Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Soutěžní řád

Soutěžní řád

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písm. i), § 25 odst. 4 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) schválilo dne 24. září 2022 tento


SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČKAIT


§ 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tento soutěžní řád upravuje podmínky pro pořádání soutěží v odbornostech vymezených v § 17, § 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “autorizační zákon“) a náležejících podle § 23 odstavce 6 písm. s) autorizačního zákona do působnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komory").
 2. Tento soutěžní řád je možné použít v případě soutěží o návrh dle § 143 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“). V případě, že zadavatel/vyhlašovatel soutěže není povinen postupovat dle ZZVZ, je oprávněn tento soutěžní řád použít v přiměřeném rozsahu.

§ 2
ÚČEL A DRUHY SOUTĚŽÍ
 1. Účelem soutěže je na základě soutěžních návrhů získat nejvhodnější technické, architektonické nebo ekonomické řešení, týkající se budoucích stavebních aktivit, zejména staveb pozemních, dopravních, vodohospodářských, technologických, mostů a inženýrských konstrukcí a městského inženýrství. Účelem soutěže může být i dílčí řešení např. konstrukční nebo statické.
 2. Soutěže se podle okruhu účastníků dělí na soutěže:
  1. Veřejné (otevřené) , které jsou vždy anonymní;
  2. Vyzvané, u nichž jsou účastníci vyzýváni k účasti jmenovitě (minimálně tři) a které mohou být jak anonymní, tak neanonymní;
  3. Kombinované (užší), tj. veřejné s vyzvanými účastníky (minimálně tři); soutěž je vždy anonymní;
 3. Soutěže rozlišované podle počtu kol jsou:
  1. jednofázové, jejichž předmět je obvykle menšího rozsahu a jednoznačného vymezení;
  2. vícefázové, jejichž předmět je značného rozsahu a jeho součástí je obvykle též postupné zpřesňování jeho vlastního vymezení; podrobnější postup ve vícekolové soutěži je popsán v § 13.

§ 3
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
 1. Soutěží se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich společnosti. Účast je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách.
 2. Okruh účastníků pro různé druhy soutěží vymezí zadavatel soutěžními podmínkami, například autorizací, oborem či specializací.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeny následující osoby:
  1. které se bezprostředně účastnily na přípravě soutěžních podmínek/zadávací dokumentace a na vyhlášení soutěže/veřejné zakázky;
  2. které jsou členy a náhradníky poroty, sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů;
  3. které jsou členy samosprávných orgánů zadavatele a zaměstnanci úřadů zadavatele nebo právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž;
  4. které jsou jinak podjaté ve smyslu § 44 ZZVZ;
  5. které jsou osobami blízkými osob uvedených v písmeni a), b) a c) nebo je s nimi spojuje pracovní, služební, obchodní či jiný obdobný poměr.

VYHLAŠOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

§ 4
ZADAVATEL SOUTĚŽE

Zadavatelem soutěže může být orgán veřejné správy nebo právnická nebo fyzická osoba.


§ 5
ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
 1. Soutěž se zahajuje odesláním oznámení o zahájení soutěže o návrh; při postupu dle ZZVZ musí proběhnout uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ a násl. V případě postupu mimo rámec ZZVZ se soutěž zahajuje minimálně jiným vhodným způsobem, a to např. na úřední desce nebo internetových stránkách zadavatele, či na jeho profilu.
 2. Zprávu o zahájení soutěže současně odešle zadavatel nejpozději v den odeslání oznámení o zahájení soutěže o návrh Komoře, která uveřejní zprávu o vyhlášení soutěže na svých internetových stránkách. Odeslání musí být do datové schránky Komory (ID DS: krvaigt). Pokud zadavatel datovou schránku nemá, tak prokazatelnou formou na e-mail ckait@ckait.cz nebo doporučenou poštou. Zpráva o zahájení soutěže doručovaná Komoře musí obsahovat minimálně kompletní zadávací dokumentaci / soutěžní podmínky.
 3. Vyzvaná soutěž se vyhlašuje (zahajuje) písemnou výzvou, jíž zadavatel vyzývá účastníky k účasti v soutěži. Výzva všem vyzývaným účastníkům musí být spolu se soutěžními podmínkami prokazatelně odeslána. Svoji účast ve vyzvané soutěži musí vyzvaní účastníci písemně potvrdit ve lhůtě stanovené soutěžními podmínkami. Pro vyzvanou soutěž platí stejná ohlašovací povinnost Komoře dle § 5 odst. 1 s tím, že Komora neuveřejní zprávu o vyhlášení soutěže na svých internetových stránkách.
 4. Nejpozději dnem vyhlášení musí zadavatel soutěže zpřístupnit soutěžní podmínky možným účastníkům soutěže nebo umožnit jejich vyzvednutí.
 5. Soutěžní podmínky může zadavatel poskytovat bezplatně nebo za přiměřenou úplatu.
 6. Dnem zahájení soutěže začíná běžet soutěžní lhůta, která musí činit nejméně potřebný počet dnů, který vyplývá ze ZZVZ. Délka lhůty však musí být současně přiměřená předmětu soutěže a jeho rozsahu či náročnosti.

