Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Soutěžní řád

Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČKAIT


§ 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento soutěžní řád upravuje podmínky pro pořádání soutěží v odbornostech vymezených v § 17, § 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “autorizační zákon“) a náležejících podle § 23 odstavce 6 písm. s) autorizačního zákona do působnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komory").
 2. Pro soutěže dle tohoto soutěžního řádu platí ustanovení § 2887 až 2889 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o vypsání ceny.
 3. Tento soutěžní řád se nepoužije v případě soutěží o návrh dle § 143 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).

§ 2
ÚČEL A DRUHY SOUTĚŽÍ

 1. Účelem soutěže je na základě soutěžních návrhů, získat nejvhodnější technické, architektonické nebo ekonomické řešení týkající se budoucích stavebních aktivit, zejména staveb pozemních, dopravních, vodohospodářských nebo technologických. Účelem soutěže může být i dílčí řešení např. konstrukční nebo statické.
 2. Soutěže se podle okruhu účastníků dělí na soutěže:
  1. veřejné, které jsou vždy anonymní;
  2. vyzvané, u nichž jsou účastníci vyzýváni k účasti jmenovitě a které mohou být jak anonymní, tak neanonymní;
  3. kombinované, tj. veřejné s vyzvanými účastníky; soutěž je vždy anonymní;
  4. veřejné užší, u nichž je vyhlašovatel oprávněn omezit okruh účastníků, kteří projevili zájem o účast a kteří budou vyzváni k podání návrhu; omezení se provádí dle vyhlašovatelem stanovených objektivních kritérií na základě míry splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů.
 3. Soutěže rozlišované podle počtu kol jsou:
  1. jednokolové, jejichž předmět je obvykle menšího rozsahu a jednoznačného vymezení;
  2. vícekolové, jejichž předmět je značného rozsahu a jeho součástí je obvykle též postupné zpřesňování jeho vlastního vymezení; podrobnější postup ve vícekolové soutěži je popsán v § 13.

§ 3
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 1. Soutěží se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Účast je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách.
 2. Okruh účastníků pro různé druhy soutěží vymezí vyhlašovatel soutěžními podmínkami, například autorizací, oborem či specializací.
 3. Ze soutěže jsou vyloučeny následující osoby:
  1. které se bezprostředně účastnily na přípravě soutěžních podmínek a na vyhlášení soutěže;
  2. které jsou členy a náhradníky poroty, sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů;
  3. které jsou členy samosprávných orgánů vyhlašovatele a zaměstnanci úřadů vyhlašovatele nebo právnických osob zřízených vyhlašovatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž;
  4. které jsou jinak podjaté ve smyslu § 44 ZZVZ;
  5. které jsou osobami blízkými osob uvedených v písmeni a), b) a c) nebo je s nimi spojuje pracovní, služební, obchodní či jiný obdobný poměr.

VYHLAŠOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

§ 4
VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE


Vyhlašovatelem soutěže může být orgán veřejné správy nebo právnická nebo fyzická osoba.§ 5
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

 1. Veřejná, veřejná užší a kombinovaná veřejná soutěž se vyhlašuje nejméně jednou z následujících možností:
  1. uveřejněním oznámení soutěže na profilu zadavatele (pro účely tohoto řádu je pojem zadavatel v tomto bodě totožný s vyhlašovatelem, profil zadavatele je přístupný na internetové adrese http://www.profilzadavatele.cz/);
  2. úřední desce nebo internetových stránkách vyhlašovatele.
  Varianty a.) a b.) lze případně doplnit např. vyhlášením v časopisech, tisku, ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“), který je veřejně dálkově přístupný na internetové adrese http://www.vestnikverejnychzakazek.cz. Komora doporučuje, aby z vyhlášení ve Věstníku bylo jednoznačně zřejmé, že se nejedná o vyhlášení soutěže dle ZZVZ.
  Zprávu o vyhlášení soutěže současně odešle vyhlašovatel v den vyhlášení soutěže Komoře, která uveřejní zprávu o vyhlášení soutěže na svých internetových stránkách. Odeslání musí být do datové schránky Komory (ID DS: krvaigt). Pokud vyhlašovatel datovou schránku nemá, tak prokazatelnou formou na e-mail ckait@ckait.cz nebo doporučenou poštou.

