Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Stavební zákon ve vazbě na správní řád - webinář

Přednášející:  Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu ve vazbě na správní řád. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy stavebního úřadu při vydávání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s provedením ohlášené stavby, stavebního povolení, povolení k užívání stavby, povolení ke změně v účelu užívání stavby a k řízením vedeným z moci úřední. Bude vysvětleno, jaký je rozdíl mezi žádostí, podnětem a stížností, včetně toho, jak s těmito nakládat. Výklad se dále zaměří na to, jak se v jednotlivých případech určují účastníci řízení, jakým způsobem uzavírat veřejnoprávní smlouvy s žadateli namísto vydávání správních rozhodnutí. Pozornost bude věnována také odvolání a jeho náležitostem, probírány budou i mimořádné opravné prostředky – obnova řízení a přezkum. V neposlední řadě bude výklad zaměřen i na problematiku výkonu rozhodnutí, tedy nejen na osvětlení jednotlivých ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v práci úřadů a úředníků. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti aplikace správního řádu na řízení a jiné postupy vedené podle stavebního zákona, protože na procesní postupy je při projednávání záměru brán velký zřetel.

Program: 

 1. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře
 2. blok: Vztah správního řádu a stavebního zákona – zásada subsidiarity, základní zásady činnosti správních orgánů, seznámení s novelou správního řádu ve vazbě na novelu stavebního zákona
 3. blok: Podání, podnět, žádost, stížnost – náležitosti, rozdíly mezi jednotlivými instituty, postupy směřující k jejich vyřízení, účinky jednotlivých podání
 4. blok: Postupy podle správního řádu – postoupení pro nepříslušnost, rozhodování o podjatosti, vedení spisu, doručování, ochrana proti nečinnosti
 5. blok: Účastníci řízení – jak určit účastníky řízení v jednotlivých řízeních, rozhodování o účastenství, zastoupení na základě plné moci, opatrovník
 6. blok: Další postupy v řízení – nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, odložení věci, zahájení řízení z moci úřední, přerušení řízení
 7. blok: Formy jednotlivých výstupů stavebního úřadu a jejich náležitosti – územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nařízení odstranění stavby, kolaudace; náležitosti rozhodnutí podle § 68 správního řádu, náležitosti výstupů dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 8. blok: Odvolání – lhůta pro podání odvolání, náležitosti odvolání, blanketní odvolání, odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí, autoremedura
 9. blok: Mimořádné opravné prostředky – přezkumné řízení, obnova řízení, nové rozhodnutí, příslušnost k rozhodování o mimořádných opravných prostředcích
 10. blok: Výkon rozhodnutí – exekuční výzvy, výkon rozhodnutí prostřednictvím exekutora
 11. blok: Celkové shrnutí a zakončení