§ 6
ZRUŠENÍ SOUTĚŽE
 1. Zadavatel si může vyhradit v soutěžních podmínkách zrušení soutěže, za podmínky přijetí závazku účastníky soutěže přiměřeně odškodnit. Za přiměřené odškodnění se považuje částka odpovídající souhrnu předpokládaných cen a odměn. Oznámení o zrušení soutěže provede zadavatel stejným způsobem, jakým soutěž vyhlásil, do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí s uvedením důvodu; v případě, že soutěž je zrušena po ukončení soutěžní lhůty, odešle zadavatel všem známým účastníkům oznámení o zrušení a vyzve je k převzetí jejich soutěžních návrhů.
 2. Soutěž může být též zrušena, a to na návrh Komory, jestliže se v jejím průběhu prokáže, že potvrzení regulérnosti bylo vydáno na základě zjevně nesprávných nebo neúplných informací, zejména uvedl-li zadavatel Komoru záměrně v omyl, popřípadě došlo-li v průběhu soutěže ke změnám soutěžních podmínek rozhodných pro průběh soutěže a pro rozhodnutí poroty, v jejichž důsledku nelze již soutěž považovat za regulérní. Své zjištění o neregulérnosti soutěže a případném návrhu na zrušení soutěže informuje Komora obratem zadavatele.
 3. Těm účastníkům, kteří před zrušením soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili je zadavatel povinen poskytnout taktéž přiměřené odškodném, a to v soutěžních podmínkách stanoveným poměrným podílem z celkové částky určené na ceny a odměny.