  Zpráva o vyhlášení soutěže musí nejméně obsahovat:
  1. identifikace vyhlašovatele soutěže;
  2. předmět soutěže;
  3. stručný popis předmětu soutěže;
  4. lhůty nebo datum pro podání návrhu;
  5. lhůty nebo datum pro vyhodnocení soutěže;
  6. členy poroty;
  7. odkaz na umístění, ze kterého lze dálkově stáhnout podklady pro zadání soutěže včetně soutěžních podmínek resp. místo, kde si podklady vyzvednout osobně.
 2. Vyzvaná soutěž se vyhlašuje (zahajuje) písemnou výzvou, jíž vyhlašovatel vyzývá účastníky k účasti v soutěži. Výzva všem vyzývaným účastníkům musí být spolu se soutěžními podmínkami prokazatelně odeslána při dodržení principu rovného zacházení. Svoji účast ve vyzvané soutěži musí vyzvaní účastníci písemně potvrdit ve lhůtě stanovené soutěžními podmínkami. Pro vyzvanou soutěž platí stejná ohlašovací povinnost Komoře dle § 5 odst. 1 s tím, že Komora neuveřejní zprávu o vyhlášení soutěže na svých internetových stránkách. Komora je dále vázána předané informace nepředat třetí osobě.
 3. Nejpozději dnem vyhlášení musí vyhlašovatel soutěže zpřístupnit soutěžní podmínky možným účastníkům soutěže nebo umožnit jejich vyzvednutí.
 4. Soutěžní podmínky může vyhlašovatel poskytovat bezplatně nebo za přiměřenou úplatu.
 5. Dnem vyhlášení soutěže začíná běžet soutěžní lhůta, která musí činit nejméně patnáct kalendářních dnů. Délka lhůty musí být současně přiměřená předmětu soutěže a jeho rozsahu či náročnosti.

§ 6
ODVOLÁNÍ SOUTĚŽE

 

 1. Vyhlašovatel smí soutěž odvolat, avšak jen ze závažných důvodů. Uvědomění o odvolání soutěže se musí provést stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže, nebo jiným stejně účinným způsobem. Právo odvolání soutěže musí být vyhrazeno vyhlašovatelem v soutěžních podmínkách.
 2. Dojde-li k odvolání soutěže, je vyhlašovatel povinen poskytnout přiměřené odškodné soutěžícím, kteří před odvoláním soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili. Na toto právo musí vyhlašovatel soutěže soutěžící při odvolání soutěže upozornit, pokud tak neučinil již při vyhlášení soutěže.

