Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2012

Datum a začátek jednání: 17. března 2012 v 9.00 hod. Místo konání: Majakovského sál, Národní dům Královské Vinohrady, Náměstí Míru č. p. 9 Praha 2 Přítomni: (viz prezenční listiny) – originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha

 1. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2011, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.
  2. Výroční zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2011, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a jako příloha k pozvánce na SD doplněnou Ing. Františkem Mrázem – místopředsedou ČKAIT.
  3. Rozpočet ČKAIT pro rok 2012 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako součást Výroční zprávy za rok 2011 a doplněný Ing. Františkem Mrázem – místopředsedou ČKAIT.
  4. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou předsedou dozorčí rady Ing. Jaromírem Vrbou CSc.
  5. Vyhlášení 9. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2012.
  6. Základní členský poplatek – příspěvek pro rok 2013 ve výši 3.000 Kč. Výše sníženého poplatku je beze změn.

 2. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:
  1. Do 30. 6. 2012 projednat a schválit konečnou zprávu o hospodaření ČKAIT v roce 2011.
  2. Do 30. 6. 2012 dopracovat a schválit rozpočet na rok 2012.
  3. Pokračovat v plnění povinností a ochraně práv plynoucích ze zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.
  4. Hájit oprávněné zájmy a postavení členů ČKAIT ve společnosti.
  5. Spolupracovat se státní správou a samosprávou na úrovni představenstva a výborů oblastí ve věcech týkajících se výstavby.
  6. Rozvíjet vzájemné vztahy s vysokými, středními a středními odbornými školami, podporovat diskusi o profilu absolventů ve vztahu ke studijním programům a spolupráci členů ČKAIT při výuce.
  7. Usilovat o znovu zavedení uceleného dlouhého inženýrského studia na technických vysokých školách.
  8. Spolupracovat se zahraničními subjekty charakteru shodného nebo obdobného ČKAIT, podporovat výměnu informací a jednat o podmínkách působení členů v souladu se současnou legislativou ČR a EU v zahraničí.
  9. Rozvíjet činnosti související s členstvím ČR v EU, zejména v oblasti přizpůsobování a ovlivňování technické legislativy ČR.
  10. Spolupracovat s profesními a podnikatelskými subjekty působícími ve výstavbě.
  11. Aktivně získávat pro práci v orgánech ČKAIT nové kandidáty, zejména z řad mladých členů.
  12. Vyhodnotit diskuzní příspěvky k jednání SD předložené písemně, nebo ve zvukové podobě a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT a diskutujícím písemně odpovědět.
  13. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.
  14. Spolupracovat se členy na odstraňování nedostatků v zákoně stavebním a zákonech souvisejících.
  15. Na SD v roce 2009 bylo Komoře uloženo prověřit skutečnost, zda je důvod k omluvě židovským inženýrům v souvislosti s memorandem adresovaným vládě ze dne 14. 10. 1938.
   Z dostupných archivů nebyla zjištěna konkrétní perzekuce. SD ukládá nadále pokračovat v pátrání konkrétních důsledků dopisu č. j. 389/39 IK ze dne 21. 3. 1939.
  16. Věnovat zvýšenou pozornost spolupráci s vysokými školami technického zaměření ve vazbě na zvýšení její prestiže.
  17. Působit na členy ČKAIT ve vazbě na etický řád, §5 odst. 5.
  18. Sjednotit řády Komory s právním řádem ČR (§3, organizačního řádu – autorizační rada).

Schváleno ve: 13.00 hod. přítomnými delegáty takto: Všechny body: 186 pro, 1 proti, 2 se zdrželi Návrhová komise ve složení: Předseda: Ing. Jiří Švub Členové: Ing. Jiří Hájek Ing. Svatava Henková Ing. Ladislav Richtr Ing. Jaroslav Valkovič