§ 7
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
 1. Soutěžní podmínky vypracovává zadavatel, a to popřípadě ve spolupráci s Komorou. Komora poskytuje zpracovatelům soutěžních podmínek metodickou pomoc.
 2. Se soutěžními podmínkami musí vyjádřit podpisem svůj závazný souhlas všichni členové poroty, jakož i statutární orgán zadavatele. Podmínky takto odsouhlasené a posouzené jsou závazné.
 3. Soutěžní podmínky musejí být povinně zaslány v dostatečném předstihu Komoře za účelem posouzení regulérnosti soutěže a souladu s tímto Soutěžním řádem. Komora si pro vydání potvrzení regulérnosti vyhrazuje lhůtu nejvýše patnácti dnů s tím, že nevyjádří-li v této lhůtě s podmínkami soutěže svůj nesouhlas, předpokládá se, že s realizací soutěže souhlasí. Vydáním potvrzení regulérnosti Komora stvrzuje, že soutěžní podmínky jsou v souladu se Soutěžním řádem a ostatními profesními řády Komory.
 4. Zjistí-li Komora, že jsou navrženy či v průběhu soutěže realizovány takové parametry soutěže, která nesplňuje podmínky pro vydání potvrzení regulérnosti, nebo jsou zde důvody, aby soutěž potvrzení regulérnosti ztratila, upozorní na tento fakt zadavatele a též příslušné členy Komory. V případě, že nedojde se zadavatelem k dohodě o naplnění podmínek pro vydání /ponechání potvrzení regulérnosti do sedmi pracovních dnů od zaslání upozornění, odejme Komora potvrzení o regulérnosti a tuto skutečnost zveřejní.
 5. Soutěžní podmínky obsahují zejména:
  1. název a adresu zadavatele soutěže a jméno a adresu sekretáře soutěže;
  2. druh soutěže, u soutěží kombinovaných (užších) a vícefázových popis zvoleného systému soutěže; případně, pokud tak zadavatel určí též objektivní kritéria pro omezování počtu přihlášených účastníků, kteří budou vyzváni k podání návrhu;
  3. předmět soutěže a rozsah řešení, přičemž musí zadavatel uvést všechny požadavky pro zpracování, údaje o podrobnostech a způsobu zpracování, seznam nezbytných částí, udání měřítek a upřesnění požadavků na řešení inženýrské, architektonické, urbanistické, technické, generely infrastruktury a dopravy, provozní, udržitelné, ekonomické a jiné řešení, jejichž dodržení považuje za povinné;
  4. účel soutěže;
  5. závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány;
  6. lhůty soutěže, zejména určení dne, hodiny, místa a způsobu odevzdání soutěžních návrhů – soutěžní lhůtu (datum potvrzení účasti u vyzvaných soutěží), lhůty pro dotazy a konzultace, fakultativně závazné určení doby, do které porota rozhodne o výsledku soutěže, lhůtu a způsob vyhlášení výsledků soutěže a tam, kde je to relevantní, také datum a místo vystavení soutěžních návrhů či lhůtu pro zaslání cen, odměn a náhrad soutěžícím;
  7. seznam soutěžních pomůcek a podkladů, adresu místa a doby, kdy je lze obdržet, popřípadě kde a kdy lze do nich nahlédnout, ustanovení o výši zálohy na pomůcky a podklady zapůjčené zadavatelem, jakož i o vrácení poskytnuté zálohy účastníkům, kteří odevzdají soutěžní návrhy;
  8. jmenný seznam členů poroty a jejich náhradníků, rozdělený na závislé a nezávislé na zadavateli;
  9. způsob označení soutěžních návrhů a jejich příloh a popis opatření pro zaručení anonymity;
  10. počet a výši cen a odměn;
  11. ustanovení o náhradě hotových výloh vyzvaným účastníkům soutěže;
  12. ustanovení o rozsahu oprávnění zadavatele nakládat dále s oceněnými nebo odměněnými soutěžními návrhy, včetně práva na vystavení a reprodukci soutěžních návrhů;
  13. ustanovení o ochraně, resp. vypořádání autorských práv autorů předložených řešení a způsob ochrany jejich autorských práv ;
  14. ustanovení o řešení případných rozporů;
  15. ustanovení o požadovaném jazyku nabídky, způsobech celního odbavení a dalších náležitostech pro případ, že je soutěž zpřístupněna i zahraničním účastníkům;
  16. vyjádření Komory o souladu soutěžních podmínek s tímto soutěžním řádem ve smyslu ustanovení § 23 odstavce 6 písm. s) autorizačního zákona (potvrzení regulérnosti soutěže Komorou), l.
 6. Zadavatel je povinen podat vysvětlení k organizačním náležitostem soutěže, nejedná-li se o požadavky týkající se předmětu řešení, jejichž vysvětlení je v působnosti poroty; rozhodnutí přísluší ve sporných případech předsedovi poroty. Po datu stanoveném v soutěžních podmínkách nesmí být další vysvětlení zodpovědnými orgány soutěže podávána.
 7. Zadavatel soutěže se zavazuje vyhlášením soutěžních podmínek převzít odpovědnost za převzaté soutěžní návrhy, a to až do řádného ukončení soutěže.
 8. Soutěžní lhůta je splněna, je-li ve stanoveném čase proti potvrzení soutěžní návrh doručen zadavateli způsobem stanoveným soutěžními podmínkami.
 9. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže souhlasí se soutěžními podmínkami a přijímá je.
 10. Zadavatel a porota se zavazují dnem vyhlášení soutěže dodržet soutěžní podmínky tak, jak byly vyhlášeny.

