Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kandidáti do výboru oblast Praha a středočeský kraj

jméno: Ing. Jan Bořek

členské číslo: 0000516

rok narození: 1952

obory autorizace: AI v oboru Statika a dynamika staveb, AI v oboru Mosty a inženýrské konstrukce

Ing. Jan Bořek

Nejvyšší odborné vzdělání:

1975 ČVUT Praha - Pozemní stavby

1979 ČVUT Praha – Postgraduální studium – Stavebná mechanika

Odborná praxe:

1975 až 1996 Chemoprojekt Praha středisko Kolín - ZP, IP, HIP, vedoucí statického oddělení (Chemický průmysl, energetika, jaderná technika atd.)

1996 až 2002 Kutnohorská a.s. (energetické stavby)

2002 až teď OSVČ (Chemický průmysl, energetika, jaderná technika atd.)

Dosavadní činnost ve ČKAIT:

Člen oblastního výboru Praha a Stčk.

Moderování přednášek v oboru statika a dynamika, geotechnika apod.

Jedna přednáška na téma „Ukládání technologických konstrukcí na stavební konstrukce“

Několik přednášek na výjezdních zasedáních na téma Panelové budovy

Doplňování knihovny skenovanými knihami (MS71, Lehár a kol….)

Spolupráce při novelizaci ČSN 730032

Na co, se zaměřím ve ČKAIT:

Na nesoulady v eurokódech, zejména mezi konstrukční částí a strojním vybavením

Exhumaci norem, které byly zrušeny bez náhrady a v praxi chybí, např. ČSN 013483:1986 Výkresy stavebních konstrukcí - Výkresy kovových konstrukcí

Digitalizaci knihovny, zejména typových podkladů, nejlépe ve fulltextové podobě

Přednášky na téma „Ukládání technologických zařízení na stavební konstrukce a jejich vzájemná interakce“.

Získávání nových členů

Pomoc kolegům v rámci své autorizace

________________________________________________________________________________________

 

jméno: Ing. Ladislav Bukovský 

členské číslo: 0004138                                

rok narození: 1955 

obory autorizace: AI v oboru Pozemní stavby, AI v oboru Zkoušení a diagnostiku staveb 

ing._Bukovsky

Nejvyšší odborné vzdělání: Fakulta stavební ČVUT obor pozemní stavby 

Odborná praxe: 40 let (projektant – statik, vývojový pracovník, diagnostika a zkoušení staveb); založil oddělení diagnostiky staveb v PSO s. p, po roce 1991 OSVČ a od roku 1991 znalcem v oboru stavebnictví, projektování a technické obory různé 

Dosavadní činnost ve ČKAIT: předseda výboru oblasti Praha od roku 2015, předseda Technické komise ČKAIT, zmocněná osoba pro řešení zástupců ČKAIT v TNK ÚNMZ, člen Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT, zástupce ČKAIT v TNK 65 (ÚNMZ), předseda subkomise TNK65/SK4 „navrhování“. Zástupce ČKAIT v Normalizačním výboru České agentury pro standardizaci 

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: odborné vzdělávání, tvorba a připomínkování technických a právních předpisů; řešení otázek realizace staveb v komoře; vady projektové dokumentace a staveb.

________________________________________________________________________________________

 

jméno: Ing. Vojtěch Ježek

členské číslo: 0001751

rok narození: 1963

obory autorizace: AI v oboru Geotechnika

ing._Jezek

Nejvyšší odborné vzdělání: VŠ – FSv ČVUT

Odborná praxe: projektant a dodavatel speciálního zakládání - Čeněk a Ježek, a.s.; přednášející na FAV ZČÚ.

Dosavadní činnost ve ČKAIT: člen Aktivu Geotechnika

Na co se zaměřím ve ČKAIT:

1. na emancipaci členů ČKAIT osvětou o postavení AO v právním systému našeho stavebnictví;

2. na nutnost přepracování základních řádů, především etického a volebního, koordinovaným tlakem oblastí na Představenstvo;

3. na zavedení podrobných standardů dokumentace tak, aby byly jasným vodítkem i pro klienty a úřady;

4. na komunikaci s veřejností, aby ČKAIT byla vnímána jako její partner;

5. na řešení postavení znalců z řad ČKAIT vůči AO;

6. na větší zapojování AO do práce pro ČKAIT;

7. na změnu systému pojištění – nyní se 10% rozpočtu ČKAIT utrácí na nesmyslnou pojistku, která poskytuje jen minimální krytí a zajišťuje především zisk pojišťovny a makléře;

8. na zjednodušení a zakotvení obchodních vztahů mezi AO, což by mělo vést k silnějšímu argumentačnímu postavení nositelů zakázek vůči odběratelům

Výsledkem by mělo být zvýšení věrohodnosti, vážnosti a autority ČKAIT navenek plus ujištění členů, že činnost AO není běžnou živností a že práce pro druhé může být sexy. 

