Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko MMR k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon projektové činnosti ve výstavbě - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (č.j. 4606/2008-81)

Stanovisko MMR k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon projektové činnosti ve výstavbě - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (č.j. 4606/2008-81)


Stanovisko se vyjadřuje k otázce oprávnění autorizovaného technika k výkonu vybraných činnosti ve výstavbě, zejména k rozsahu oprávnění autorizovaného technika k výkonu projektové činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Konkrétně se jedná o posouzení možnosti autorizovaného technika zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

Specifikace dokumentací pro vydání územního rozhodnutí:
  • rozhodnutí o umístění stavby - § 77 odst. 1 písm. a) SZ (rozsah dokumentace dle přílohy č. 4 k vyhl. č. 503/2006 Sb.)
  • rozhodnutí o změně využití území - § 77 odst. 1 písm. b) SZ (obsah a rozsah žádosti dle přílohy č. 6 k vyhl. č. 503/2006 Sb.)
  • rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území - § 77 odst. 1 písm. c) SZ (rozsah dokumentace dle přílohy č. 4 k vyhl. č. 503/2006 Sb.)
Vycházíme z následující úvahy: Podle § 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, je autorizovaný technik v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
  1. vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech a v případě oboru pozemní stavby vypracovávat příslušné části projektové dokumentace,
  2. podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem.
Uvedené oprávnění se týká projektové činnosti ve smyslu § 158 odst. 1 stavebního zákona. Připomínáme, že zákon č. 360/1992 Sb. nebyl v souvislosti s přijetím stavebního zákona novelizován.

Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vybranou činností ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona na úseku územního plánování (§ 19 stavebního zákona). Odpovědnost projektanta za projektovou činnost ve výstavbě je ve stavebním zákoně rozlišena v § 159 odst. 1 a odst. 2 zákona. Přitom odpovědnost projektanta za jím zpracovanou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v rámci projektové činnosti ve výstavbě je určena v § 159 odst. 1 stavebního zákona a odpovědnost projektanta za zpracování projektové dokumentace v rámci projektové činnosti ve výstavbě je určena v § 159 odst. 2 stavebního zákona.

Za projektovou dokumentaci uváděnou v zákoně č. 360/1992 Sb. je třeba podle stavebního zákona považovat projektovou dokumentaci, která je vymezena v § 158 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Podle § 158 odst. 2 stavebního zákona projektovou dokumentací je dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektová dokumentace ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d), projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace pro nezbytné úpravy podle § 137. Takovou dokumentaci případně pouze její část může (je oprávněn) v souladu s § 19 zákona č. 360/1992 Sb. zpracovávat autorizovaný technik.

Územní rozhodování je podle stavebního zákona součástí územního plánování, tedy je územně plánovací činností. Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí jako nástroje územního plánování (Část třetí Hlava III stavebního zákona) není v zákoně č. 360/1992 Sb. vyčleněno jako druh vybrané odborné činnosti v rozsahu oboru či specializace autorizované osoby. Podle našeho názoru po datu účinnosti nového stavebního zákona ustanovení § 19 zákona č. 360/1992 Sb. neumožňuje autorizovanému technikovi zpracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, a to ani u staveb vymezených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona (v případě, kdy se územní rozhodnutí vydává).

Na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem se může autorizovaný technik podle § 19 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb. podílet. Domníváme se, že je v současné době možné, aby se autorizovaný technik podílel i na vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
14. 08. 2008