POROTA

§ 8
FUNKCE A SLOŽENÍ POROTY
 1. Funkcí poroty je posoudit soutěžní podmínky, projednat je a odsouhlasit jejich znění, provést posouzení a hodnocení předložených soutěžních návrhů a rozhodnout o jejich ocenění, popřípadě odměnění podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách.
 2. Členy poroty jsou řádní členové a náhradníci. Počet náhradníků musí být úměrný počtu členů poroty. Činí obvykle jednu třetinu.
 3. Porota má vždy lichý počet členů, nejméně tři a nejvíce jedenáct. Jednání poroty se účastní všichni členové, avšak náhradníci pouze s hlasem poradním. V případě zastupování nepřítomného řádného člena nabývá náhradník statutu řádného člena s hlasem rozhodujícím, přičemž řádné členy nezávislé (v souladu s ustanovením § 8 odstavce 4) na zadavateli musí v rozhodování poroty nahradit jen náhradník nezávislý.
 4. Členy poroty jmenuje zadavatel z řad kvalifikovaných odborníků. Komora doporučuje, aby byly v každé porotě zastoupeny autorizované osoby. Členy poroty mohou být i zástupci zadavatele soutěže, budoucího uživatele a představitelé místní správy.
 5. V zájmu nezávislosti rozhodování musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na zadavateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže. Nezávislými se rozumí ti členové poroty, kteří nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném; za nezávislé porotce se nepovažují ani členové poradních sborů a zpracovatelé soutěžních podmínek a soutěžního programu (zadání) zadavatele. O své nepodjatosti a nezávislosti učiní členové poroty před zahájením své činnosti písemné prohlášení.
 6. Je-li zadavatelem o nominaci nezávislých porotců požádána Komora, nominuje kandidáty pouze z řad autorizovaných či jinak odborně zdatných a proškolených osob.
 7. Porota může, vyžaduje-li to povaha odevzdaných soutěžních návrhů, přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky, kteří se nadále účastní jednání poroty, k nimž byli přizváni, avšak pouze s hlasem poradním.
 8. Členové poroty nesmí později převzít žádné smluvní závazky na úkoly, které vycházejí ze soutěže, o této skutečnosti jsou povinni učinit čestné prohlášení dle § 10 odst. 2.
 9. Činnost členů poroty bude honorována jako činnost velmi vysoce kvalifikovaná, a to se zvláštním přihlédnutím k náročnosti výkonu funkce předsedy poroty.

§ 9
POMOCNÉ ORGÁNY POROTY
 1. Pomocné orgány soutěžní poroty jsou zejména:
  1. sekretář soutěže;
  2. přezkušovatel soutěžních návrhů.
  Sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů nesmí být členy soutěžní poroty. Sekretářem soutěže a přezkušovatelem může být jedna osoba.
 2. Sekretář soutěže a přezkušovatel návrhů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při své činnosti, musí učinit veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k porušení anonymity, a nesmí být podjati ve smyslu § 44 ZZVZ.
 3. Pomocné orgány poroty jmenuje zadavatel.
 4. Sekretář soutěže zejména přijímá soutěžní návrhy a potvrzuje jejich převzetí, označuje doručené soutěžní návrhy pořadovými čísly, datem a hodinou převzetí, vypracovává seznam doručených soutěžních návrhů, uschovává je, organizuje jejich vystavení, zapisuje do protokolu a provádí další práce podle pokynů předsedy poroty.
 5. Přezkušovatel soutěžních návrhů ověřuje, zda doručené návrhy odpovídají formálně soutěžním podmínkám, a zároveň koná přípravné práce pro činnost poroty, sleduje průběh soutěže a podává porotě písemnou zprávu o formálním průběhu přípravy a průběhu soutěže a o kontrole úplnosti a souladu soutěžních návrhů s podmínkami soutěže, spolupracuje s porotou podle pokynů jejího předsedy a připravuje pro porotu podklady, na jejichž základě porota rozhoduje o připuštění soutěžních návrhů do řádného posuzování. Případné podrobnosti o činnosti přezkušovatele stanoví porota.