§ 7
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

 1. Soutěžní podmínky vypracovává vyhlašovatel, a to popřípadě ve spolupráci s Komorou. Komora poskytuje zpracovatelům soutěžních podmínek metodickou pomoc.
 2. Se soutěžními podmínkami musí vyjádřit podpisem svůj závazný souhlas všichni členové poroty, jakož i vyhlašovatel, popřípadě jeho řádně zmocněný zástupce. Podmínky takto odsouhlasené a posouzené jsou závazné.
 3. Soutěžní podmínky obsahují zejména:
  1. název a adresu vyhlašovatele soutěže a jméno a adresu sekretáře soutěže;
  2. skutečnost, že se nejedná o soutěž podle ZZVZ ;
  3. druh soutěže, u soutěží kombinovaných a vícekolových popis zvoleného systému soutěže; u soutěží veřejných užších též objektivní kritéria pro omezování počtu přihlášených účastníků, kteří budou vyzváni k podání návrhu;
  4. předmět soutěže a rozsah řešení, přičemž musí vyhlašovatel uvést všechny požadavky pro zpracování, údaje o podrobnostech a způsobu zpracování, seznam nezbytných částí, udání měřítek a upřesnění požadavků na řešení inženýrské, architektonické, urbanistické, technické, generely infrastruktury a dopravy, provozní, udržitelné, ekonomické a jiné řešení, jejichž dodržení považuje za povinné; v zájmu usnadnění tvůrčího přístupu soutěžících k řešení a v zájmu vytvoření vhodných předpokladů pro dostatečně a přiměřeně pružné posuzování soutěžních návrhů porotou se doporučuje vyhlašovatelům soutěží omezit závazné podmínky, zejména podmínky způsobu zpracování na nezbytné minimum a ostatní podmínky vymezit jako orientační;
  5. záměr řešení soutěže;
  6. závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány; vyhlašovatelům soutěží se doporučuje omezit závazná kritéria vyhodnocování rovněž na nezbytné minimum a ostatní kritéria vyhodnocování stanovit jako orientační;
  7. lhůty soutěže, zejména určení dne, hodiny, místa a způsobu odevzdání soutěžních návrhů - soutěžní lhůtu, datum potvrzení účasti u vyzvaných soutěží, lhůty pro dotazy a konzultace, závazné určení doby, do které porota rozhodne o výsledku soutěže, lhůtu a způsob vyhlášení výsledků soutěže, datum a místo vystavení soutěžních návrhů, lhůtu pro zaslání cen, odměn a náhrad soutěžícím;
  8. seznam soutěžních pomůcek a podkladů, adresu místa a doby, kdy je lze obdržet, popřípadě kde a kdy lze do nich nahlédnout, ustanovení o výši zálohy na pomůcky a podklady zapůjčené vyhlašovatelem, jakož i o vrácení poskytnuté zálohy účastníkům, kteří odevzdají soutěžní návrhy;
  9. jmenný seznam členů poroty a jejich náhradníků, rozdělený na závislé a nezávislé na vyhlašovateli;
  10. u veřejných soutěží způsob označení soutěžních návrhů a jejich příloh a popis opatření pro zaručení anonymity soutěžících;
  11. počet cen (zpravidla tři) a jejich výši a u veřejných soutěží kromě toho počet a výši odměn neoceněných soutěžních návrhů;
  12. ustanovení o náhradě hotových výloh vyzvaným účastníkům soutěže;
  13. ustanovení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele nakládat dále s oceněnými nebo odměněnými soutěžními návrhy, včetně práva na vystavení a reprodukci soutěžních návrhů;
  14. závazek vyhlašovatele soutěže k respektování autorských práv autorů předložených řešení a způsob ochrany jejich autorských práv; soutěžní podmínky musí stanovit, že v případě poskytnutí soutěžních cen a odměn přechází majetková autorská práva k návrhu na vyhlašovatele s tím, že vypořádání je obsaženo v soutěžní ceně či odměně;
  15. závazný způsob využití výsledků soutěže;
  16. ustanovení o řešení případných rozporů;
  17. ustanovení o požadovaném jazyku nabídky, způsobech celního odbavení a dalších náležitostech pro případ, že je soutěž zpřístupněna i zahraničním účastníkům;
  18. vyjádření Komory o souladu soutěžních podmínek s tímto soutěžním řádem ve smyslu ustanovení § 23 odstavce 6 písm. s) autorizačního zákona, pokud o ně vyhlašovatel za účelem zvýšení kvality a transparentnosti soutěže Komoru požádal.
 4. Vyhlašovatel soutěže je povinen podat na základě včas podané žádosti vysvětlení k soutěžním podmínkám, podkladům a pomůckám, a to ve stanoveném termínu, nejedná-li se o dotazy a informace, jejichž zodpovězení je v působnosti poroty. Rozhodnutí přísluší ve sporných případech předsedovi poroty. Lhůty pro podání žádosti a podání vysvětlení stanoví soutěžní podmínky, přičemž vypisovatel musí umožnit podávání dotazů minimálně po dobu jedné poloviny soutěžní lhůty; vysvětlení je vyhlašovatel povinen uveřejnit či poskytnout vždy stejným způsobem jako zahájil soutěž (v případě vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek je pak příslušnou platformou profil zadavatele či internetové stránky uvedené v oznámení soutěže). Po tomto datu nesmí být další dotazy zodpovědnými orgány soutěže zodpovídány vyjma organizačních dotazů.
 5. Vyhlašovatel soutěže se zavazuje vyhlášením soutěžních podmínek převzít odpovědnost za převzaté soutěžní návrhy, a to až do řádného ukončení soutěže.
 6. Soutěžní lhůta je splněna, je-li ve stanoveném čase proti potvrzení soutěžní návrh doručen vyhlašovateli, popřípadě osobě určené vyhlašovatelem v soutěžních podmínkách.
 7. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže souhlasí se soutěžními podmínkami a přijímá je.
 8. Vyhlašovatel a porota se zavazují dnem vyhlášení soutěže dodržet soutěžní podmínky tak, jak byly vyhlášeny.

