Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2011

Datum a začátek jednání: 19.března 2011 v 9.00 hod.
Místo konání: Majakovského sál, Národní dům Královské Vinohrady, Náměstí Míru č.p.9 Praha 2
Přítomni: ( viz prezenční listiny)- originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha

 1. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2010,tištěnou jako součást materiálů(příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT ing. Pavlem Křečkem.
  2. Výroční zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2010,tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a jako příloha k pozvánce na SD doplněnou ing.Františkem Mrázem.
  3. Rozpočet ČKAIT pro rok 2011 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako příloha Výroční zprávy za rok 2010.
  4. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou předsedou Ing. Jaromírem Vrbou CSc.
  5. Vyhlášení 8.ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2011.
  6. Základní členský poplatek – příspěvek pro rok 2012 ve výši 3.000,-Kč.Výše sníženého poplatku je beze změn.
  7. Změny řádů komory – organizačního řádu § 6 a volebního řádu §15.
 2. Shromáždění delegátů zvolilo členy do představenstva,stavovského soudu a dozorčí rady.
  Viz zápis volební komise.
 3. Shromáždění delegátů schvaluje předložené verze řádů komory.
 4. Shromáždění delegátů bere na vědomí:
  1. Vytvoření tří odborných středisek ČKAIT kanceláře v Praze, a to střediska Legislativně právního, střediska Vzdělávání a informací a střediska Informačních technologií. Práce těchto středisek nahradí většinu činností, které byly dosud zadávány Informačnímu centru ČKAIT s.r.o. Dojde tím k úspoře nákladů ve výši cca 1.000 000,-Kč.
 5. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:
  1. Do 30.6.2011 projednat a schválit konečnou zprávu o hospodaření ČKAIT v roce 2010.
  2. Do 30.6.2011 dopracovat a schválit rozpočet na rok 2011.
  3. Pokračovat v plnění povinností a ochraně práv plynoucích ze zákona č.360/1992 Sb., v platném znění.
  4. Vyhodnotit připomínky k řádům ČKAIT předložené do dnešního dne a s výsledky vyhodnocení seznámit delegáty SD v roce 2012.
  5. Hájit oprávněné zájmy a postavení členů ČKAIT ve společnosti.
  6. Spolupracovat se státní správou a samosprávou na úrovni představenstva a výborů oblastí ve věcech týkajících se výstavby.
  7. Rozvíjet vzájemné vztahy s vysokými, středními a středními odbornými školami,podporovat diskusi o profilu absolventů ve vztahu ke studijním programům a spolupráci členů ČKAIT při výuce.
  8. Usilovat o znovu zavedení uceleného dlouhého inženýrského studia na technických vysokých školách.
  9. Spolupracovat se zahraničními subjekty charakteru shodného,nebo obdobného ČKAIT, podporovat výměnu informací a jednat o podmínkách působení členů v souladu se současnou legislativou ČR a EU v zahraničí.
  10. Rozvíjet činnosti související s členstvím ČR v EU, zejména v oblasti přizpůsobování a ovlivňování technické legislativy ČR.
  11. Spolupracovat s profesními a podnikatelskými subjekty působícími ve výstavbě.
  12. Aktivně získávat pro práci v orgánech ČKAIT nové kandidáty, zejména z řad mladých členů.
  13. Vyhodnotit diskuzní příspěvky k jednání SD předložené písemně,nebo ve zvukové podobě a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT./Zřízení komory autorizovaných inspektorů ,délka inž .studia a pod./
  14. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  15. Pokračovat v činnostech umožňujících racionální dostupnost norem
  16. Spolupracovat se členy na odstraňování nedostatků v zákoně stavebním a zákonech souvisejících.
  17. Na SD v roce 2009 bylo Komoře uloženo prověřit skutečnost,zda je důvod k omluvě židovským inženýrům v souvislosti s memorandem adresovaným vládě ze dne 14.10.1938.
   Z dostupných archivů nebyla zjištěna konkrétní perzekuce. SD ukládá nadále pokračovat v pátrání konkrétních důsledků dopisu č.j.389/39 IK ze dne 21.3.1939.

Schváleno ve: 15.30 hod. přítomnými delegáty takto:
Všechny body : 117 pro, 0 proti, 3 zdržel se hlasování

Návrhová komise ve složení:
Marie Hladíková – předsedkyně
Ing. Petr Chytil
Ing.Svatopluk Bijok
Ing. Bohumil Rusek