§ 10
JEDNÁNÍ POROTY
 1. Před vyhlášením soutěže svolá zadavatel jmenované členy poroty k ustavující schůzi a přiměřeně, nejpozději však 5 pracovních dní předem jim rozešle soutěžní podmínky a soutěžní podklady. Na této schůzi členové poroty zvolí předsedu poroty, posoudí a projednají soutěžní podmínky, odsouhlasí jejich znění a zaváží se písemně k účasti na práci poroty; zadavatel se dohodne s porotou, pomocnými orgány poroty a přizvanými odborníky o honorování jejich práce. Členové, kteří se nemohou ze závažných důvodů schůze zúčastnit, zašlou svůj písemný souhlas se soutěžními podmínkami, stanovisko k volbě předsedy poroty a závazek účasti na práci soutěžní poroty sekretáři poroty.
 2. Na prvním zasedání poroty konaném po termínu odevzdání soutěžních návrhů si předseda vyžádá ode všech členů poroty a jejích pomocných orgánů písemné prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo, ani nepřímo nezúčastnili prací na předložených soutěžních návrzích. U anonymních soutěží a anonymních fází soutěží musí členové poroty, přezkušovatel a přizvaní odborníci dále písemně prohlásit, že neznají jména účastníků ani autorů předložených soutěžních návrhů. Sekretář je vázán ve věci identifikace účastníků a autorů soutěžních návrhů mlčenlivostí. Nezávislí členové poroty dle ustanovení § 8 odst. 4. potvrdí svým podpisem také svou nezávislost na zadavateli. Členové poroty učiní také čestné prohlášení dle ustanovení § 8 odst. 7. o skutečnosti, že nesmí později převzít žádné smluvní závazky na úkoly, které vycházejí ze soutěže.
 3. V soutěžní lhůtě může konat zadavatel zasedání k zodpovězení dotazů a k podání doplňujících informací účastníkům soutěže, přičemž způsob případného projednání a zodpovězení dotazů bude uveden v soutěžních podmínkách. Odpovědi na dotazy nesmí měnit závazná ustanovení soutěžních podmínek. Poskytnuté odpovědi musí být poskytnuty účastníkům.
 4. Bez zbytečného odkladu svolá zadavatel nebo jím pověřený zástupce (sekretář soutěže) jednání poroty. Do doby tohoto jednání musí být ověřeny doručené soutěžní návrhy přezkoušené přezkušovatelem nebo sekretářem poroty nebo pověřeným členem poroty, posouzeny a stanoví se podrobně další postup práce poroty. Do soutěže mohou být připuštěny pouze ty soutěžní návrhy, které jsou uvedeny v seznamu doručených soutěžních návrhů.
 5. Porota je schopna usnášení, je-li přítomen plný počet řádných členů, popřípadě náhradníků, zastupujících nepřítomné řádné členy poroty. Porota rozhoduje, není-li tímto řádem stanoveno jinak, prostou většinou hlasů řádných členů. Řádní členové poroty mají právo uvést do protokolu svůj názor, odchylný od názoru většiny ostatních řádných členů poroty.
 6. Porota vyloučí:
  1. ze soutěže všechny soutěžní návrhy, které nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, popřípadě povinnými požadavky a pokyny, v případě soutěží konaných mimo režim ZZVZ s výjimkou nepodstatných formálních požadavků soutěžních podmínek, tj. jimiž není snížena srozumitelnost návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu, jde-li o soutěž anonymní, a jimiž není návrh zvýhodněn; v takovém případě může porota za podmínky výslovného souhlasu zadavatele, popřípadě jeho zástupce rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži,
  2. z posuzování ty části soutěžních návrhů, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány, a jejichž posuzování spolu se závaznými částmi je soutěžními podmínkami výslovně vyloučeno. Pro skutečnosti zjištěné v průběhu soutěže však může porota soutěžící vyloučit nejpozději do otevírání obálek. Po otevření obálek smí porota vyloučit soutěžící ze soutěže jen pro skutečnosti, které lze ověřit výlučně až po otevření obálky.
 7. Porota provede podrobné hodnocení všech soutěžních návrhů, rozdělí ceny a vyhotoví o něm protokol. Neoceněným, avšak hodnotným návrhům, které přinášejí kvalitní, ba originální, byť i jen dílčí, řešení soutěžního úkolu a které neporušily podmínky zachování anonymity, je-li povinná, může porota přiznat odměny. Ve výjimečných případech, zejména při soutěžích s nízkou účastí anebo při prokazatelném nedostatku návrhů hodných ceny nebo odměny, může porota rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. O neudělení cen musí porota rozhodnout jednomyslně, o neudělení odměn čtyřpětinovou většinou hlasů řádných členů. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
 8. Protokol obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, specifikace hodnotících kritérií a jejich aplikace (včetně zdůvodnění), rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrzují svým podpisem všichni řádní členové poroty.
 9. Rozhodnutí poroty ve věci pořadí a udělené výše cen a odměn jsou konečná.

