Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon a související vyhlášky

Stavební zákon a související vyhlášky

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) byl dne 14. 3. 2006 ve znění, který vrátil Senát, schválen PSP a již byl podepsán prezidentem republiky.
28. 11. 2006 byly vydány prováděcí vyhlášky. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
5. 12. 2006 byla vydána vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
Související vyhlášky: č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006.

Stavební zákon s uvedenými prováděcími vyhláškami nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zákon č. 68/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Nařízení vlády č. 142/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technický podmínkách požární ochrany staveb (platnost od 1.7.2008).

Zákon č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

Od 26.8.2009 nabyly účinnost vyhlášky:
č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláška č. 268/2009 Sb., zrušuje :
  1. Vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  2. Vyhlášku č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  3. Vyhlášku č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  4. Vyhlášku č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Zákon č.223/2009 Sb., kterým se mění od 28.12.2009 stavební zákon č.183/2006 Sb.

Zákon č.227/2009 Sb., kterým se mění od 1.7.2010 stavební zákon č.183/2006 Sb.

Zákon č. 379/2009 Sb., kterým se mění od 2.1.2010 stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění od 1.1.2011 stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Od 18.11.2009 nabyla účinnost vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Tato vyhláška zrušuje:
  1. Vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  2. Vyhlášku č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Od 27.11.2009 nabyl účinnost zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Od 26.1.2010 nabyla účinnost vyhláška č. 22/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/ /2009 Sb.

Aktualizováno: 22. 2. 2010
20. 02. 2006