________________________________________________________________________________________

jméno: Ing. Lubomír Keim, CSc.

členské číslo: 0007983

rok narození: 1954

obory autorizace: AI v oboru Zkoušení a diagnostika staveb, AI v oboru Pozemních staveb

Ing. Keim

Nejvyšší odborné vzdělání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby; vědecká aspirantura, obor teorie konstrukcí pozemních staveb (zaměření tepelně technické a vlhkostí vlastnosti stavebních materiálů).

 

Odborná praxe:

1978 - 1997 Výzkumný ústav pozemních staveb, s.p.

1997 – dosud Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., ředitel společnosti

 

Specializace: zkoušení, hodnocení a certifikace stavebních výrobků, technické požadavky na stavební výrobky a stavby; posudková a znalecká činnost ve stavebnictví; diagnostika staveb; posuzování projektové dokumentace, návrh a konstrukce zkušebních zařízení; certifikace metodik aplikovaného výzkumu.
Zpracovatel českých technických norem v oboru zkoušení stavebních výrobků a v oboru tepelné ochrany budov; předseda TNK 120 – Tepelně izolační výrobky a TNK 65 Hydroizolace staveb. Odborné články ve stavebních časopisech.

Dosavadní činnost ve ČKAIT: člen výboru oblasti Praha a středočeského kraje; člen technické komise ČKAIT; odborné přednášky v rámci celoživotního vzdělávání AO/AT; odborné články ve stavebnictví a Z+I; zástupce ČKAIT ve správní radě České agentury pro standardizaci; součinnost při připomínkování technických norem a právních předpisů ve výstavbě.

 

Na co se zaměřím ve ČKAIT: pokračování v současných aktivitách, zejména profesionalizaci činnosti centra technické normalizace ČKAIT, rozšíření její působnosti na další obory týkající se navrhování a provádění staveb; vytvoření podmínek pro získání nových zpracovatelů původních ČSN a jejich revizí; odborné vzdělávání AO/AT v oblasti navrhování a používání výrobků ve stavbách; rozšíření spolupráce s Českou agenturou pro standardizaci.

_________________________________________________________________________________________

 

jméno: Ing. Milan Komínek

členské číslo: 0000060

rok narození: 1947

obory autorizace: AI v oboru Mosty a inženýrské konstrukce

ing._Kominek

Nejvyšší odborné vzdělání: ČVUT Praha – směr konstruktivně dopravní

Odborná praxe: Do roku 1990 vedoucí projektant mostů a inž. konstrukcí ve VPÚ Praha.

1990-1992 americká společnost Power International.

1992-2016 spoluzakladatel a ředitel společnosti CITYPLAN (dnes AFRY).

Držitel řady cen za odborné práce, průmyslových vzorů a patentů. Rozsáhlá publikační a přednášková činnost.

V současnosti předseda Dozorčí rady CACE, člen Gremiální rady IPR Praha, člen mezinárodního týmu pro zavedení nových mostních technologií v Nepálu.

Dosavadní činnost ve ČKAIT: Dříve předseda zkušební komise pro mosty a inž. konstrukce.

V současnosti člen a místopředseda výboru oblasti Praha a člen redakční rady komorového časopisu Stavebnictví.

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: Technické otázky z oboru mosty, inženýrské konstrukce a dopravy obecně.

Spolupráce s odb. organizacemi (CACE…) a při vydávání odb. časopisů a publikací.

Aktivní sledování vývoje výstavby v Praze a Stř. kraji (GR IPR…).

_________________________________________________________________________________________

 

Jméno: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

členské číslo: 0008212

rok narození: 1956

obory autorizace: AI v oboru Technika prostředí staveb. Specializace Technická zařízení

ing._Koubkova

Nejvyšší odborné vzdělání: doktorské – Ph.D.

Odborná praxe:

1981–1986 Agroprojekt – projektant

1986 – doposud Odborný asistent ČVUT v Praze, Stavební fakulta Katedra Technických zařízení budov

1997–2003 doplňková výuka na Fakultě architektury ČVUT v Praze

2001 - doposud Autorizovaný inženýr

2008–2020 Energetický expert

2005 – doposud člen Grémia pro OPV (odborné plynárenské vzdělávání)

2001 – doposud člen STP (Společnost pro techniku prostředí)

Dosavadní činnost ve ČKAIT: zkouškový komisař – Obor Technika prostředí staveb, Specializace Technická zařízení

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: Ráda bych uplatnila své odborné znalosti ve své odborné specializaci: Technická zařízení budov.