§ 11
VÝSLEDEK SOUTĚŽE
 1. Rozhodnutí poroty je konečné a stává se podkladem pro rozhodování zadavatele o dalším využití soutěžních návrhů, není-li v soutěžních podmínkách stanoveno jinak. Není-li v souladu se zvláštním právním předpisem nebo tímto řádem důvod pro jiný postup, zadavatel je povinen přijmout rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu do 90 dnů od rozhodnutí poroty. Zadavatel je vázán hodnocením poroty uvedeným v protokolu o hodnocení návrhů. Zadavatel rozhodne o novém posouzení a hodnocení návrhů zjistí-li, že porota při posuzování a hodnocení návrhů porušila postup stanovený zákonem nebo soutěžními podmínkami; za tím účelem svolá nové jednání poroty. Je-li důvodné podezření, že porota pochybila úmyslně, může ustanovit novou porotu. Důvody pro nové posouzení a hodnocení návrhů se připojí k původnímu protokolu o posouzení a hodnocení návrhů.
 2. Při dalším využití soutěžních návrhů nesmějí být dotčena autorská práva či jiná práva z duševního vlastnictví účastníků.
 3. U veřejných soutěží musí zadavatel ve lhůtě jednoho měsíce po vyhlášení výsledků soutěže, popřípadě po ukončení výstavy vrátit neoceněné, jakož i neodměněné soutěžní návrhy na uvedenou zpáteční adresu, pokud o to účastník požádá. Tuto povinnost nemusí zadavatel splnit, nebyla-li na předloženém soutěžním návrhu zpáteční adresa účastníka soutěže uvedena.
 4. Jednotlivci nebo týmy, jejichž soutěžní návrhy byly oceněny nebo odměněny a zadavatel si je ponechává, si podrží svá osobnostní autorská práva. Majetková práva k vlastním hmotným soutěžním návrhům náleží zadavateli, přičemž vypořádání je obsaženo v soutěžní ceně či odměně. Zadavatel smí soutěžní návrhy užít jen v souladu s účelem soutěže; jakékoliv jiné užití je přípustné pouze se souhlasem autora, přičemž je nutno ošetřit majetkovou složku autorských práv prostřednictvím poskytnuté licence, není-li mezi zadavatelem a konkrétním autorem dohodnuto jinak. Autoři mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět použít v jiném případě, s výjimkou návrhu realizovaného, ledaže se autor realizovaného návrhu dohodne s zadavatelem soutěže výslovně jinak.
 5. Výsledek soutěže zveřejní zadavatel obdobným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Účastníku soutěže se výsledek soutěže oznámí prokazatelným odesláním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky včetně protokolu, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od konečného rozhodnutí zadavatele. V období počínajícím rozesláním protokolů a končícím dvacet (20) kalendářních dnů po posledním doručení protokolu účastníku soutěže zadavatel zpřístupní všechny soutěžní návrhy účastníkům soutěže.
 6. Protokol musí být zaslán rovněž na vědomí Komoře, která uveřejní zprávu o vyhlášení soutěže na svých internetových stránkách. Odeslání musí být prokazatelnou formou na e-mail ckait@ckait.cz a současně do datové schránky Komory (pokud má zadavatel datovou schránku) (ID DS: krvaigt).
§ 12
SOUTĚŽNÍ CENY A PLATBY

Pravidla pro rozdělení soutěžních cen a odměn musí zadavatel uvést v soutěžních podmínkách.

