Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko MMR k postupu podle § 177 stavebního zákona

Stanovisko MMR k postupu podle § 177 stavebního zákona

Ustanovení § 177 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimořádné postupy při živelních událostech, náhlých haváriích a podobných krajně nouzových situacích, v mimořádných situacích umožňuje odchýlit se ve vymezeném rozsahu od standardních zákonem stanovených postupů.

Pokud je třeba bezodkladně provést opatření k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události, lze se v mezích ustanovení § 177 odst. 2 až 4 stavebního zákona odchýlit od postupů stanovených stavebním zákonem, a to při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle zvláštního právního předpisu1) anebo při bezprostředně hrozící živelní pohromě či závažné havárii. Stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou havárií lze obnovit s úlevami podle § 177 odst. 3 a 4 stavebního zákona.

Mimořádné potupy mohou být tedy aplikovány ve třech případech, a to

  • při vyhlášení stavu nebezpečí nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.,
  • při předcházení bezprostředně hrozícím důsledkům živelní pohromy nebo závažné havárie,
  • při obnově stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou havárií.