cz. V loňském roce jsme připravili 29 akcí+ 2 exkurze - na vodní dílo Kružberk + ČOV a do Portugalska, s celk. účastí 1739 osob.
 4. Další aktivity
  V loňském roce proběhlo 7. kolo soutěže Stavba roku MSK. Soutěž je připravována v součinnosti s SPS, Obcí architektů, ČKAIT a MSK pod záštitou hejtmana. Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.stavbamsk.cz.
  Spolupráce s VŠB TU Ostrava
  Tři členové výboru jsou řádnými členy vědeckých rad na fakultách stavební, strojní a bezpečnostního inženýrství. Někteří se účastní v komisích pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia. Současně podporujeme dobré studenty tím, že jim poskytujeme odměny za nejlepší diplomové práce a to u všech tří fakult. Odměny předáváme osobně při slavnostních promocích. Spolupráce se středními školami– poskytujeme bezplatně publikace vydávané IC ČKAIT.
 5. Spolupráce se zahraničím
  Naše aktivity ve vztahu k zahraničí se opírají tradičně o naše nejbližší sousedy, t.j. Slovensko, Polsko a Maďarsko, tedy o země tzv. Višegrádské čtyřky. Ve dnech 30. srpna až 2. září 2013 pořádala Maďarská komora inženýrů setkání Regionálních organizací Visegrádské čtyřky, tak zvanou „malou V4 v Maďarském Egeru. Odborným nosným tématem byla doprava v zemích V4.
 6. Výhled na další období činnosti
  Zvyšování odborné úrovně našich členů formou přednášek, seminářů a odborných exkurzí v intencích Programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.Zajištění poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb. Spolupráce se všemi našimi dosavadními partnery.Průběžně doplňovat odborné akce v rámci CŽV viz. bod 3. Viz příloha. Prohlubovat vzájemné vztahy s inženýrskými komorami zemí V4.
  Pro letošní rok jsme dostali důvěru k uspořádání setkání regionálních komor zemí V4 v Ostravě. Máme již stanovený termín na 28.-31.8.2014. Nosným tématem setkání bude konverze starých průmyslových podniků. Na toto téma připravujeme mezinárodní konferenci, která proběhne druhý den setkání.
  V letošním roce budeme rovněž organizovat tzv. Setkání na hranici s našimi Slovenskými kolegy, které proběhne v květnu.
Závěr
Lze konstatovat, že byly splněny úkoly kladené na oblastní kancelář usnesením VH z roku 2013 a usnesením Shromáždění delegátů z téhož roku. Byla dodržena všechna ekonomická kriteria pro činnost kanceláře.
Děkuji členům výboru a administrativním pracovnicích za jejich spolehlivou práci.
Přeji také vám všem AO do nového roku pevné zdraví a hodně zdaru a úspěchů při uplatňování vašich odborných znalostí a zkušeností.

Ing. Svatopluk Bijok
předseda oblastní kanceláře
06. 02. 2014