 1. Ceny a odměny musí být vyplaceny do padesáti dnů ode dne rozhodnutí zadavatele.
 2. Orientační výše odměn ve vazbě na předpokládané investiční náklady stavby.
Investiční náklady (mil. Kč) Kategorie náročnosti
I. II. III. IV. V.
procento určení výše cen a odměn
5 1,54 1,67 1,80 2,00 2,25
10 1,05 1,17 1,30 1,50 1,70
100 0,55 0,67 0,80 1,13 1,25
250 0,33 0,52 0,70 1,00 1,10
500 0,25 0,40 0,60 0,80 0,90
1000 0,15 0,19 0,50 0,63 0,75

§ 13
VÍCEFÁZOVÁ SOUTĚŽ

První kolo vícefázové soutěže je zaměřeno obecněji, popřípadě ideově, s využitím jednoduché dokumentace prezentující záměry řešení. Z návrhů přihlášených do prvního kola vybere soutěžní porota ty, které postoupí do druhého kola. Autory vyzve zadavatel k účasti ve druhém kole. V závěru prvního kola může porota po dohodě se zadavatelem upřesnit nebo vyjasnit některé body soutěžních podmínek a zúžit předmět soutěže. Soutěžní lhůta druhého kola musí skončit nejvýše šest měsíců po vyhlášení výsledků prvního kola. Obě kola musí vyhodnotit včetně udělení cen a odměn stejná porota. V případě, že vícefázová soutěž je veřejná nebo kombinovaná, mohou být po anonymním vyhodnocení prvního kola vyzváni do druhého kola soutěžící již jmenovitě, nebo se může druhé kolo konat rovněž anonymně. Anonymita druhého kola však musí být vyhlášena v soutěžních podmínkách předem. V případě anonymního druhého kola pověří porota otevřením obálek se jmény a adresami autorů a vyzváním autorů do druhého kola důvěryhodnou osobou, kterou zaváže mlčenlivostí, například sekretáře soutěže nebo notáře. Zveřejnění a výstava všech předložených projektů včetně návrhů z prvního kola se uskuteční po konečném udělení cen. Zveřejnění jakéhokoliv soutěžního návrhu pro druhé kolo před konečným vyhlášením cen musí mít za následek vyřazení ze soutěže bez možnosti, aby takový návrh byl posuzován i jen mimo soutěž.


§ 14
ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Každý účastník soutěže může ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení výsledků soutěže podat zadavateli soutěže zdůvodněné námitky vůči všem úkonům zadavatele týkajícím se předmětné soutěže. V námitkách musí být uvedeno proti kterému úkonu zadavatele či poroty námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
 2. Zadavatel ve spolupráci s porotou přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do patnácti (15) dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s odůvodněním. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení smírčího řízení podle odstavce 3 nebo o možnosti postupu podle ustanovení zvláštního právního předpisu.
 3. Nevyhověl-li zadavatel námitkám podaným podle odstavce 2, může stěžovatel, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dle odstavce 2 tohoto článku, podat návrh na zahájení smírčího řízení předsedovi Stavovského soudu. Spor je poté řešen dle pravidel pro smírčí řízení, uvedených v Disciplinárním a smírčím řádu.
 4. Podmínkou přijetí návrhu na zahájení smírčího řízení podle odstavce 3 je úhrada poplatku za smírčí řízení dle Disciplinárního a smírčího řádu.
 5. Předmětem námitek, popřípadě smírčího řízení nesmí být rozhodnutí poroty týkající se výsledků hodnocení účastníků soutěže a rozhodnutí o rozdělení cen a odměn a stanovení jejich výše, ledaže tato rozhodnutí byla učiněna v přímé souvislosti se závažným porušením postupu poroty a zadavatele stanovených soutěžními podmínkami. Smírčí nález je konečný. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.

§ 15
ZÁVĚREČNÉ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
 1. Tento soutěžní řád byl schválen Shromážděním delegátů ČKAIT dne 24. 9. 2022. Nabývá účinnosti dne 1. 10. 2022.
 2. Tento soutěžní řád nahrazuje soutěžní řád ČKAIT ze dne 15. 10. 2016.
 3. Soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto soutěžního řádu se dokončí podle soutěžního řádu