POROTA

§ 8
FUNKCE A SLOŽENÍ POROTY

 1. Úkolem poroty je posoudit soutěžní podmínky, projednat je a odsouhlasit jejich znění, provést posouzení a hodnocení předložených soutěžních návrhů a rozhodnout o jejich ocenění, popřípadě odměnění podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách.
 2. Členy poroty jsou řádní členové a náhradníci. Počet náhradníků musí být úměrný počtu členů poroty. Činí obvykle jednu třetinu.
 3. Porota má vždy lichý počet členů, nejméně tři a nejvíce jedenáct. Jednání poroty se účastní všichni členové, avšak náhradníci pouze s hlasem poradním. V případě zastupování nepřítomného řádného člena nabývá náhradník statutu řádného člena s hlasem rozhodujícím, přičemž řádné členy nezávislé (v souladu s ustanovením § 8 odstavce 4) na vyhlašovateli musí v rozhodování poroty nahradit jen náhradník nezávislý, ledaže by nahrazením nezávislého člena poroty závislým neporušilo zásadu většího počtu nezávislých členů poroty.
 4. Členy poroty jmenuje vyhlašovatel z řad kvalifikovaných odborníků. Komora doporučuje, aby byli v každé porotě zastoupeni členové Komory. Členy poroty mohou být i zástupci vyhlašovatele soutěže, budoucího uživatele a představitelé místní správy. V zájmu nezávislosti rozhodování však musí být většina členů poroty nezávislá ve věci rozhodování o předmětu soutěže na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže.
 5. Je-li vyhlašovatelem o nominaci nezávislých porotců požádána Komora, nominuje kandidáty pouze z řad autorizovaných osob.
 6. Porota může, vyžaduje-li to povaha odevzdaných soutěžních návrhů, přizvat s předchozím souhlasem vyhlašovatele ke své práci další odborníky, kteří se nadále účastní jednání poroty, k nimž byli přizváni, avšak pouze s hlasem poradním.
 7. Členové poroty nesmí později převzít žádné smluvní závazky na úkoly, které vycházejí ze soutěže, o této skutečnosti jsou povinni učinit čestné prohlášení dle § 10 odst. 2.
 8. Činnost členů poroty bude honorována jako činnost vysoce až velmi vysoce kvalifikovaná, a to se zvláštním přihlédnutím k náročnosti výkonu funkce předsedy poroty.

§ 9
POMOCNÉ ORGÁNY SOUTĚŽNÍ POROTY

 1. Pomocné orgány soutěžní poroty jsou zejména:
  1. sekretář soutěže;
  2. přezkušovatel soutěžních návrhů.
  Sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů nesmí být členy soutěžní poroty. Sekretářem soutěže a přezkušovatelem může být jedna osoba.
 2. Sekretář soutěže a přezkušovatel návrhů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při své činnosti, musí učinit veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k porušení anonymity, a nesmí být podjati ve smyslu § 44 ZZVZ.
 3. Pomocné orgány poroty jmenuje vyhlašovatel.
 4. Sekretář soutěže zejména přijímá soutěžní návrhy a potvrzuje jejich převzetí, označuje doručené soutěžní návrhy pořadovými čísly, datem a hodinou převzetí, vypracovává seznam doručených soutěžních návrhů, uschovává je, organizuje jejich vystavení, zapisuje do protokolu a provádí další práce podle pokynů předsedy poroty.
 5. Přezkušovatel soutěžních návrhů přezkoumává, zda doručené návrhy odpovídají formálně soutěžním podmínkám, a zároveň koná přípravné práce pro činnost poroty. Podrobnosti o činnosti přezkušovatele stanoví porota.

