Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko ke způsobu prokazování oprávněností ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení

Stanovisko ke způsobu prokazování oprávněností ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení

K Vaší žádosti o stanovisko ke způsobu prokazování oprávněnosti ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení, sdělujeme:

Pro projektanta s autorizací udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vyplývá z § 13 odst. 3 tohoto zákona povinnost opatřovat dokumenty související s výkonem jeho činnosti (tzn. též projektovou dokumentaci předkládanou k územnímu a stavebnímu řízení) vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, svým jménem, číslem, pod nímž je zapsán v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popř. specializací. Je-li projektant oprávněn zpracovat dokumentaci komplexně, podepíše a orazítkuje všechny její dílčí části; zpracuje-li však určitou dílčí část dokumentace (např. požárně bezpečnostní řešení) další oprávněný projektant (§ 46b odst. 1 stavebního zákona), musí ji tento přizvaný zpracovatel podepsat a orazítkovat, čímž potvrzuje odpovědnost za její správnost, úplnost a proveditelnost.

Souvisí to s ustanovením § 13 odst. 5 zákona č. 360/1992 Sb., v němž se stanoví, že dokumenty splňující náležitosti podle § 13 odst. 3 tohoto zákona, jsou pro úřední účely veřejnými listinami. Z toho lze usoudit, že dokumentace stavby, která je opatřena uvedenými náležitostmi a předkládána pro úřední účel (řízení o stavbách), má nepochybně povahu veřejné listiny.

Vzhledem k uvedenému považujeme doložení návrhu na vydání územního rozhodnutí nebo žádosti o stavební povolení úředně ověřenou kopií osvědčení o autorizaci (§ 9 zákona č. 360/1992 Sb.) za nadbytečné.

JUDr. Zdeňka Vobrátilová
ředitelka odboru stavebního řádu
29. 11. 2005