Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 29.3.2017

Záznam z jednání pracovní skupiny autorizovaných inspektorů, konaného v Praze dne 29.3.2017

Počet přítomných dle prezenční listiny: 20

  1. Koncepce bytové politiky Vlády ČR, návrh zákona o sociálním bydlení a jeho důsledky ve stavebnictví

    RNDr. Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení MMR ČR přednesl teze koncepce bytové politiky Vlády ČR, která v době jednání se nacházela v mezirezortním řízení. Návrh koncepce provází zásadní nejednotnost v názoru na tuto problematiku. Zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá velkorysý program, který zaručuje právo na bydlení bezdomovcům, sociálně slabým, mladým rodinám a samoživitelům, což je program, který znamená pořízení cca 250 000 bytů, je návrh Ministerstva pro místní rozvoj reálnější a skromnější. Základním východiskem je teze, že zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce. Dostupnost a kvalita odpovídá společenskoekonomickým podmínkám a možnostem jednotlivců. Základním posláním státu je vytvářet stabilní prostředí posilující odpovědnost jeho občanů za sebe sama a podporovat jejich motivaci k zajištění si svých základních potřeb vlastními silami. V každé společnosti současně existují lidé, kteří si prostředky na své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami. Je povinností státu a obcí jim na principu solidarity pomoci a vytvářet tak zároveň stabilní prostředí v rámci komunit a společnosti. Zvláštní pozornost je nutné také věnovat lidem ve zranitelných obdobích života, např. v období péče o děti, o jiné závislé osoby nebo v seniorském věku. Hlavními principy bytové politiky jsou: ekonomická přiměřenost, tzn. respektování elementárních ekonomických principů, udržitelnost veřejných i soukromých financí a odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení.

    Zatímco hlavní finanční zátěž koncepce bytové politiky podle verze MPSV přechází na města a obce a vyžaduje na nich vybudovat nové byty nebo stávající byty nakoupit či pronajmout, což představuje pro obce nerealizovatelné finanční náklady, je koncepce MMR reálnější.

    Stavebnictví v naší zemi očekává jediné, dohodu zainteresovaných a plnění schválené koncepce. Jenom tak je možno očekávat, že bude zajištěna práce pro projekční organizace a následně stavební firmy.


  2. Pravidelné okénko do stavební praxe a do stavebního práva

    Kolega Ing. Pavel Kaderka opět na několika konkrétních případech prokázal, že krize výkonu stavebního práva je v celé naší zemi a vyžaduje radikálního řešení.


Zapsal: Ing. Karel Vaverka