§ 10
JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY

 1. Před vyhlášením soutěže svolá vyhlašovatel nominované členy poroty k ustavující schůzi a přiměřeně, nejpozději však 5 pracovních dní předem jim rozešle soutěžní podmínky a soutěžní podklady. Na této schůzi se členové poroty zaváží písemně k účasti na práci poroty, projednají a odsouhlasí soutěžní podmínky, posoudí z formálního hlediska a zaváží se písemně k účasti na práci poroty. Řádní členové zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu a stanoví podrobnosti o činnosti přezkušovatele. Členové, kteří se nemohou ze závažných důvodů schůze zúčastnit, zašlou svůj písemný souhlas se soutěžními podmínkami, stanovisko k volbě předsedy poroty a závazek účasti na práci soutěžní poroty sekretáři poroty.
 2. Na prvním zasedání poroty konaném po termínu odevzdání soutěžních návrhů si předseda vyžádá ode všech členů poroty a jejích pomocných orgánů písemné prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo, ani nepřímo nezúčastnili prací na předložených soutěžních návrzích, a že u veřejných a kombinovaných soutěží neznají jména autorů předložených soutěžních návrhů. Nezávislí členové poroty dle ustanovení § 8 odst. 4. potvrdí svým podpisem také svou nezávislost na vyhlašovateli. Členové poroty učiní také čestné prohlášení dle ustanovení § 8 odst. 7. o skutečnosti, že nesmí později převzít žádné smluvní závazky na úkoly, které vycházejí ze soutěže.
 3. V době, ve které je soutěžními podmínkami připuštěno poskytování vysvětlení dle § 7 odst. 4 může konat vyhlašovatel s pověřenými členy poroty zasedání k zodpovězení dotazů a k podání doplňujících informací účastníkům soutěže, jestliže o ně projevili soutěžící zájem, přičemž způsob případného projednání a zodpovězení dotazů bude uveden v podmínkách. Příjem otázek pro vyhlašovatele a pověřené členy poroty zajišťuje v souladu s ustanovením § 7 odstavce 5 sekretář soutěže, který je vyhlašovateli a všem členům poroty také v dostatečném předstihu zasílá k posouzení. Odpovědi na dotazy nesmí měnit závazná ustanovení soutěžních podmínek. Poskytnuté odpovědi musí být poskytnuty účastníkům v souladu s § 7 odst. 4.
 4. Do 10 pracovních dní po uplynutí soutěžní lhůty svolá vyhlašovatel nebo jím pověřený zástupce (sekretář soutěže) členy poroty; musí být ověřeny doručené soutěžní návrhy přezkoušené přezkušovatelem nebo sekretářem poroty nebo pověřeným členem poroty, posouzeny a stanoví se podrobně další postup práce poroty. Do soutěže mohou být připuštěny pouze ty soutěžní návrhy, které jsou uvedeny v seznamu doručených soutěžních návrhů.
 5. Porota je schopna usnášení, je-li přítomen plný počet řádných členů, popřípadě náhradníků, zastupujících nepřítomné řádné členy poroty. Porota rozhoduje, není-li tímto řádem stanoveno jinak, prostou většinou hlasů řádných členů. Řádní členové poroty mají právo uvést do protokolu svůj názor, odchylný od názoru většiny ostatních řádných členů poroty.
 6. Porota vyloučí:
  1. ze soutěže všechny soutěžní návrhy, které nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, pokud je vyhlašovatel stanovil, popřípadě povinnými požadavky a pokyny, pokud je vyhlašovatel stanovil, zejména neodpovídají-li formálním požadavkům soutěžních podmínek, nesplňují-li takové soutěžní návrhy obsahové požadavky vyhlášení, nedošly-li v požadovaném termínu a vykazují-li porušení anonymity, ledaže se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu, jde-li o soutěž anonymní, a jimiž není návrh zvýhodněn; v takovém případě může porota za podmínky výslovného souhlasu vyhlašovatele, popřípadě jeho zástupce rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži,
  2. z posuzování ty části soutěžních návrhů, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány, a jejichž posuzování spolu se závaznými částmi je soutěžními podmínkami výslovně vyloučeno. Pro skutečnosti zjištěné v průběhu soutěže však může porota soutěžící vyloučit nejpozději do otevírání obálek. Po otevření obálek smí porota vyloučit soutěžící ze soutěže jen pro skutečnosti, které lze ověřit výlučně až po otevření obálky.
 7. Porota provede podrobné posouzení a hodnocení všech soutěžních návrhů, rozdělí ceny a vyhotoví o něm protokol. Neoceněným, avšak hodnotným návrhům, které přinášejí kvalitní, ba originální, byť i jen dílčí, řešení soutěžního úkolu, může porota přiznat odměny. Ve výjimečných případech, zejména při soutěžích s nízkou účastí anebo při prokazatelném nedostatku návrhů hodných ceny nebo odměny, může porota rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. O neudělení cen musí porota rozhodnout jednomyslně, o neudělení odměn čtyřpětinovou většinou hlasů řádných členů. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
 8. Až do rozhodnutí poroty o soutěžních návrzích a o rozdělení cen musí být zajištěna anonymita návrhů vůči členům poroty.
 9. Protokol obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrzují svým podpisem všichni řádní členové poroty.
 10. Rozhodnutí poroty ve věci pořadí a udělené výše cen a odměn jsou konečná, a to za podmínek stanovených v § 13 tohoto řádu.

