Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební deník - povinnosti účastníků výstavby - webinář - akce zrušena

Stavební deník - povinnosti účastníků výstavby - webinář - akce zrušena

Upozornění: Z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru byla akce prozatím zrušena.
Náhradní termín bude včas zveřejněn.


​Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Seminář seznámí posluchače s povinnostmi účastníků výstavby včetně vedení stavebního deníku a bude obsahovat i ukázky vedení stavebního deníku, protokolů z kontrol a přejímky díla včetně dokladů, které předává zhotovitel objednateli při přejímce. Dále ukáže příklad fotodokumentace související se záznamy ve stavebním deníku.
Při provádění staveb, které vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) SZ postačí jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby a u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 SZ, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Stavební deník zůstává i v době elektronického zpracování dat nejdůležitějším dokladem, v němž je podrobně zdokumentován průběh provádění stavby od předání staveniště zhotoviteli až po dokončení stavby a její předání stavebníkovi k užívání. 


Program:
  1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
  2. Stavební deník a jeho vedení
  3. Ukázka vedení stavebních deníků, protokolů z kontrol a z přejímky staveb
  4. Fotodokumentace související se záznamy ve stavebním deníku
Datum konání: 14. 4. 2020
Čas konání: od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant: Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář: Webinář je současně i seminářem.

Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 

Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:
Termín