Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - zrušen

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - zrušen

Upozornění:
Seminář/webinář je z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru v tomto termínu zrušen.


Seminář v on-line podobě (webinář) bude přesunut podle vývoje situace. Předpokládaný termín je v 16. nebo 18. týdnu roku (duben).Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti.

Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavením zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. Nedílnou součástí bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • vztah stavebního zákona a správního řádu
 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení doručování
 • účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • postup před zahájením řízení
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí
 • nečinnost
 • postupy podle § 156 SŘ
 • opravné prostředky – řádné a mimořádné
 • diskuse, dotazy

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TERMÍN KONÁNÍ:
bude upřesněn (délka trvání cca 4 hod.)


Termín
Celková kapacita
0