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Místo konání: online

Datum konání: 6.6.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 06062023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě, druh akce, email účastníka a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
2 0301044 Ing. Monika Šimečková
3 1104012 Ing. Jan Růžička
4 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
5 1004201 Ing. Jan Matějíček
6 1005375 Ing. Petr Široký
7 0009541 Ing. Karel Kozel
8 1302405 Marek Fiala DiS.
9 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
10 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
11 0010307 Ing. Jana Kuřitková
12 0010933 Ing. Ivana Fialová
13 0201441 Jiří Beran
14 1006834 Mgr. Petr Bláha
15 0100537 Ing. Vladimír Konrád
16 1007294 Ing. Martin Galeta
17 0301041 Ing. Michal Odvody
18 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
19 0300012 Ing. Alois Švehla
20 0015118 David Chyba
21 0014013 Ing. Stanislav Melichar
22 1104201 Ing. Karel Oubělický
23 1400212 Petr Knežik
24 1103739 Ing. Milan Sauer
25 0101151 Milan Baloun
26 0008209 Ing. Jana Břicháčová
27 0014239 Ing. Martin Novák
28 0010598 Josef Vencl
29 0013590 Ing. Stanislav Mastný
30 0012991 Ing. Michal Čížek
31 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
32 0202243 Pavel Šíma
33 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
34 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
35 1400691 Ing. Mirek Fučík
36 1301011 Ing. Jiří Chmelíček
37 0601745 Martin Fejk
38 1006257 Ing. Luděk Matyáš
39 1007479 Ing. Veronika Piškulová
40 0102066 Ing. František Zemek DiS.
41 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
42 1100286 Dagmar Lančová
43 1006551 Ing. Petr Málek
44 1201437 Ing. Aleš Hanák
45 0010401 Igor Stařecký
46 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
47 1102643 Vratislav Bajgar
48 1300973 Ing. František Švadleňák
49 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
50 0012652 Ing. Pavel Rek
51 1301555 Ing. Ivan Mudrák
52 0014832 Jiří Nechuta
53 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
54 0012122 Ing. Michaela Pecinová
55 0011688 Ing. Věra Čermáková
56 0201776 Marcela Hořeňovská
57 0009562 Ing. František Bartoš
58 1104348 Ing. Kateřina Pěchuvková
59 1202239 Ing. Petr Šedivý
60 0101588 Ing. Radek Pernekr
61 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
62 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
63 0600119 Ing. Václav Zilvar
64 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
65 1202210 Ing. Petra Konečná
66 0004997 Ing. Aleš Voženílek
67 1001007 Ing. Aleš Čeleda
68 1400269 Ing. Petr Nekovář
69 0010055 Ing. Václav Kvasnička
70 0300772 Petr Pařízek
71 0501036 Ing. Vladimír Dlask
72 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
73 1103756 Ing. Jan Stuchlík
74 0013251 Kryštof Rotkovský
75 0010296 Ing. Ivo Oves
76 1005292 Ing. Jaroslav Přikryl
77 1100781 Ing. Jan Krömer
78 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
79 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
80 0011766 Ing. Boris Vološ Ph.D.
81 0300692 Alena Lehečková
82 0701612 Ing. Radek Pilař
83 1005293 Ing. Roman Skoták
84 0012729 Ing. Jan Strnad
85 0101168 Martin Kolouch
86 0602244 Ing. Eva Krejcarová
87 1200720 Ing. Miroslav Novák
88 1100337 Ing. Radek Pavlík
89 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
90 0202432 Jaroslav Kasl
91 1103378 Ing. Ondřej Bojko
92 0701410 Ing. Martin Holý
93 1301537 Ing. Karel Vítek
94 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
95 1100192 Ing. Aleš Ryšán
96 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
97 1302577 Martin Štach
98 1006807 Ing. Markéta Střížová
99 0004367 Ing. Irena Benediktová
100 0012612 Ing. Michal Hatlák
101 0012263 Ing. Radek Šárovec
102 0011220 Miroslav Kubík
103 0009125 Vladimír Hubač
104 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
105 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
106 0001103 Ing. Luboš Kotlář
107 0008608 Ing. Karel Hocke
108 0300801 Ing. Pavel Korima
109 0008823 Ing. Jan Řehoř
110 0002562 Ing. Jarmila Stiborová
111 0014306 Jaroslav Tláskal
112 0015169 Matouš Procházka
113 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
114 0013797 Ing. arch. Tomáš Nedbal
115 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa
116 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
117 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
118 0010294 Ing. Petr Škola
119 0015183 Ing. Žaneta Culková
120 0008649 Mikuláš Cylek
121 0000531 Ing. Tomáš Krejčík
122 0008445 Ing. Pavel Dík
123 0013633 Ing. Rostislav Píštěk
124 0009722 Ing. Róbert Doboš
125 0014507 Tomáš Fodrán
126 0002246 Miroslav Bečvář
127 0013796 Miroslav Láník
128 0300897 Ing. Michal Dufek
129 0014457 Ing. arch. Jan Buchalcev
130 0013390 Ing. Ondřej Machek
131 0014585 Ing. Norbert Glejdura
132 0012871 Ing. Michal Němec
133 0008880 Jiří Holub
134 0013731 Ing. Josef Brabec
135 0401537 Milan Šauer
136 0015223 Ing. Karel Harnisch
137 1101350 Ing. Jaroslav Solnický
138 0202129 Ing. arch. Petra Šmolíková
139 1302546 Ing. Lenka Greslová
140 0102681 Bc. Roman Kubo