Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2014

Datum a začátek jednání: 29. března 2014 v 9.30 hod.
Místo konání: Velký sál Národního domu na Smíchově, Náměstí 14. října 82/16, Praha 5
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2014
Přítomni: 192 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.
 

 1. Shromáždění delegátů zvolilo členy do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady (viz zápis volební komise). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.
 2. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2013, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.
  2. Zprávu dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou předsedou Ing. Jaromírem Vrbou CSc.
  3. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2013, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT jako příloha k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem.
  4. Rozpočet ČKAIT pro rok 2014 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako příloha Výroční zprávy za rok 2013.
  5. Základní členský příspěvek pro rok 2015 ponechat ve výši 3.000 Kč. Výše sníženého příspěvku je beze změn.
  6. Vyhlášení XI. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2014.
 3. Shromáždění delegátů bere na vědomí:
  1. že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2013 bylo usnesení SD z 16. 3. 2013 splněno.
  2. Udělení čestného členství osobám dle přiloženého seznamu.
 4. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:
  1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.
  2. Vyhodnotit diskuzní příspěvky na dnešním jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT
  3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.

Schváleno ve: 14:25 hod. přítomnými delegáty takto: 152 pro: 1 proti: 1 zdržel se hlasování.


Návrhová komise ve složení:
Ing. František Hladík, České Budějovice - předseda
Ing. Josef Filip, Ústí nad Labem
Ing. Milan Komínek, Praha
Ing. Jiří Švub, Olomouc
Ing. Arch. Zdena Umlášková, Brno