Mou největší prioritou je oblast zdravotní techniky, zpětného využití dešťové a šedé vody. Dále se velmi dobře orientuji v oblasti plynových odběrných zařízení a problematice vytápění.

__________________________________________________________________________________

 

Jméno: JUDr. Karel Kutnohorský

členské číslo: 0101809

rok narození: 1981

obory autorizace: AT v oboru Pozemní stavby

judr._Kutnohorsky

Nejvyšší odborné vzdělání: Masarykova univerzita, Brno – Právnická fakulta (JUDr., Mgr.)

Vysoká škola ekonomická, Praha – Oceňování nemovitostí

Vysoká škola ekonomická, Praha (Ing.)

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice – Pozemní stavby

Odborná praxe: GEOSAN GROUP a. s. - ředitel Závodu pozemních staveb Čech, vedoucí projektového týmu

OHL ŽS a.s. – vedoucí projektu, hlavní stavbyvedoucí

Dřívější odborná praxe a pozice – hlavní stavbyvedoucí, mistr hrubé stavební výroby

Dosavadní činnost ve ČKAIT: autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: Ve své činnosti se chci zaměřit především na oblast práva, a to jak z pohledu vzdělávání autorizovaných techniků a inženýrů, tak činnosti ČKAIT v rámci vytváření a připomínkování veřejnoprávních předpisů ve stavebnictví a souvisejících oborech.

Domnívám se, že pro činnost autorizovaných osob jsou stěžejní nejen odborné znalosti, ale také orientace v platných právních předpisech. Vzdělávání v oblasti práva se musí zaměřit nejen na znalost obecně závazných právních předpisů, ale také jejich výklad a praktickou aplikaci. V současnosti se navíc připravuje také rekodifikace stavebního práva, která bude mít významný dopad na realizaci staveb a souvisejících činností v ČR.

V oblasti stavebnictví se pohybuji přes 20 let, a to na pozicích jak realizačních, tak vedoucích. Mám bohaté praktické zkušenosti, které bych chtěl uplatnit a předat dále ve své činnosti v ČKAIT.

__________________________________________________________________________________

 

Jméno: Ing. Marek Novotný, Ph.D., znalec

členské číslo: 0004548

rok narození: 1957

obory autorizace: AI v oboru Pozemní stavby

ing._Novotny

Nejvyšší odborné vzdělání: ČVUT Praha – Stavební fakulta, VUT Brno – Znalecký postgraduál, STU Bratislava – Ph. D

Odborná praxe: Stavební izolace, n.p. A.W.A.L. s.r.o, FA ČVUT. 40. let praxe v oboru stavební izolace a stavební fyzika, včetně oblasti znalecké a pedagogické na FA ČVUT (garant předmětů)

Dosavadní činnost ve ČKAIT: Člen výboru pro oblast Praha, zakládající člen ČHIS (odborná společnost ČSSI)

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: Vzdělání a vzdělávání ve všech úrovních, spolupráce se školami, E-learning. Znalecké činnosti i z hlediska nových právních podkladů.

__________________________________________________________________________________

 

Jméno: Ing. Martin Perlík

členské číslo: 0010446

rok narození: 1979

obory autorizace: AI v oboru Pozemní stavby

ing._Perlik

Nejvyšší odborné vzdělání: Vysokoškolské Ing.

Odborná praxe: 17 let, připravuji projekty rodinných domů a bytů. Posuzuji technický stav nemovitostí. Jsem autorem dvou knih a řady článků zaměřených na popularizaci profese.  

Dosavadní činnost ve ČKAIT: Strategický plán ČKAIT, inicioval jsem jeho vznik a jsem člen pracovní skupiny. Člen profesního aktivu Pozemní stavby. Moderátor facebookové skupiny ČKAIT Praha.

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: Na vytvoření mostu mezi starší a mladší generací, protože považuji za důležité, aby se na zkušenostech starších členů dále stavělo. Na komunikaci mezi oblastí a členy a na lokalizaci strategického plánu ČKAIT pro potřeby oblasti. Rád bych přispěl i pohledem svého zaměření, což jsou stavby individuálního bydlení. Chci také přispět pohledem lidí na volné noze, kteří pracují sami nebo v menších kolektivech a tím mají jiné potřeby než zaměstnanci firem.

