Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - seminář

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - seminář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na správní řád. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy stavebního úřadu při vydávání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s provedením ohlášené stavby, stavebního povolení, povolení k užívání stavby, povolení ke změně v účelu užívání stavby a k řízením vedeným z moci úřední. Bude vysvětleno, jaký je rozdíl mezi žádostí, podnětem a stížností, včetně toho, jak s těmito nakládat. Výklad se dále zaměří na to, jak se v jednotlivých případech určují účastníky řízení, jakým způsobem uzavírat veřejnoprávní smlouvy s žadateli namísto vydávání správních rozhodnutí. Pozornost bude věnována také odvolání a jeho náležitostem, probírány budou i mimořádné opravné prostředky – obnova řízení a přezkum. V neposlední řadě bude výklad zaměřen i na problematiku výkonu rozhodnutí, tedy nejen na osvětlení jednotlivých ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v práci úřadů a úředníků. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.
Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti aplikace správního řádu na řízení a jiné postupy vedené podle stavebního zákona, protože na procesní postupy je při projednávání záměru brán velký zřetel.
https://www.ckait.cz/czv/3386743

Místo konání: Budova ČKAIT

Datum konání: 24.9.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský
Kontaktní osoba: Kateřina Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář/webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 50
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601868 Pavel Koutný
2 0014458 Ing. Kristýna Kasýková
3 0601823 Ing. Petr Molnár
4 0401779 Ing. Petr Novák
5 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
6 0002216 Ing. Marko Hájek
7 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
8 0003793 Ing. Pavel Dražďák
9 0005085 Ing. Stanislav Návoj
10 0013155 Vladimíra Čapková
11 0005778 Ing. Jan Narovec
12 0006879 Ing. Leon Kavala
13 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
14 0013821 Ing. Michal Vozábal
15 0007539 Slavomír Včelák
16 0002625 Ing. Klement Neugebauer
17 0010434 Ing. Petr Kašík
18 0012432 Ing.arch. Tamara Pokorná
19 0012497 Ing. Tomáš Záhora
20 0014424 Ing. Jiří Hanč