Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář - zrušen

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář - zrušen

Upozornění:
Seminář/webinář je z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru v tomto termínu zrušen.


Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová

Anotace: Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavením zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. Nedílnou součástí bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

Program:
 • vztah stavebního zákona a správního řádu
 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení doručování
 • účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • postup před zahájením řízení
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí
 • nečinnost
 • postupy podle § 156 SŘ
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné
 • diskuse, dotazy
Datum konání: 30. 3. 2020
Čas konání: od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant: Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář: Webinář je současně i seminářem.

Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:
Termín
Celková kapacita
178