§ 11
VÝSLEDEK SOUTĚŽE

 1. Rozhodnutí poroty je podkladem pro rozhodování vyhlašovatele o dalším využití soutěžních návrhů, není-li v soutěžních podmínkách uvedeno jinak.
 2. Při dalším využití soutěžních návrhů nesmějí být dotčena autorská práva či jiná práva z duševního vlastnictví účastníků.
 3. U veřejných soutěží musí vyhlašovatel ve lhůtě jednoho měsíce po vyhlášení výsledků soutěže, popřípadě po ukončení výstavy vrátit neoceněné, jakož i neodměněné soutěžní návrhy na uvedenou zpáteční adresu, pokud o to účastník požádá. Tuto povinnost nemusí vyhlašovatel splnit, nebyla-li na předloženém soutěžním návrhu zpáteční adresa účastníka soutěže uvedena.
 4. Jednotlivci nebo týmy, jejichž soutěžní návrhy byly oceněny nebo odměněny a vyhlašovatel si je ponechává, si podrží svá osobnostní autorská práva; majetková práva k soutěžním návrhům náleží vyhlašovateli (vypořádání je obsaženo v soutěžní ceně či odměně), který je však smí užít jen v souladu s účelem soutěže; jakékoliv jiné užití je přípustné pouze se souhlasem autora. Autoři mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět použít v jiném případě, s výjimkou návrhu realizovaného, ledaže se autor realizovaného návrhu dohodne s vyhlašovatelem soutěže výslovně jinak.
 5. Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel přiměřeným způsobem, zejména obdobným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena, a dále v odborném tisku a veřejnou výstavou soutěžních návrhů a protokolu, a to v rozsahu a obsahu odpovídajícím soutěžním podmínkám. Účastníku soutěže se výsledek soutěže oznámí prokazatelným odesláním protokolu, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů od konečného rozhodnutí poroty. V období počínajícím rozesláním protokolů a končícím deset kalendářních dnů po posledním doručení protokolu účastníku soutěže vyhlašovatel zpřístupní všechny soutěžní návrhy účastníkům soutěže.
 6. Protokol musí být zaslán rovněž na vědomí Komoře. Odeslání musí být prokazatelnou formou na e-mail ckait@ckait.cz a současně do datové schránky Komory (pokud má vyhlašovatel datovou schránku) (ID DS: krvaigt).

§ 12
SOUTĚŽNÍ CENY A PLATBY

 

 1. Pravidla pro rozdělení soutěžních cen a odměn musí vyhlašovatel uvést v soutěžních podmínkách.
 2. Ceny a odměny musí být vyplaceny do padesáti dnů po datu rozhodnutí poroty.

§ 13
VÍCEKOLOVÁ SOUTĚŽ

První kolo vícekolové soutěže je zaměřeno obecněji, popřípadě ideově, s využitím jednoduché dokumentace prezentující záměry řešení. Z návrhů přihlášených do prvního kola vybere soutěžní porota ty, které postoupí do druhého kola. Autory vyzve vyhlašovatel k účasti ve druhém kole. V závěru prvního kola může porota po dohodě s vyhlašovatelem upřesnit nebo vyjasnit některé body soutěžních podmínek a zúžit předmět soutěže. Soutěžní lhůta druhého kola musí skončit nejvýše šest měsíců po vyhlášení výsledků prvního kola. Obě kola musí vyhodnotit včetně udělení cen a odměn stejná porota. V případě, že vícekolová soutěž je veřejná nebo kombinovaná, mohou být po anonymním vyhodnocení prvního kola vyzváni do druhého kola soutěžící již jmenovitě, nebo se může druhé kolo konat rovněž anonymně. Anonymita druhého kola však musí být vyhlášena v soutěžních podmínkách předem. V případě anonymního druhého kola pověří porota otevřením obálek se jmény a adresami autorů a vyzváním autorů do druhého kola důvěryhodnou osobou, kterou zaváže mlčenlivostí, například sekretáře soutěže nebo notáře. Zveřejnění a výstava všech předložených projektů včetně návrhů z prvního kola se uskuteční po konečném udělení cen. Zveřejnění jakéhokoliv soutěžního návrhu pro druhé kolo před konečným vyhlášením cen musí mít za následek vyřazení ze soutěže bez možnosti, aby takový návrh byl posuzován i jen mimo soutěž.


§ 14
ZÁVĚREČNÉ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 1. Tento soutěžní řád byl schválen představenstvem Komory dne 15. 9. 2016. Nabývá účinnosti dne 15. 10. 2016.
 2. Tento soutěžní řád nahrazuje soutěžní řád Komory ze dne 1. 4. 2003.
 3. Soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto soutěžního řádu se dokončí podle soutěžního řádu dosavadního.