__________________________________________________________________________________

 

Jméno: Ing. Olgerd Pukl

členské číslo: 0007615

rok narození: 1965

obory autorizace: AI v oboru Vodohospodářské stavby

ing._Pukl

Nejvyšší odborné vzdělání: ČVUT v Praze Fakulta stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (1988)

Odborná praxe: 32 let

1988–1994 - Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. - Odborný referent – Technický dozor staveb, 1994–2000 - Povodí Vltavy, a.s. - Referent inženýrských služeb – inženýrská činnost, technický dozor

2000–2015 - Navimor-Invest S.A., organizační složka Praha – Specialista, Hlavní stavbyvedoucí, Technický ředitel, 2015–2016 - Porr, a.s., OZ Vodohospodářské stavby – Vedoucí inženýr závodu, 2016–2019 - SMP CZ a.s., Divize 5 - Hlavní stavbyvedoucí, 2019 – doposud – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. - Technický dozor staveb

Dosavadní činnost ve ČKAIT: Od roku 2018 jsem členem výboru ČKAIT oblasti Praha. Od roku 2016 jsem za ČKAIT člen redakční rady časopisu Stavebnictví.

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: Pokračování v činnosti ve výboru ČKAIT oblasti Praha.

Podpora témat oboru vodního hospodářství a vodního stavitelství.

__________________________________________________________________________________

 

Jméno: Ing. David Stempák, MBA

členské číslo: 0012344

rok narození: 1983

obory autorizace: AI v oboru Mosty a inženýrské konstrukce

ing._Stempak

Nejvyšší odborné vzdělání: VŠB-TUO Fakulta stavební, magisterské studium (Ing.) v oboru Konstrukce staveb

Odborná praxe:

2006–2008   Asistent stavbyvedoucího (Metrostav a.s.)

2009–2012   Samostatný projektant (Metrostav a.s.)

2013–2015   Vedoucí technického úseku (Metrostav a.s.)

2016–2020   Technický náměstek (Metrostav a.s.)

2020 – nyní  Technický náměstek (Metrostav Infrastructure a.s.)

2018 – nyní  Jednatel společnosti (M4 Road Design s.r.o.)

Dosavadní činnost ve ČKAIT: Řadový člen komory

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: V rámci své praxe v oboru dopravních staveb bych se rád věnoval zejména dopravní infrastruktuře, u které je potřeba zefektivnit spolupráci státní správy, projektantů a zhotovitelů. Dále bych rád propojil odborné vzdělávání projektantů a zhotovitelů, tak aby se v rámci zpětné vazby dařilo zvyšovat kvalitu nových projektů a staveb.

__________________________________________________________________________________

 

Jméno: Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

členské číslo: 0008955

rok narození: 1956

obory autorizace: AI v oboru Pozemní stavby

ing._Synek

Nejvyšší odborné vzdělání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby, 1982, disertační práce v oboru kvality staveb

Odborná praxe: Metrostav a.s. (1985 – dosud) - přípravář, stavbyvedoucí, zástupce vedoucího projektu, specialista, vedoucí Útvaru technologií a materiálů (2009 – dosud)

Specialista hydroizolace a sanace (2001-8)

Odborný asistent Katedra technologie staveb (2005 – dosud)

Ostatní odborné aktivity: Člen TNK 65 Izolace staveb (2009)

Člen České hydroizolační společnosti ČSSI (2012)

Člen czBIM (2015)

Publikace: Odborné články publikuji od 80. let v časopisech Stavebnictví, Stavitel, na portálu TZB info aj.

Dosavadní činnost ve ČKAIT: člen výboru oblasti Praha od roku 2017, člen komise BIM, člen Aktivu PS, spolupráce na výstupech TS 01 a 02 ČKAIT

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: Ve své praxi jsem zaměřen na přípravu a realizaci staveb, především v otázkách řízení kvality v celém rozsahu od návrhu, přípravu, realizaci stavby až po přejímku, a kontrolu kvality během záruční doby. Výstupem jsou firemní předpisy od obecných systémů řízení kvality, národních technických předpisů (ČSN), a především přenos do praxe (výstup v podobě Technických standardů ČKAIT).

__________________________________________________________________________________

 

Jméno: Ing. Michael Trnka, CSc.

členské číslo: 0000433

rok narození: 1961

obory autorizace: AI v oboru Vodohospodářské stavby

ing._Trnka

Nejvyšší odborné vzdělání: Fakulta stavební ČVUT

Odborná praxe: projektant staveb jako např. Plavební komora u jezu Hněvkovice, Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, Protipovodňová opatření hlavního města Prahy apod.

Dosavadní činnost ve ČKAIT: člen legislativní komise, místopředseda výboru oblasti Praha a Středočeský kraj

Na co, se zaměřím ve ČKAIT: odstraňování administrativní zátěže autorizovaných osob, možnost soustředit se na odbornou činnost