Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na správní řád. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy stavebního úřadu při vydávání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s provedením ohlášené stavby, stavebního povolení, povolení k užívání stavby, povolení ke změně v účelu užívání stavby a k řízením vedeným z moci úřední. Bude vysvětleno, jaký je rozdíl mezi žádostí, podnětem a stížností, včetně toho, jak s těmito nakládat. Výklad se dále zaměří na to, jak se v jednotlivých případech určují účastníky řízení, jakým způsobem uzavírat veřejnoprávní smlouvy s žadateli namísto vydávání správních rozhodnutí. Pozornost bude věnována také odvolání a jeho náležitostem, probírány budou i mimořádné opravné prostředky – obnova řízení a přezkum. V neposlední řadě bude výklad zaměřen i na problematiku výkonu rozhodnutí, tedy nejen na osvětlení jednotlivých ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v práci úřadů a úředníků. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti aplikace správního řádu na řízení a jiné postupy vedené podle stavebního zákona, protože na procesní postupy je při projednávání záměru brán velký zřetel.

Program:

 1. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře
 2. blok: Vztah správního řádu a stavebního zákona – zásada subsidiarity, základní zásady činnosti správních orgánů, seznámení s novelou správního řádu ve vazbě na novelu stavebního zákona
 3. blok: Podání, podnět, žádost, stížnost – náležitosti, rozdíly mezi jednotlivými instituty, postupy směřující k jejich vyřízení, účinky jednotlivých podání
 4. blok: Postupy podle správního řádu – postoupení pro nepříslušnost, rozhodování o podjatosti, vedení spisu, doručování, ochrana proti nečinnosti
 5. blok: Účastníci řízení – jak určit účastníky řízení v jednotlivých řízeních, rozhodování o účastenství, zastoupení na základě plné moci, opatrovník
 6. blok: Další postupy v řízení – nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, odložení věci, zahájení řízení z moci úřední, přerušení řízení
 7. blok: Formy jednotlivých výstupů stavebního úřadu a jejich náležitosti – územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nařízení odstranění stavby, kolaudace; náležitosti rozhodnutí podle § 68 správního řádu, náležitosti výstupů dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 8. blok: Odvolání – lhůta pro podání odvolání, náležitosti odvolání, blanketní odvolání, odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí, autoremedura
 9. blok: Mimořádné opravné prostředky – přezkumné řízení, obnova řízení, nové rozhodnutí, příslušnost k rozhodování o mimořádných opravných prostředcích
 10. blok: Výkon rozhodnutí – exekuční výzvy, výkon rozhodnutí prostřednictvím exekutora
 11. blok: Celkové shrnutí a zakončení

Místo konání: online

Datum konání: 24.9.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1104194 Ing. Jiří Havlíček
2 0007708 Václav Klaboch
3 0500227 Ing. Stanislav Říha
4 1103338 Ing. Ivo Masárech
5 0010767 Ing. Marián Múdry
6 0010574 Ing. Jiří Jelínek
7 0005197 Ing. Michal Říha
8 0007076 Ing. Stanislav Líbal
9 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
10 0012670 Ing. Miroslava Fišková
11 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
12 0009060 Milan Janeček
13 0006802 Ing. Petr Pavlíček
14 0004919 Ing. Petr Unger
15 0008458 Ing. Karel Herkner
16 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
17 0008878 Zuzana Šmirousová
18 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
19 0012164 Lubomír Mrštný
20 0013610 Ing. Vladimír Starý
21 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
22 0013390 Ing. Ondřej Machek
23 0002328 Jiří Slejška
24 0000362 Ing. Pavel Rous
25 0010923 Ing. Martin Karpinský
26 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
27 1005491 Jana Kabelová
28 0010890 Ing. David Rezek
29 0005910 Martin Flanderka
30 0005092 Ing. František Mayer
31 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
32 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
33 0007786 Miloš Calda
34 0012295 Ing. Přemysl Vodička
35 0007588 Václav Kopřiva
36 0010294 Ing. Petr Škola
37 0002869 Ing. Václav Sekyra
38 0009803 Věra Koutová
39 0004932 Ing. Zdeněk Novák
40 0011556 Ing. Richard Laššák
41 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
42 0013068 Ing. Martin Schneider
43 0102484 Roman Pivoňka
44 0008374 Ing. David Vávra
45 0008931 Josef Brejl
46 0009379 Ing. Marie Medková
47 1000860 Václav Vraný
48 0009115 Ing. Renáta Siebertová
49 0008328 Ing. Ladislav Licek
50 0012652 Ing. Pavel Rek
51 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
52 0401706 Stanislav Zámečník
53 0005474 Ing. Štěpánka Malypetrová
54 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
55 0202282 Ing. Jolana Bradová
56 1005671 Ing. Jakub Kapsa
57 1002326 Ing. Ivana Imrišová
58 0102449 Ing. Alena Pinkerová
59 0102309 Ing. Věra Slunečková
60 0003224 Eva Jakubková
61 0005085 Ing. Stanislav Návoj
62 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
63 0000358 Ing. Marek Švanda
64 0011644 Ing. Jiří Křivský
65 0011213 Ing. Tomáš Pelant
66 0500861 Ing. Josef Mocák
67 0014282 David Novotný
68 0014022 Josef Matouš
69 0701581 Lenka Straková
70 0001853 Ing. Miroslav Hubka
71 0008001 Ing. Romana Hubková
72 0602702 Ing. Pavel Vokřál
73 0012277 Ing. Jan Čiviš
74 0008578 Ing. Jiří Mantlík
75 0401314 Ing. Pavel Štětka
76 0013731 Ing. Josef Brabec
77 0013761 Ing. Petr Fojt
78 0701347 Ing. Ladislav Bis
79 1301149 Ivan Tomek
80 1005487 Ing. Michal Kosňovský
81 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
82 0012482 Bc. Petr Černý
83 0013692 Ing. Petr Čiviš
84 0008033 Ing. Pavel Poloprudský